Prejsť na navigáciu

zoznam 14.05.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0227/D

T00T

Smernica podľa § 6 ods. 1 bod 1 nariadenia o bezpečnosti lodí 98 (SchSV)

o bezpečnostných požiadavkách pre nákladné lode, ktoré nepodliehajú medzinárodným predpisom o bezpečnosti lodí v zmysle zákona o bezpečnosti lodí (bezpečnostná smernica pre nákladné lode).

31.7.2015

201501274.SK 2015/0227/D 2

2015/0228/D

T00T

Smernica v zmysle § 6 ods. 1 bod 1 nariadenia o bezpečnostných požiadavkách na lode, pokiaľ ide o bezpečnostné požiadavky na lode, ktoré nepodliehajú Medzinárodnému dohovoru o nákladovej značke (smernica o nákladovej značke).

31.7.2015

201501277.SK 2015/0228/D 2

2015/0229/A

B00

RVS 06.01.12, Schéma plnení, plánovanie - výstavba, geodetické práce a geografické informácie, odhad nákladov a výdavkov

31.7.2015

201501283.SK 2015/0229/A 2

2015/0230/DK

B00

Oznámenie o publikovaní stavebného nariadenia z roku 2015 (BR15)

31.7.2015

201501292.SK 2015/0230/DK2

2015/0231/F

SERV

Dekrét, ktorým sa definujú vlastnosti označovania ustanoveného druhým pododsekom článku 32 zmeneného zákona č. 98-468 zo 17. júna 1998 o prevencii a potlačovaní sexuálnych trestných činov a o ochrane maloletých a ktorým sa určuje správny orgán s právomocou prijímať opatrenia ustanovené v článkoch 32 a 33 toho istého zákona

31.7.2015

201501295.SK 2015/0231/F 2

2015/0232/PL

S00S

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva, ktorým sa mení nariadenie o vedení záznamov o vode na kúpanie a spôsobe označovania vody na kúpanie a miest využívaných na kúpanie

31.7.2015

201501298.SK 2015/0232/PL 2

2015/0233/PL

C90A

Návrh nariadenia ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorým sa upravuje nariadenie o minimálnych podmienkach na chov dobytka, ktoré sa líšia o podmienok, pre ktoré boli na základe ustanovení Európskej únie stanovené normy na ochranu

31.7.2015

201501301.SK 2015/0233/PL 2

2015/0234/P

C00C

Nariadenie, ktoré ustanovuje podmienky pre systém schvaľovania výrobkov prichádzajúcich do styku s vodou určenou na ľudskú spotrebu v Portugalsku.

31.7.2015

201501306.SK 2015/0234/P 2

2015/0235/UK

SERV

VYHLÁŠKA O PRIESKUME TRHU S VÝPLATNÝMI PÔŽIČKAMI Z ROKU 2015

3.8.2015

201501310.SK 2015/0235/UK 2

2015/0236/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A, časti 1 až 3 a zoznamu C pre vydanie 2015/1

6.8.2015

201501326.SK 2015/0236/D 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 18.5.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora