Prejsť na navigáciu

zoznam 04.02.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0032/DK

V00T

Nariadenie o dánskom rádiovom rozhraní č. 00 051 pre systémy identifikácie rádiovej frekvencie (RFID).

21.04.2015

201500185.SK 2015/0032/DK2

2015/0033/NL

N00E

Nariadenie ministra hospodárstva z XX, č. WJZ/ , o označovaní kategórií výrobných prevádzok s cieľom podporiť výrobu trvalo udržateľnej energie v roku 2015 (nariadenie z roku 2015, ktorým sa označujú kategórie o výrobe trvalo udržateľnej energie)

22-01-2015 F

201500189.SK 2015/0033/NL 2

2015/0034/D

V10T

SSB FL 015 – Popis rozhraní pre pozemné vysielače vysokofrekvenčnej služby digitálnej rádiokomunikácie režim 2 (VDL M2)

22.04.2015

201500192.SK 2015/0034/D 2

2015/0035/NL

T10T

Nariadenie, ktorým sa stanovujú predpisy pre diaľkovo ovládané lietadlá

22.04.2015

201500198.SK 2015/0035/NL 2

2015/0036/GR

B10

Návrh technických predpisov o betónovej technológii z roku 2015

23.04.2015

201500202.SK 2015/0036/GR 2

2015/0037/A

I10

Návrh nariadenia, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy týkajúce sa kalibrácie prístrojov na meranie zaťaženia náprav a kolies

23.04.2015

201500206.SK 2015/0037/A 2

2015/0038/FIN

C50A

1. Návrh vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva (xxx/2015), ktorým sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o hygiene potravín v prvovýrobe (1368/2011) (vyhláška o prvovýrobe)

2. Návrh vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva (xxx/2015), ktorým sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o kontrole mäsa (590/2014) (vyhláška o kontrole mäsa)

3. Návrh vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva (xxx/2015), ktorým sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o hygiene potravín v zariadeniach (795/2014) (vyhláška o zariadeniach)

24.04.2015

201500219.SK 2015/0038/FIN2

2015/0039/F

C00A

Výnos, ktorým sa rozširuje rozsah medziodvetvovej dohody uzavretej v rámci Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés (Národného medziodvetvového združenia pre upravené ovocie a zeleninu, ANIFELT)

24.04.2015

201500223.SK 2015/0039/F 2

2015/0040/CZ

N00E

Návrh atómového zákona

27.04.2015

201500230.SK 2015/0040/CZ 2

2015/0041/DK

H10

Zákon, ktorým sa mení zákon o hazardných hrách, zákon o dani z hazardných hier, zákon Grónska o určitých hrách, zákon o verejných hazardných hrách prebiehajúcich formou turnaja a zákon o vymeraní dane (nočné zatváranie herní s výhernými hracími automatmi, zrušenie predpisov o znížení cla, nový poplatok za dozor, mesačné poplatky, pevne stanovená metóda výpočtu v súvislosti s vecnými výhrami a finančnými výhrami atď.)

28-01-2015 F

201500236.SK 2015/0041/DK 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Poznámka

2014/0654/FIN

C00C

Vyhláška vlády, ktorou sa mení vyhláška vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách, ktoré sa majú považovať za omamné látky; príloha IV

27-01-2015

Oznam 2 (201403839.SK) odoslaný mailom 09/01/2015

2014/0655/FIN

C00C

Vyhláška vlády, ktorou sa mení vyhláška vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách, ktoré sa majú považovať za omamné látky; príloha IV

27-01-2015

Oznam 2 (201403841.SK) odoslaný mailom 09/01/2015

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 4.2.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora