Prejsť na navigáciu

zoznam 01.10.2014

Označenie notifikácie

Kód výrobku

Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0446/D

S50E

Doplnenie obmedzení obstarávania obsiahnutých v odseku I č. 4 o dva body č. 19. a 20. (Návrh) na pripojenie do existujúceho správneho predpisu o obstarávaní a životnom prostredí – VwVBU (2011/0105/D) na zavedenie oznamovacieho postupu podľa smernice 98/34/ES. Správny predpis bol už oznámený podľa smernice 98/34/ES pod číslom oznámenia 2011/0105/D.

15.12.2014

201402644.SK 2014/0446/D 2

2014/0447/S

T50T

Ustanovenia vo vnútroštátnej časti ADR-S v pododdieloch 10.1.1, časť 16, oddiely 21.6 a 22.3.2.

15.12.2014

201402648.SK 2014/0447/S 2

2014/0448/S

T50T

Ustanovenia vo vnútroštátnej časti RID-S v časti 16, oddiely 21.6 a 22.3.2.

15.12.2014

201402678.SK 2014/0448/S 2

2014/0449/F

C00A

Výnos, ktorým sa mení výnos z 19. októbra 2006 týkajúci sa použitia pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín

15.12.2014

201402691.SK 2014/0449/F 2

2014/0450/L

V10T

Oznamovanie rádiových rozhraní podľa článku 4.1 smernice 1999/5/ES.

16.12.2014

201402694.SK 2014/0450/L 2

2014/0451/DK

T40T

Návrh nariadenia o zariadeniach na blokovanie zapaľovania, ktoré sa budú používať v súvislosti s vodičskými preukazmi s podmienkou týkajúcou sa zariadenia na blokovanie zapaľovania.

16.12.2014

201402697.SK 2014/0451/DK 2

2014/0452/D

B10

Brandenburské technické smernice týkajúce sa recyklovaných stavebných materiálov v cestnom staviteľstve, vydanie 2014 (BTR RC-StB 14)
Spoločné smernice ministerstva životného prostredia, zdravia a ochrany spotrebiteľa a ministerstva infraštruktúry a poľnohospodárstva spolkovej krajiny Brandenbursko

16.12.2014

201402701.SK 2014/0452/D 2

2014/0453/F

X00M

Dekrét týkajúci sa prevencie rizík vyplývajúcich z používania bicyklov

17.12.2014

201402712.SK 2014/0453/F 2

2014/0454/HR

C50A

Pravidlá týkajúce sa opatrení na prispôsobenie sa požiadavkám predpisov o potravinách živočíšneho pôvodu

18.12.2014

201402719.SK 2014/0454/HR 2

2014/0455/A

I10

Návrh nariadenia, ktorým budú vydané predpisy týkajúce sa kalibrovania prietokových meračov tepelnej energie pre kvapalné teplonosné látky (merače tepla, merače chladu).

19.12.2014

201402725.SK 2014/0455/A 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


 

Publikované: 1.10.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora