Prejsť na navigáciu

zoznam 22.04.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0169/E

B00

Návrh nariadenia, ktorým sa aktualizujú určité oddiely všeobecných technických špecifikácií pre práce na cestách a mostoch (PG–3), ktoré sa týkajú základných materiálov, cestných povrchov a chodníkov, návestí, dopravného navádzacieho zariadenia a obmedzovacích systémov vozidiel.

07.07.2014

201400999.SK 2014/0169/E 2

2014/0171/CY

I20

Vyhláška týkajúca sa regulácie energetickej hospodárnosti budov (Osnovy pre kontrolné skúšky vykurovacích systémov) z roku 2013.

08.07.2014

201401012.SK 2014/0171/CY2

2014/0172/D

B20

Smernica - Zásady výpočtu pre protipovodňové zábrany, systémy ochrany pred povodňami a pobrežné stavby v prílivovej oblasti Labe Slobodného a hanzového mesta Hamburg, z apríla 2013

08.07.2014

201401016.SK 2014/0172/D 2

2014/0173/F

B00

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška z 2. marca 2009 týkajúca sa výkonnostných vlastností a pravidiel používania zadržiavacích mechanizmov pre vozidlá podliehajúcich povinnému označovaniu CE

08.07.2014

201401021.SK 2014/0173/F 2

2014/0174/UK

N00E

Predpisy týkajúce sa systému stimulov na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov z roku 2014 (pozmeňujúce návrhy)

09-04-2014 F

201401028.SK 2014/0174/UK 2

2014/0175/LT

C50A

Nariadenie ministra zdravotníctva Litovskej republiky, ktorým sa mení nariadenie č. V-432 ministra zdravotníctva Litovskej republiky z 13. mája 2010, ktorým sa schvaľuje litovská hygienická norma HN 17:2010 - potravinové doplnky

10.07.2014

201401037.SK 2014/0175/LT 2

2014/0176/NL

C60A

Zákon o komoditách (informácie o alergénoch nebalených potravín)

10.07.2014

201401040.SK 2014/0176/NL 2

2014/0177/NL

V00T

Nariadenie vydané holandským ministrom pre hospodárske záležitosti zo dňa ...., č. WJZ/...., týkajúce sa stanovenia sadzieb za register DNCR (Do Not Call Registry - zoznam telefónnych čísel, ktoré nemajú byť kontaktované na účely telemarketingu) (správne poplatky za register DNCR na rok 2014)

10-04-2014 F

201401043.SK 2014/0177/NL 2

2014/0178/D

I10

Návrh nariadenia o uvádzaní meracích prístrojov na trh a ich príprave na použitie, ako aj o ich používaní a kalibrácii

(Nariadenie o meraní a kalibrácii)

10.07.2014

201401047.SK 2014/0178/D 2

2014/0179/PL

T00T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry a rozvoja, ktorým sa mení nariadenie ministra dopravy o technických podmienkach technickej kontroly, ktoré by mali spĺňať zariadenia na plnenie a vyprázdňovanie prepravných nádrží

10.07.2014

201401053.SK 2014/0179/PL 2

2014/0180/HU

X00M

Návrh vyhlášky ministerstva národného hospodárstva, ktorým sa mení vyhláška ministerstva hospodárstva a dopravy č. 32/2007. (III. 19) o registrácii vojenského vybavenia a služieb.

11.07.2014

201401081.SK 2014/0180/HU 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 


Publikované: 28.4.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora