Prejsť na navigáciu

zoznam 22.01.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0011/HU

C50A

Návrh vyhlášky ministerstva ľudských zdrojov o nariadeniach o výžive v oblasti verejného stravovania

08.04.14

201400031.SK 2014/0011/HU2

2014/0012/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny zo septembra 2013, doplnenie

09.04.14

201400041.SK 2014/0012/D 2

2014/0013/EE

N40E

Nariadenie ministra životného prostredia z 21. júna 2013, vyhláška č. 45 „v záujme obmedzenia emisií znečisťujúcich látok minister životného prostredia stanoví environmentálne požiadavky na ľahké vykurovacie oleje, trvalo udržateľné kritériá pre biopalivá a kvapalné biopalivá, monitorovanie a podávanie správ o súlade s environmentálnymi požiadavkami pre kvapalné palivá a postupy na znižovanie emisií skleníkových plynov z používania biopalív a kvapalných biopalív“.

09.04.14

201400043.SK 2014/0013/EE2

2014/0014/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov – časť II, zmeny september 2013, doplnenia

09.04.14

201400045.SK 2014/0014/D 2

2014/0015/UK

N00E

Predpisy týkajúce sa systému dotácií na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov v obytných priestoroch z roku 2014

09.01.14F

201400047.SK 2014/0015/UK 2

2014/0016/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky o: „Technických predpisoch protipožiarnej ochrany v súvislosti s návrhom, konštrukciou a prevádzkou materských škôl“

10.04.14

201400050.SK 2014/0016/I 2

2014/0017/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky o: „Schválení technických predpisov protipožiarnej ochrany pre návrh, inštaláciu a prevádzku pevných elektrických zariadení obsahujúcich horľavé izolačné kvapaliny v množstvách presahujúcich jeden meter kubický“

10.04.14

201400052.SK 2014/0017/I 2

2014/0018/A

B00

Návrh nariadenia o energetických požiadavkách na stavby, ako aj o obsahu a forme energetického certifikátu (Nariadenie o stavebnej technike týkajúce sa energie - BTV-E)

11.04.14

201400060.SK 2014/0018/A 2

2014/0019/A

B20

Nariadenie štajerskej krajinskej vlády o bezpečnostných požiadavkách pri podujatiach (nariadenie o bezpečnosti podujatí štajerskej krajinskej vlády z roku 2014 - VSVO)

11.04.14

201400070.SK 2014/0019/A 2

2014/0020/S

C90A

Nariadenia Švédskej rady pre poľnohospodárstvo a všeobecné odporúčanie týkajúce sa podmienok držania, chovania a predávania zvierat určených na chov ako domácich zvieratiek alebo na účely koníčkov

14.04.14

201400081.SK 2014/0020/S 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Publikované: 22.1.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora