Prejsť na navigáciu

zoznam 27.03.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0111/F

C00A

Výnos, ktorým sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) (Medziodvetvové združenie pre ovocie a zeleninu), ktorá sa týka balenia sliviek. Hospodárske roky 2014 až 2016

10.06.2014

201400669.SK 2014/0111/F 2

2014/0112/F

C00A

Výnos, ktorým sa rozširuje rozsah medziodvetvovej dohody uzatvorenej v rámci Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) (Medziodvetvové združenie pre ovocie a zeleninu), ktorá sa týka uvádzania broskýň a nektáriniek kalibra D na trh – hospodárske roky 2014 a 2015

10.06.2014

201400671.SK 2014/0112/F 2

2014/0113/F

C00A

Výnos, ktorým sa rozširuje rozsah medziodvetvovej dohody uzatvorenej v rámci Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) (Medziodvetvové združenie pre ovocie a zeleninu), ktorá sa týka balenia a kalibrovania melónov Charentais – hospodársky rok 2014

10.06.2014

201400673.SK 2014/0113/F 2

2014/0114/NL

B30

Zmena a doplnenie vyhlášky o zábavnej pyrotechnike, ktorou sa predlžuje prechodné obdobie a vykonávajú niektoré ďalšie úpravy, s vysvetľujúcimi poznámkami.

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201400678.SK 2014/0114/NL 2

2014/0115/NL

N30E

Predmetné nariadenie sa vzťahuje na špecifikácie pre prívod a dodávku plynu prepravovaného pomocou (štátnej) siete na prepravu plynu.

11.06.2014

201400680.SK 2014/0115/NL 2

2014/0116/D

B20

Vzor nariadenia o výrobcovi a užívateľovi (MHAVO), znenie zo septembra 2008 naposledy zmenené uznesením zo sept. 2013

11.06.2014

201400685.SK 2014/0116/D 2

2014/0117/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky o: „Aktualizácii technických protipožiarnych predpisov v súvislosti s návrhom, konštrukciou a prevádzkou verejných a súkromných zdravotníckych budov v zmysle vyhlášky ministerstva vnútra z 18. septembra 2002“

12.06.2014

201400703.SK 2014/0117/I 2

2014/0118/RO

B10

Norma týkajúca sa používania geosyntetiky na posilnenie cestných konštrukcií s asfaltovými povrchmi – Kód AND 592

12.06.2014

201400706.SK 2014/0118/RO 2

2014/0119/D

S10E

Siedme nariadenie k zmene nariadenia o obaloch

12.06.2014

201400710.SK 2014/0119/D 2

2014/0120/GR

C50A

Oznámenie návrhu spoločného rozhodnutia ministrov o prijatí vnútroštátnych vykonávacích opatrení pre článok 44 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o označovaní alergénov na nebalených potravinách.

16.06.2014

201400749.SK 2014/0120/GR 2

2014/0121/B

B20

Kráľovská vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa kráľovská vyhláška zo 7. apríla 2003 upravujúca niektoré kontrolné a ochranné postupy pri prevoze cenín, ktorá sa týka technických špecifikácií platných pre vozidlá určené na prevoz cenín.

25.03.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

2014/0122/HU

I20

Ministerská vyhláška o technických bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa prevádzkovania prepravovateľných tlakových zariadení a bezpečnostných predpisov týkajúcich sa plynových fliaš

18.06.2014

201400770.SK 2014/0122/HU 2

2014/0123/E

H10

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorou sa schvaľuje základné nariadenie o sprostredkovanom stávkovaní.

19.06.2014

201400779.SK 2014/0123/E 2

2014/0124/E

H10

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorou sa schvaľujú základné pravidlá pre hracie automaty

19.06.2014

201400781.SK 2014/0124/E 2

2014/0125/IRL

C00P

Predpis o prevádzkach maloobchodných lekární (novela) predpisy 2014

19.06.2014

201400784.SK 2014/0125/IRL 2

2014/0126/HU

C90A

RVS 08.23.08, Technické zmluvné podmienky, zariadenia na okrajoch vozovky, systémy pre zadržiavanie vozidiel, cestné smerové stĺpiky

19.06.2014

201400787.SK 2014/0126/HU 2

2014/0127/A

B00

RVS 08.23.08, Technické zmluvné podmienky, zariadenia na okrajoch vozovky, systémy pre zadržiavanie vozidiel, cestné smerové stĺpiky

20.06.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0128/A

B00

RVS 13.03.41 Zabezpečenie kvality stavebnej údržby, monitorovanie, kontrola a skúška inžinierskych stavieb, zariadení cestných tunelov - prevádzkových a bezpečnostných zariadení

20.06.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0129/A

B10

Návrh zákona o použiteľnosti stavebných výrobkov a o ich uvedení na trh (Salzburský zákon o stavebných výrobkoch)

23.06.2014

201400807.SK 2014/0129/A 2

2014/0130/A

H10

Návrh nariadenia Spolkového ministerstva financií, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o výherných automatoch

23.06.2014

201400815.SK 2014/0130/A 2


SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 27.3.2014

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora