Prejsť na navigáciu

zoznam 21.07.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0311/NL

S40E

Novela zákona o hnojivách (mliekarenský sektor: zodpovedný rast)

03.10.2014

201401868.SK 2014/0311/NL 2

2014/0312/F

SERV

Vyhláška týkajúca sa práva používateľov na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej správy

03.10.2014

201401874.SK 2014/0312/F 2

2014/0313/NL

B00

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o energetickej hospodárnosti budov v súvislosti s určením ďalších ustanovení týkajúcich sa problému energetických štítkov z dôvodu vykonania článkov 3, 11 ods. 1 až 4, článkov 12 a 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov.

06.10.2014

201401877.SK 2014/0313/NL 2

2014/0314/SI

C50A

Predpisy o kvalite pekárenského tovaru

06.10.2014

201401896.SK 2014/0314/SI 2

2014/0315/S

C50A

Nariadenia, ktorými sa menia predpisy Štátnej potravinovej správy (SLVFS 2005:9) o používaní konkrétneho symbolu

06.10.2014

201401899.SK 2014/0315/S 2

2014/0316/I

C50A

Európska zákonná vyhláška z roku 2013, druhá polovica roka (AC 1864 A) – článok 14 týkajúci sa: „Ustanovení ohľadom nápojov s obsahom ovocnej šťavy“. Prípad EÚ so skúšobným č. 4738/13/ENTR“

06.10.2014

201401906.SK 2014/0316/I 2

2014/0317/LT

C00A

Vyhláška ministra poľnohospodárstva Litovkej republiky, ktorou sa schvaľuje technické nariadenie o definícii, výrobe a obchodnej prezentácii chleba a sladkého pečiva a technické nariadenie o definícii, výrobe a obchodnej prezentácii múčnych cukroviniek

07.10.2014

201401909.SK 2014/0317/LT 2

2014/0318/UK

SERV30

Predpisy o audiovizuálnych mediálnych službách z roku 2014

08.10.2014

201401918.SK 2014/0318/UK2

2014/0319/FIN

B10

Zásady hodnotenia osvedčenia o overení:

Pilótové základy a pilótové hlavice


09.10.2014

201401923.SK 2014/0319/FIN2

2014/0320/FIN

B10

Prvky z ľahkého betónu

09.10.2014

201401926.SK 2014/0320/FIN 2

2014/0331/FIN

B20

lepené laminované drevené nosníky a stĺpy s 2, 3, 4 a 5 lamelami

09.10.2014

201401961.SK 2014/0331/FIN 2

2014/0332/D

B10

Zoznam technických stavebných predpisov - Časť III - Zmeny z marca 2014

09.10.2014

201401966.SK 2014/0332/D 2

2014/0333/A

B20

Krajinský zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hornorakúsky zákon o stavebnej technike z roku 2013

(Hornorakúsky zákon o stavebnej technike - novela zákona z roku 2014)

09.10.2014

201401970.SK 2014/0333/A 2

2014/0333/A

N00E

Nariadenie o štátnych dotáciách ministerstva hospodárstva

11-07-2014 F

201401985.SK 2014/0334/NL 2

2014/0335/MT

C00A

Predpisy upravujúce predaj náhrad materského mlieka a iných súvisiacich výrobkov, 2014

13.10.2014

201401988.SK 2014/0335/MT 2

2014/0336/NL

S10E

Návrh vyhlášky, ktorým sa stanovujú pravidlá pre obaly a odpadoch z obalov (vyhláška o riadení obalov)

13.10.2014

201401995.SK 2014/0336/NL 2

2014/0337/S

B20

Predpisy a všeobecné odporúčanie Švédskeho úradu civilnej ochrany o čistení (vymetanie komínov) a kontrolách požiarnej bezpečnosti

13.10.2014

201402006.SK 2014/0337/S 2

2014/0338/UK

N40E

Nariadenia o uhľovodíkových olejoch (označovanie) (zmena) [2014]

11-07-2014 F

201402009.SK 2014/0338/UK 2

2014/0339/IRL

C50A

Nariadenia o zdraví (Poskytovanie informácií o alergénoch v potravinách spotrebiteľom s ohľadom na

nebalené potraviny) z roku 2014.

13.10.2014

201402015.SK 2014/0339/IRL 2

2014/0340/SI

B00

Pravidlá, ktorými sa menia pravidlá o technických požiadavkách na výstavbu a prevádzku čerpacích staníc pre motorové vozidlá

13.10.2014

201402020.SK 2014/0340/SI 2

2014/0321/FIN

B10

Stavebné drevo s hrebeňovými spojmi

09.10.2014

201401929.SK 2014/0321/FIN 2

2014/0322/EE

C40C

Návrh nariadenia ministra poľnohospodárstva „Požiadavky na zloženie rôznych typov hnojív“

09.10.2014

201401933.SK 2014/0322/EE 2

2014/0323/FIN

B10

Prvky drevených stien, podláh, priečok a stropov

09.10.2014

201401936.SK 2014/0323/FIN 2

2014/0324/NL

C10C

Návrh rozhodnutia týkajúci sa dočasných predpisov upravujúcich elektronické cigarety (dočasný zákon o tovaroch týkajúci sa elektronických cigariet).

09.10.2014

201401939.SK 2014/0324/NL 2

2014/0325/FIN

B10

Výrobky protipožiarnej ochrany

09.10.2014

201401943.SK 2014/0325/FIN 2

2014/0326/FIN

B10

Výrobky bezpečnosti striech – strešné stĺpy, domové rebríky, snehové bariéry a vodorovné bezpečnostné zábradlia na strechy

09.10.2014

201401946.SK 2014/0326/FIN 2

2014/0327/FIN

B10

Parotesné pásky a iné izolačné materiály

09.10.2014

201401949.SK 2014/0327/FIN 2

2014/0328/FIN

B10

Ťahom zaťažené a lepené oceľové tyčové alebo svorníkové spoje drevených konštrukcií

09.10.2014

201401952.SK 2014/0328/FIN 2

2014/0329/FIN

B10

Tlakom zaťažené upevňovacie prvky a spoje drevených konštrukcií

09.10.2014

201401955.SK 2014/0329/FIN 2

2014/0330/FIN

B10

Schodiskové systémy

09.10.2014

201401958.SK 2014/0330/FIN 2

 

F - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

1. Dátum, ktorý vnútroštátne orgány napokon zvolili na nadobudnutie účinnosti vnútroštátneho opatrenia, akým je opatrenie dotknuté vo veci samej, ktoré predpisuje chov nosníc v chovných zariadeniach, ktoré zodpovedajú ich potrebám, pokiaľ ide o hniezda, bidlá a prachový kúpeľ a zabezpečujú nízku úroveň úmrtnosti a porúch správania sliepok, podlieha povinnosti oznámenia Európskej komisii stanovenej v článku 8 ods. 1 treťom pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, pokiaľ skutočne došlo k skráteniu časového plánu nadobudnutia účinnosti uvedeného vnútroštátneho opatrenia a toto skrátenie je významnej povahy, čo musí posúdiť vnútroštátny súd.

2. Za predpokladu, že skrátenie časového plánu nadobudnutia účinnosti vnútroštátneho technického predpisu podlieha povinnosti oznámenia Európskej komisii stanovenej v článku 8 ods. 1 treťom pododseku smernice 98/34, zmenenej a doplnenej smernicou 98/48, neuskutočnenie tohto oznámenia má za následok neuplatniteľnosť uvedeného vnútroštátneho ustanovenia v tom zmysle, že ho nemožno namietať proti jednotlivcom.Publikované: 28.7.2014

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora