Prejsť na navigáciu

zoznam 22.12.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2015/0679/I

C50A

Návrh obežníka o úprave požiadaviek stanovených v prílohe III oddiele I kapitole IV bode 18 písm. b) nariadenia (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o výrobu produktu pagliata tradičnou metódou v zmysle článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004.

7.3.2016

201503771.SK 2015/0679/I 2

2015/0680/NL

H00

Vybavenie zábavného parku a detského ihriska

8.3.2016

201503787.SK 2015/0680/NL2

2015/0681/D

C90A

Šieste nariadenie k zmene nariadenia o ochrane zvierat pri chove úžitkových zvierat

8.3.2016

201503790.SK 2015/0681/D 2

2015/0682/UK

B00

Príručka na projektovanie ciest a mostov

HD 38 - BETÓNOVÉ POVRCHY A MATERIÁLY

8.3.2016

201503793.SK 2015/0682/UK2

2015/0683/NL

S70E

Návrh nariadenia ministra sociálnych vecí a zamestnanosti, ktorým sa mení nariadenie o pracovných podmienkach, čo sa týka začlenenia výnimky do nahrádzajúceho nariadenia týkajúceho sa prchavých organických zlúčenín pre podlahové nátery vo vnútornom prostredí.

8.3.2016

201503796.SK 2015/0683/NL 2

2015/0684/NL

B30

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie na zmenu nariadenia o označovaní z roku 2009 o náhodných odpisoch a investičných príspevkoch pre investície do životného prostredia

08-12-2015F

201503799.SK 2015/0684/NL 2

2015/0685/UK

B00

Príručka na projektovanie ciest a mostov

TA81 FAREBNÉ POVRCHY V CESTNÝCH PROJEKTOCH (OKREM UTLMENIA DOPRAVY)

8.3.2016

201503803.SK 2015/0685/UK 2

2015/0686/S

C10C

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie (1999:58) o zákaze určitých tovarov nebezpečných pre zdravie

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie (1992:1554) o kontrole omamných látok

21-12-2015U

201503809.SK 2015/0686/S 2

2015/0687/NL

N00E

Nariadenie ministerstva hospodárstva z/zo , č. WJZ/15172584, ktorým sa mení nariadenie o štátnych dotáciách poskytovaných ministerstvom hospodárstva vzhľadom na investičné granty pre malé zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie

08-12-2015F

201503812.SK 2015/0687/NL 2

2015/0688/UK

B00

Vysokorýchlostné elektronické komunikačné siete – Schválený dokument R

8.3.2016

201503815.SK 2015/0688/UK 2

2015/0689/A

C00A

Zákon, ktorým sa mení Tirolský zákon o preventívnej lekárskej starostlivosti – génovej technike

10.3.2016

201503827.SK 2015/0689/A 2

2015/0690/A

B00

Nariadenie vlády spolkovej krajiny o stavebno-technických požiadavkách na stavebné zariadenia a o obsahu a forme energetického certifikátu (technické stavebné predpisy 2016)

10.3.2016

201503831.SK 2015/0690/A 2

2015/0692/BG

B00

Návrh nariadenia o projektovaní, výstavbe, kontrole a schvaľovaní hydroizolačných systémov pre stavebné projekty

11.3.2016

201503839.SK 2015/0692/BG 2

2015/0693/DK

T40T

Nariadenie o podmienkach pre Tempo 100 pri jazde s karavanmi a inými prípojnými vozidlami pre automobily, ktoré podliehajú registrácii

11.3.2016

201503847.SK 2015/0693/DK 2

2015/0694/EE

B00

Zmena nariadenia č. 74 ministra hospodárstva a infraštruktúry z 22. septembra 2014 „Požiadavky na materiály na výstavbu ciest a postupy na overovanie súladu s týmito požiadavkami“ a nariadenia č. 101 z 3. augusta 2015 „Kvalitatívne požiadavky na cesty a cestné práce“.

11.3.2016

201503850.SK 2015/0694/EE 2

2015/0695/E

C00A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa schvaľuje norma kvality pre prírodný mušt a mušt

14.3.2016

201503860.SK 2015/0695/E 2

2015/0696/E

I30

Návrh vyhlášky ministerstva zamestnanosti, priemyslu a cestovného ruchu, ktorou sa stanovujú normy týkajúce sa doplnkového technického predpisu AEM 1 „Výťahy“ nariadenia o zdvíhacích a manipulačných zariadeniach, schváleného kráľovskou vyhláškou č. 2291/1985 z 8. novembra.

14.3.2016

201503863.SK 2015/0696/E 2

2015/0697/DK

C10P

Návrh nariadenia o číslach tovaru pre farmaceutické výrobky

14.3.2016

201503867.SK 2015/0697/DK 2

2015/0698/DK

N00E

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdaňovaní oxidov dusíka a rôzne ďalšie zákony

(Zníženie dane z NOx, úprava a neskoršie zrušenie základného príspevku v zákone o zdaňovaní oxidov dusíka, zavedenie registrácie spotreby v prípade daní z odpadového tepla a úprava určitých environmentálnych a energetických daní)

15-12-2015F

201503873.SK 2015/0698/DK 2

2015/0699/B

I10

Kráľovská vyhláška o váhach s neautomatickou činnosťou

16.3.2016

201503885.SK 2015/0699/B 2

2015/0700/EE

S20E

Nariadenie ministra životného prostredia s názvom Požiadavky na bioplynový digestát vzniknutý z biologicky rozložiteľného odpadu

16.3.2016

201503889.SK 2015/0700/EE 2

2015/0701/DK

T00T

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o registračnej dani

(Zníženie najvyššej sadzby registračnej dane pre osobné vozidlá atď.)

16-12-2015F

201503892.SK 2015/0701/DK 2

2015/0702/B

SERV

Predbežný návrh zákona, ktorým sa vykonáva a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, ktorým sa vkladá hlava 2 do knihy XII „Právo e-hospodárstva“ zákona o hospodárskom práve a ktorým sa vkladajú definície špecifické pre hlavu 2 knihy XII a vykonávacie ustanovenia zákona špecifické pre hlavu 2 knihy XII do kníh I, XV a XVII zákona o hospodárskom práve

16.3.2016

201503897.SK 2015/0702/B 2

2015/0703/B

I30

Kráľovský výnos o uvádzaní výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov na trh

16.3.2016

201503903.SK 2015/0703/B 2

2015/0704/UK

B00

Príručka na projektovanie ciest a mostov

HD 33/XX Projektovanie odvodňovacích systémov cestných komunikácií

17.3.2016

201503909.SK 2015/0704/UK 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

U (URGENCY) - akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 8.1.2016

Publikované: 7.1.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora