Prejsť na navigáciu

zoznam 13.04.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0147/HU

X00M

Návrh vyhlášky ministra národného hospodárstva, ktorou sa mení vyhláška č. 48/2013 z 15. novembra 2013 o technických požiadavkách na registračné pokladnice, predaji, používaní a servise registračných pokladníc používaných na vydávanie príjmových dokladov a podávaní správ o údajoch zaznamenaných registračnými pokladnicami daňovému úradu

30.06.2016

201600925.SK 2016/0147/HU2

2016/0148/NL

B00

Nariadenie, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa možnosti, aby sa prenajímatelia a nájomcovia dohodli na poplatku za energetickú hospodárnosť (nariadenie o poplatku za energetickú hospodárnosť pre nájomcov)

01.07.2016

201600936.SK 2016/0148/NL 2

2016/0149/A

SERV10

Nariadenie spolkového kancelára, ktorým sa prijíma nariadenie o elektronických podpisoch a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie (nariadenie o podpise a dôveryhodných službách – SVV) a nariadenie spolkového kancelára, ktorým sa určuje spôsobilosť združenia Centrum pre bezpečné informačné technológie – Austria (A-SIT) ako schvaľovacieho orgánu

01.07.2016

201600981.SK 2016/0149/A 2

2016/0150/SI

C50

Odporúčania na posúdenie vhodnosti materiálov a výrobkov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou v súlade s požiadavkami predpisov o pitnej vode

01.07.2016

201600985.SK 2016/0150/SI 2

2016/0151/HR

B00

Technické predpisy pre konštrukcie budov

01.07.2016

201600988.SK 2016/0151/HR 2

2016/0152/CZ

C00A

Vyhláška z ................o odbere, príprave a metódach skúšania kontrolných vzoriek potravín a tabakových výrobkov

01.07.2016

201600991.SK 2016/0152/CZ 2

2016/0153/PL

X00M

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o ochrane zdravia pred dôsledkami užívania tabaku a tabakových výrobkov

01.07.2016

201600994.SK 2016/0153/PL 2

2016/0154/A

B00

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o recyklovaní stavebného materiálu (novela nariadenia o recyklovaní stavebného materiálu z roku 2016)

01.07.2016

201601001.SK 2016/0154/A 2

2016/0155/B

C00A

Kráľovská vyhláška, ktorou sa mení kráľovská vyhláška zo 14. júna 2002 o maximálnych hodnotách obsahu kontaminantov vrátane ťažkých kovov v potravinových doplnkoch

01.07.2016

201601006.SK 2016/0155/B 2

2016/0156/I

B20

Návrh ministerského dekrétu, ktorým sa ustanovuje: „Schválenie technickej normy týkajúcej sa požiarnej prevencie v prevádzkach hromadných ubytovacích zariadení – hoteloch, v zmysle článku 15 legislatívneho dekrétu č. 139 z 8. marca 2006“

01.07.2016

201601009.SK 2016/0156/I 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Aktualizované: 13.4.2016

Publikované: 13.4.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora