Prejsť na navigáciu

zoznam 26.05.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0216/EE

C00C

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ministra sociálnych vecí č. 73 z 18. mája 2005, s názvom „Podmienky a postupy nakladania s narkotikami a psychotropnými látkami na lekárske a vedecké účely a podmienky a postupy uchovávania záznamov a správ v tejto oblasti a súpisy narkotík a psychotropných látok“

21/05/2014

akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

oznam 2 (201401321.SK) odoslaný e-mailom 19/05/2014

2014/0221/NL

B20

Nariadenie ministra hospodárskych záležitostí z ..., č. WJZ ..., týkajúce sa výnimky pre divergentné využívanie frekvenčného priestoru pre pyrotechnický oddiel (Oslobodzujúce nariadenie o divergentnom využívaní frekvenčného priestoru pyrotechnickými oddielmi)

14.08.2014

201401342.SK 2014/0221/NL 2

2014/0222/DK

B00

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o odpadoch (vlastné vratné programy)

14.08.2014

201401345.SK 2014/0222/DK 2

2014/0223/UK

B30

Nariadenia z roku 2014 o povinnostiach, za ktoré zodpovedajú výrobcovia (odpad z obalov) (zmena a doplnenie)

14.08.2014

201401349.SK 2014/0223/UK 2

2014/0224/NL

C00A

Nariadenie ministra hospodárstva zo dňa ....., č. WJZ/.... , o odbere spermy koní (nariadenia z roku 2015 o sperme koní)

18.08.2014

201401356.SK 2014/0224/NL 2

2014/0225/S

B00

Nariadenia Švédskeho úradu pre mimoriadne udalosti o nádržiach a potrubiach pre horľavé kvapaliny

18.08.2014

201401359.SK 2014/0225/S 2

2014/0226/LV

X00M

Návrh zákona v súvislosti so zmenou zákona o obmedzeniach týkajúcich sa predaja, reklamy a používania tabakových výrobkov

18.08.2014

201401370.SK 2014/0226/LV 2

2014/0227/D

T00T

Technické dodacie podmienky pre plnivá do škár na dopravných plochách, vydanie z roku 2013

(TL Fug-StB 13)


20.08.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0228/D

T00T

Doplňujúce technické zmluvné podmienky a smernice týkajúce sa škár na dopravných plochách, vydanie z roku 2013 (ZTV Fug-StB 13)

20.08.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0229/DK

S00E

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdaňovaní elektriny, zákon o zdaňovaní zemného plynu a svietiplynu, zákon o zdaňovaní čierneho uhlia, hnedého uhlia a koksu atď., a rôzne ďalšie zákony (zníženie dane v prípade elektrických sietí v prístavoch pre určité komerčné plavidlá v prístave, zavedenie možnosti kogeneračných jednotiek na výpočet daní na hodinovej báze, zmena pravidiel zdaňovania v prípade bioplynu atď., so zohľadnením smernice o zdaňovaní energií, zriadenie pilotnej schémy pre rozšírené využívanie autobusov inštitúcií oslobodených od dane atď. vo „voľných“ samosprávach a rozšírenie zvýšeného príspevku na cestovné pre dochádzajúcich vo vzdialených samosprávach (návrh zákona L 171)

21-05-2014F

201401404.SK 2014/0229/DK 2

2014/0230/NL

B00

Vyhláška, ktorou sa mení stavebná vyhláška z roku 2012, pokiaľ ide o sprísnenie koeficientu energetickej hospodárnosti, požiadaviek na tepelnú izoláciu a povolených koncentrácií azbestových vlákien, a zmena vyhlášky o prenájme bytového priestoru (prenájom)

21.08.2014

201401410.SK 2014/0230/NL 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Publikované: 27.5.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora