Prejsť na navigáciu

zoznam 25.06.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

003 pripomienkovacia doba do

Dôvernosť

Bez prekladu do SK

2013/0277/LT

C00A

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Litovskej republiky „O registrácii hnojív a prípravkov na hnojenie dodávaných na litovský trh, o opise postupu ich zaraďovania na zoznam registrovaných hnojív a prípravkov na hnojenie dodávaných na litovský trh a o schvaľovaní zoznamu registrovaných hnojív a prípravkov na hnojenie dodávaných na litovský trh“ (ďalej len návrh vyhlášky).

26.08.2013


ano

2013/0286/PL

C00C

Nariadenie ministra hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o obmedzeniach výroby, uvádzaní na trh alebo používaní nebezpečných látok a zmesí alebo látok a zmesí predstavujúcich nebezpečenstvo a o uvádzaní na trh alebo používaní výrobkov obsahujúcich tieto látky alebo zmesi.

30.08.20132013/0287/B

C10C

Kráľovský výnos, ktorým sa mení a dopĺňa kráľovský výnos z 23. septembra 1958, stanovujúci všeobecné predpisy týkajúce sa výroby, skladovania, vlastníctva, predaja, prepravy a použitia výbušnín.

02.09.20132013/0288/CZ

C10P

Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú podmienky predpisovania, prípravy, výdaja a používania individuálne pripravovaných liekov s obsahom konope na lekárske účely

19.06.2013*2013/0289/A

B00

RVS 08.21.05, Technické zmluvné podmienky, špeciálne geotechnické práce, prúdová injektáž

02.09.2013

dôverné


2013/0290/S

C20A

Predpisy Švédskej agentúry pre ochranu životného prostredia o schvaľovaní typu odchytávacích zariadení

02.09.20132013/0291/E

V10T

Rozhodnutie štátneho tajomníka pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, ktorým boli zverejnené technické požiadavky na regulované rádiové rozhrania IR-219 až IR-225 pre pozemné systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby.

02.09.20132013/0292/UK

I10

Nariadenie o hmotnostiach a mierach (stanovené množstvá) (nebalený chlieb a alkoholické nápoje) (Severné Írsko) z roku 2013

04.09.2013 

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov podľa č. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES

 

Publikované: 26.6.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora