Prejsť na navigáciu

zoznam 09.01.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0688/B

C50A

Kráľovský výnos o syre

18.03.2014

201303355.SK 2013/0688/B 2

2013/0689/PL

N40E

Zákon, ktorým sa mení zákon týkajúci sa systému na monitorovanie a kontrolu kvality palív a zákon o biozložkách a kvapalných biopalivách.

18.03.2014

201303359.SK 2013/0689/PL 2

2013/0690/IRL

T40T

Navrhované nariadenia týkajúce sa malých vozidiel verejnej dopravy (konsolidácia a reforma) pre rok 2014

19.03.2014

201303365.SK 2013/0690/IRL2

2013/0691/I

T30T

Vyhláška č. XX/2014 – Revízia technických noriem pre koľajové dopravné prostriedky – Návrh, inštalácia, overenie a údržba systémov na detekciu a hasenie požiaru v koľajových dopravných prostriedkoch – všeobecné zásady

19.03.2014

201303368.SK 2013/0691/I 2

2013/0692/A

T10T

Upozornenie o letovej spôsobilosti a prevádzkovej schopnosti č. 67

"Požiadavky na letovú spôsobilosť a prevádzkovú schopnosť pre bezpilotné vzdušné dopravné prostriedky do 150 kg"

20.03.2014

201303374.SK 2013/0692/A 2

2013/0695/A

B00

RVS 09.02.51 Tunely, výbava tunelov, hasiace systémy, protipožiarne zariadenia

20.03.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0696/A

I10

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o meradlách a kalibrácii

21.03.2014

201303392.SK 2013/0696/A 2

2013/0697/HU

S20E

Zmena a doplnenie vládnej vyhlášky 343/2011 (XII. 29.), ktorou sa vykonáva zákon LXXXV z roku 2011 o ekologických poplatkoch za produkty

21.12.2013F

201303394.SK 2013/0697/HU 2

2013/0698/HU

S20E

Vyhláška vlády o pravidlách systému prenájmu opätovne použiteľných obalových materiálov

21.12.2013F

201303396.SK 2013/0698/HU 2

2013/0699/DK

B20

Vyhláška o stabilných hasiacich systémoch s CO2

21.03.2014

201303407.SK 2013/0699/DK 2

2013/0700/DK

B20

Rozhodnutie o inštalácii a skúšaní hasiacich systémov s rozličnými atmosférickými plynmi v strojovniach lodí.

21.03.2014

201303409.SK 2013/0700/DK 2

2013/0701/DK

B20

Nariadenie o oznámení D Dánskeho námorného úradu, technický predpis pre konštrukciu lodí a ich vybavenie atď., a osobné lode na vnútroštátne plavby.

21.03.2014

201303417.SK 2013/0701/DK 2

2013/0702/SI

SERV

Nariadenie o opatreniach pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

24.03.2014

201303422.SK 2013/0702/SI 2

2013/0703/A

B00

Nariadenie krajinskej vlády, ktorým sa vydávajú podrobnejšie ustanovenia o technických požiadavkách na vykurovacie zariadenia, zariadenia na uskladnenie a vedenie palív, kogeneračné jednotky a klimatizačné zariadenia, ako aj o povolených druhoch palív (Tirolské nariadenie o plynových, vykurovacích a klimatizačných zariadeniach 2014 - TGHKV 2014)

24.03.2014

201303425.SK 2013/0703/A 2

2013/0704/I

C20A

Návrh technických špecifikácií podľa predpisu R.L. č. 21 z 13. augusta 2002 a nariadení o používaní kolektívnej ochrannej známky schválenej na základe vyhlášky č. 138 generálneho riaditeľstva agentúry ERSA z 27. septembra 2012. Zemiakové výrobky

25.03.2014

201303427.SK 2013/0704/I 2

2013/0705/I

C00A

Spoločná obchodná značka kvality poľnohospodárskych potravín udelená regiónom Sardínie: Návrh pravidiel používania

28.03.2014

201303433.SK 2013/0705/I 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 10.1.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora