Prejsť na navigáciu

zoznam 13.04.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0147/HU

X00M

Návrh vyhlášky ministra národného hospodárstva, ktorou sa mení vyhláška č. 48/2013 z 15. novembra 2013 o technických požiadavkách na registračné pokladnice, predaji, používaní a servise registračných pokladníc používaných na vydávanie príjmových dokladov a podávaní správ o údajoch zaznamenaných registračnými pokladnicami daňovému úradu

30.06.2016

201600925.SK 2016/0147/HU2

2016/0148/NL

B00

Nariadenie, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa možnosti, aby sa prenajímatelia a nájomcovia dohodli na poplatku za energetickú hospodárnosť (nariadenie o poplatku za energetickú hospodárnosť pre nájomcov)

01.07.2016

201600936.SK 2016/0148/NL 2

2016/0149/A

SERV10

Nariadenie spolkového kancelára, ktorým sa prijíma nariadenie o elektronických podpisoch a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie (nariadenie o podpise a dôveryhodných službách – SVV) a nariadenie spolkového kancelára, ktorým sa určuje spôsobilosť združenia Centrum pre bezpečné informačné technológie – Austria (A-SIT) ako schvaľovacieho orgánu

01.07.2016

201600981.SK 2016/0149/A 2

2016/0150/SI

C50

Odporúčania na posúdenie vhodnosti materiálov a výrobkov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou v súlade s požiadavkami predpisov o pitnej vode

01.07.2016

201600985.SK 2016/0150/SI 2

2016/0151/HR

B00

Technické predpisy pre konštrukcie budov

01.07.2016

201600988.SK 2016/0151/HR 2

2016/0152/CZ

C00A

Vyhláška z ................o odbere, príprave a metódach skúšania kontrolných vzoriek potravín a tabakových výrobkov

01.07.2016

201600991.SK 2016/0152/CZ 2

2016/0153/PL

X00M

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o ochrane zdravia pred dôsledkami užívania tabaku a tabakových výrobkov

01.07.2016

201600994.SK 2016/0153/PL 2

2016/0154/A

B00

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o recyklovaní stavebného materiálu (novela nariadenia o recyklovaní stavebného materiálu z roku 2016)

01.07.2016

201601001.SK 2016/0154/A 2

2016/0155/B

C00A

Kráľovská vyhláška, ktorou sa mení kráľovská vyhláška zo 14. júna 2002 o maximálnych hodnotách obsahu kontaminantov vrátane ťažkých kovov v potravinových doplnkoch

01.07.2016

201601006.SK 2016/0155/B 2

2016/0156/I

B20

Návrh ministerského dekrétu, ktorým sa ustanovuje: „Schválenie technickej normy týkajúcej sa požiarnej prevencie v prevádzkach hromadných ubytovacích zariadení – hoteloch, v zmysle článku 15 legislatívneho dekrétu č. 139 z 8. marca 2006“

01.07.2016

201601009.SK 2016/0156/I 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Aktualizované: 13.4.2016

Publikované: 13.4.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora