Prejsť na navigáciu

zoznam 07.07.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0309/S

T50T

Oddiel 16.0, druhý odsek vnútroštátnej časti ADR-S s názvom „Prázdne, znečistené, vyradené balenia a odpad dopravený do recyklačného strediska alebo environmentálneho centra“, a pododdiel 18.1.4 vnútroštátnej časti ADR-S s názvom „Preprava vzoriek na účely dohľadu nad trhom“.

28.9.2016

201601926.SK 2016/0309/S 2

2016/0310/B

T50T

Predbežný návrh kráľovskej vyhlášky o bezpečnostných opatreniach pri výstavbe a v rámci prevádzky zariadení na prepravu plynárenských a iných výrobkov potrubiami.

28.9.2016

201601930.SK 2016/0310/B 2

2016/0311/S

T40T

Nariadenie týkajúce sa kompenzácie v súvislosti s elektrickými autobusmi

29-06-2016 F

201601947.SK 2016/0311/S 2

2016/0312/CZ

C00A

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 219/2003 Sb., o uvádzaní do obehu osiva a sadby pestovaných rastlín a o zmene niektorých zákonov (zákon o obehu osiva a sadby), v znení neskorších predpisov, a zákon č. 634/2004 Sb., o správnych poplatkoch, v znení neskorších

predpisov

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

201601952.SK 2016/0312/CZ2

2016/0313/HR

B00
Zákon o zmenách zákona o stavebných výrobkoch 30.9.2016

201601959.SK 2016/0313/HR2

2016/0314/NL

N00E
Nariadenie ministra hospodárstva z [dátum], č. WJZ/16098493, ktorým sa stanovujú kategórie výrobných zariadení na podporu výroby trvalo udržateľnej energie na jeseň 2016 (nariadenie, ktorým sa stanovujú kategórie výroby trvalo udržateľnej energie na jeseň 2016) 30-06-2016 F

201601962.SK 2016/0314/NL 2

2016/0315/NL

N00E
Zmena nariadenia o vnútroštátnych hospodárskych dotáciách a nariadenia z roku 2016 o zverejňovaní hospodárskych dotácií v súvislosti so zmenou, zavedením a uverejnením modulu dotácie pre uvádzanie energetických inovácií na trh 30-06-2016 F

201601965.SK 2016/0315/NL 2

2016/0316/HU

X40M
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vládna vyhláška 253/2004 z 31. augusta 2004 o zbraniach a munícii 30.9.2016

201601968.SK 2016/0316/HU2

2016/0317/BG

C00A

Návrh zákona o riadení potravinového reťazca

30.9.2016

201601971.SK 2016/0317/BG2

2016/0318/BG

C00A

Návrh zákona o potravinách

30.9.2016

201601974.SK 2016/0318/BG2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

 Označenie notifikácie

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Poznámka

2016/0271/BG

C10P

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o liekoch v humánnej medicíne

08-07-2016 Oznam 2 (201501706.SK) odoslaný 21/06/2016

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 8.7.2016

Publikované: 8.7.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora