Prejsť na navigáciu

zoznam 09.06.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0231/FIN

C50A

Vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva o označovaní určitých potravín s vysokým obsahom soli

21.08.2014

201401413.SK 2014/0231/FIN2

2014/0232/D

T00T

Technické skúšobné predpisy pre plnivo škár na dopravných plochách, vydanie 2013 (TP Fug-StB 13)

22.08.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0233/GR

N40E

Oznámenie návrhu rozhodnutia Najvyššej rady pre chemikálie o „postupoch odberu vzoriek, testovania a vydávania posudkov, či sú vzorky kvapalného paliva v poriadku“

22.08.2014

201401420.SK 2014/0233/GR 2

2014/0234/PL

B10

Návrh zákona o zmene zákona o stavebných výrobkoch a stavebného zákona

22.08.2014

201401428.SK 2014/0234/PL 2

2014/0235/A

T10T

Upozornenie o letovej a prevádzkovej spôsobilosti č. LBTH-MF01

Požiadavky na udelenie povolenia na prevádzku pre modely lietadiel so vzletovou hmotnosťou od 25 kg do 150 kg podľa zákona o leteckej doprave (LFG) § 24h.

25.08.2014

201401433.SK 2014/0235/A 2

2014/0236/EE

B00

Požiadavky na materiály na výstavbu ciest a postupy na overovanie ich súladu s týmito požiadavkami

25.08.2014

201401440.SK 2014/0236/EE 2

2014/0237/HU

C00P

Zmena vyhlášky vlády č. 66/2012 (IV. 2.) o činnostiach, ktoré sa môžu vykonávať v súvislosti s narkotikami a psychotropnými látkami a novými psychoaktívnymi látkami, a navyše, a aj o začlenení týchto látok do súpisov a o zmene týchto súpisov

03.06.2014

akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201401443.SK 2014/0237/HU 2

2014/0238/CY

I20

Vyhláška z roku 2013 o regulácii energetickej hospodárnosti budov (postup kontroly kotlových vykurovacích systémov s menovitým výkonom od 20 KW do 100 KW).

25.08.2014

201401445.SK 2014/0238/CY 2

2014/0239/E

T40T

NÁVRH KRÁĽOVSKEJ VYHLÁŠKY, KTOROU SA MENÍ KRÁĽOVSKÁ VYHLÁŠKA 224/2008 Z 15. FEBRUÁRA O VŠEOBECNÝCH PRAVIDLÁCH PRE ZRIADENIE A PREVÁDZKU STANÍC TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL.

25.08.2014

201401452.SK 2014/0239/E 2

2014/0240/E

V10T

Návrh uznesenia štátneho tajomníka pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, ktorým sa zverejňujú technické požiadavky na rádiové rozhranie IR-231 pre pevné rádiové spoje využívajúce frekvenčné pásmo 32,3 - 33,4 GHz.

25.08.2014

201401455.SK 2014/0240/E 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 9.6.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora