Prejsť na navigáciu

zoznam 09.01.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0644/CZ

S00S

Návrh nariadenia vlády o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiarením

23.03.2015

201403795.SK 2014/0644/CZ2

2014/0645/RO

C00P

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ministerstva zdravotníctva č. 456/2013 o schválení zoznamu obsahujúceho spoločné medzinárodné názvy liečiv s vysokým rizikom prerušenia dodávky, ktoré prijímajú osoby poistené v rámci systému sociálneho poistenia, ako aj opatrenia na zaistenie ich dostupnosti na rumunskom trhu

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201403798.SK 2014/0645/RO2

2014/0646/D

T00T

Návrh druhej zmeny zákona o cestnej dani (VerkehrStÄndG 2) zo 17. decembra 2014

23-12-2014 F

201403807.SK 2014/0646/D 2

2014/0647/HU

C60A

Zmena vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka č. 152/2009 z 12. novembra 2009 o povinných požiadavkách Maďarského potravinového kódexu

24.03.2015

201403810.SK 2014/0647/HU 2

2014/0648/CY

C50A

Zákon o potravinách (kontrola a predaj) (zmena)

24.03.2015

201403813.SK 2014/0648/CY 2

2014/0649/I

X10M

Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárskeho rozvoja, ktorým sa stanovujú: Podrobné technické ustanovenia na používanie identifikačnej značky a uvádzanie zákonnej rýdzosti na predmetoch z drahých kovov pomocou laserovej technológie v zmysle článku 12 ods. 5b dekrétu prezidenta republiky č. 150 z 30. mája 2002, zmeneného dekrétom prezidenta republiky č. 208 z 26. septembra 2012.

25.03.2015

201403819.SK 2014/0649/I 2

2014/0650/D

S50E

Smernica na podporu dodatočného zabudovania systémov na znižovanie obsahu častíc u osobných automobilov a ľahkých úžitkových automobilov so vznetovým motorom (nafta)

30-12-2014 F

201403824.SK 2014/0650/D 2

2014/0651/CZ

C30P

Technické poznámky pre farmaceutické látky a prípravky predložené na verejné posúdenie (pripojené texty)

Návrh sa týka nasledujúcich farmaceutických prípravkov:

Acidi salicylici unguentum

Carbonis detergens tinctura

Tetracaini hydrochloridi oculoguttae

31.03.2015

201403830.SK 2014/0651/CZ2

2014/0652/F

C00A

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 19. októbra 2006 týkajúci sa použitia pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín.

31.03.2015

201403833.SK 2014/0652/F 2

2014/0653/A

B00

Popis výkonov pre dopravu a infraštruktúru, LB-VI, verzia: 004

31.03.2015

201403836.SK 2014/0653/A 2

2014/0654/FIN

C00C

Vyhláška vlády, ktorou sa mení vyhláška vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách, ktoré sa majú považovať za omamné látky; príloha IV

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201403839.SK 2014/0654/FIN2

2014/0655/FIN

C00C

Vyhláška vlády, ktorou sa mení vyhláška vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách, ktoré sa majú považovať za omamné látky; príloha IV

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201403841.SK 2014/0655/FIN2

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0616/UK

V10T

IR 2022 – Požiadavka na rozhranie v Spojenom kráľovstve 2022 Rozhlasové vysielače prevádzkované vo frekvenčných pásmach spravovaných úradom Ofcom

12.03.2015

201403657.SK 2014/0616/UK2

2014/0617/NL

S00E

Zmena niektorých daňových zákonov a niektorých iných zákonov (návrh daňového zákona na rok 2015)

12/12/2014 F

201403660.SK 2014/0617/NL2

2014/0618/DK

B00

Návrh zákona na zmenu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o dani z čokolády, zákon o dani zo mzdy, zákon o DPH, zákon o zdanení zemného plynu a mestského plynu, zákon o spotrebnej dani z alkoholu a rôzne ďalšie zákony (zjednodušenie týkajúce sa prístupu registrovaného príjemcu k vráteniu dane na základe vývozu, daňovej výnimky na tovary, ktoré spadajú do postupov o colných skladoch, ďalších osobitných colných opatrení a daňových skladov, dane zo mzdy pre skupiny samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí sú platcami DPH, zavedenia možnosti nepriameho výpočtu daní z metského plynu, eliminácia daňových kolkov na alkohol atď.) (L 64)

12/12/2014 F

201403663.SK 2014/0618/DK2

2014/0619/S

C50A

Nariadenia, ktorými sa menia predpisy Štátnej potravinovej správy (LIVSFS 2005:20) o hygiene potravín

12.03.2015

201403666.SK 2014/0619/S 2

2014/0620/UK

B00

Predbežné oznámenie (IAN) 104/15 Ukotvenie dodatočne osadených spojovacích materiálov a prútov výstuže do betónu.

12.03.2015

201403669.SK 2014/0620/UK2

2014/0621/PL

C00P

Návrh zákona o zmene zákona o protidrogovej prevencii a niektorých ďalších zákonov

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201403672.SK 2014/0621/PL 2

2014/0622/F

C00A

Vyhláška, prostredníctvom ktorej sa umožňuje vyjadrenie netto množstva niektorých potravín v počte jednotiek alebo v objeme

13.03.2015

201403674.SK 2014/0622/F 2

2014/0623/E

H10

Návrh vyhlášky, ktorým sa schvaľuje nariadenie, ktorým sa upravuje stávkovanie v autonómnom spoločenstve Kantábrie.

13.03.2015

201403682.SK 2014/0623/E 2

2014/0624/DK

C50A

Nariadenie o hygiene potravín (potraviny s tradičnými vlastnosťami)

13.03.2015

201403685.SK 2014/0624/DK2

2014/0625/PL

V00T

Návrh nariadenia ministra správy a digitalizácie o technických a prevádzkových požiadavkách na digitálne prijímače

13.03.2015

201403688.SK 2014/0625/PL 2

2014/0626/DK

S00S

Nariadenie o kontrolných meraniach solárnych lôžok v soláriách a o digitálnej registrácii.

16.03.2015

201403696.SK 2014/0626/DK2

2014/0627/NL

C90A

Zmena nariadenia o chovateľoch zvierat na povolenie používania páky na telenie

16.03.2015

201403703.SK 2014/0627/NL 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 


Publikované: 9.1.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora