Prejsť na navigáciu

zoznam 14.10.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0466/PL

B00

Nariadenie ministra administratívy a digitalizácie o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať prípojkové kanály.

05.01.2015

201402806.SK 2014/0466/PL2

2014/0467/NL

C00A

Vyhláška, ktorou sa mení vykonávacia vyhláška zákona o hnojivách so zreteľom na realizáciu piateho akčného programu smernice o dusičnanoch a na využívanie fosfátu a hnoja bohatého na slamu

05.01.2015

201402813.SK 2014/0467/NL 2

2014/0469/UK

N20E

Nariadenie z roku 2015 o povinnosti týkajúcej sa obnoviteľných zdrojov

05.01.2015

201402824.SK 2014/0469/UK 2

2014/0470/HU

X00M

Vyhláška ministra pre národné hospodárstvo č. …/2014 (…), ktorým sa mení vyhláška ministerstva národného hospodárstva č. 23/2014 z 30. júna 2014 o identifikácii faktúr a príjmových dokladov daňového úradu, ako aj o kontrole elektronických faktúr

05.01.2015

201402827.SK 2014/0470/HU2

2014/0471/PL

S10E

Návrh nariadenia ministra životného prostredia o obaloch, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na obsah olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu v obaloch

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201402833.SK 2014/0471/PL 2

2014/0472/LT

B00

Návrh nariadenia o zozname regulovaných stavebných výrobkov

05.01.2015

201402843.SK 2014/0472/LT 2

2014/0473/CZ

X00M

Návrh zákona o pyrotechnických výrobkoch a zaobchádzaní s nimi a o zmene niektorých zákonov (zákon o pyrotechnike)

05.01.2015

201402855.SK 2014/0473/CZ 2

2014/0474/D

T00T

Zákon o prednostnom používaní vozidiel s elektrickým pohonom

(zákon o elektromobilite - EmoG)

05.01.2015

201402858.SK 2014/0474/D 2

2014/0475/D

T00T

50. Nariadenie o zmene pravidiel cestnej premávky

05.01.2015

201402861.SK 2014/0475/D 2

2014/0476/A

B30

Nariadenie o stanovení podielov týkajúcich sa obalov v domácnosti a priemyselných obalov (Obmedzujúce nariadenie o obaloch)

05.01.2015

201402864.SK 2014/0476/A 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 16.10.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora