Prejsť na navigáciu

zoznam 26.05.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0216/EE

C00C

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ministra sociálnych vecí č. 73 z 18. mája 2005, s názvom „Podmienky a postupy nakladania s narkotikami a psychotropnými látkami na lekárske a vedecké účely a podmienky a postupy uchovávania záznamov a správ v tejto oblasti a súpisy narkotík a psychotropných látok“

21/05/2014

akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

oznam 2 (201401321.SK) odoslaný e-mailom 19/05/2014

2014/0221/NL

B20

Nariadenie ministra hospodárskych záležitostí z ..., č. WJZ ..., týkajúce sa výnimky pre divergentné využívanie frekvenčného priestoru pre pyrotechnický oddiel (Oslobodzujúce nariadenie o divergentnom využívaní frekvenčného priestoru pyrotechnickými oddielmi)

14.08.2014

201401342.SK 2014/0221/NL 2

2014/0222/DK

B00

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o odpadoch (vlastné vratné programy)

14.08.2014

201401345.SK 2014/0222/DK 2

2014/0223/UK

B30

Nariadenia z roku 2014 o povinnostiach, za ktoré zodpovedajú výrobcovia (odpad z obalov) (zmena a doplnenie)

14.08.2014

201401349.SK 2014/0223/UK 2

2014/0224/NL

C00A

Nariadenie ministra hospodárstva zo dňa ....., č. WJZ/.... , o odbere spermy koní (nariadenia z roku 2015 o sperme koní)

18.08.2014

201401356.SK 2014/0224/NL 2

2014/0225/S

B00

Nariadenia Švédskeho úradu pre mimoriadne udalosti o nádržiach a potrubiach pre horľavé kvapaliny

18.08.2014

201401359.SK 2014/0225/S 2

2014/0226/LV

X00M

Návrh zákona v súvislosti so zmenou zákona o obmedzeniach týkajúcich sa predaja, reklamy a používania tabakových výrobkov

18.08.2014

201401370.SK 2014/0226/LV 2

2014/0227/D

T00T

Technické dodacie podmienky pre plnivá do škár na dopravných plochách, vydanie z roku 2013

(TL Fug-StB 13)


20.08.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0228/D

T00T

Doplňujúce technické zmluvné podmienky a smernice týkajúce sa škár na dopravných plochách, vydanie z roku 2013 (ZTV Fug-StB 13)

20.08.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0229/DK

S00E

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdaňovaní elektriny, zákon o zdaňovaní zemného plynu a svietiplynu, zákon o zdaňovaní čierneho uhlia, hnedého uhlia a koksu atď., a rôzne ďalšie zákony (zníženie dane v prípade elektrických sietí v prístavoch pre určité komerčné plavidlá v prístave, zavedenie možnosti kogeneračných jednotiek na výpočet daní na hodinovej báze, zmena pravidiel zdaňovania v prípade bioplynu atď., so zohľadnením smernice o zdaňovaní energií, zriadenie pilotnej schémy pre rozšírené využívanie autobusov inštitúcií oslobodených od dane atď. vo „voľných“ samosprávach a rozšírenie zvýšeného príspevku na cestovné pre dochádzajúcich vo vzdialených samosprávach (návrh zákona L 171)

21-05-2014F

201401404.SK 2014/0229/DK 2

2014/0230/NL

B00

Vyhláška, ktorou sa mení stavebná vyhláška z roku 2012, pokiaľ ide o sprísnenie koeficientu energetickej hospodárnosti, požiadaviek na tepelnú izoláciu a povolených koncentrácií azbestových vlákien, a zmena vyhlášky o prenájme bytového priestoru (prenájom)

21.08.2014

201401410.SK 2014/0230/NL 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Publikované: 27.5.2014

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora