Prejsť na navigáciu

zoznam 25.06.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

003 pripomienkovacia doba do

Dôvernosť

Bez prekladu do SK

2013/0277/LT

C00A

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Litovskej republiky „O registrácii hnojív a prípravkov na hnojenie dodávaných na litovský trh, o opise postupu ich zaraďovania na zoznam registrovaných hnojív a prípravkov na hnojenie dodávaných na litovský trh a o schvaľovaní zoznamu registrovaných hnojív a prípravkov na hnojenie dodávaných na litovský trh“ (ďalej len návrh vyhlášky).

26.08.2013


ano

2013/0286/PL

C00C

Nariadenie ministra hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o obmedzeniach výroby, uvádzaní na trh alebo používaní nebezpečných látok a zmesí alebo látok a zmesí predstavujúcich nebezpečenstvo a o uvádzaní na trh alebo používaní výrobkov obsahujúcich tieto látky alebo zmesi.

30.08.20132013/0287/B

C10C

Kráľovský výnos, ktorým sa mení a dopĺňa kráľovský výnos z 23. septembra 1958, stanovujúci všeobecné predpisy týkajúce sa výroby, skladovania, vlastníctva, predaja, prepravy a použitia výbušnín.

02.09.20132013/0288/CZ

C10P

Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú podmienky predpisovania, prípravy, výdaja a používania individuálne pripravovaných liekov s obsahom konope na lekárske účely

19.06.2013*2013/0289/A

B00

RVS 08.21.05, Technické zmluvné podmienky, špeciálne geotechnické práce, prúdová injektáž

02.09.2013

dôverné


2013/0290/S

C20A

Predpisy Švédskej agentúry pre ochranu životného prostredia o schvaľovaní typu odchytávacích zariadení

02.09.20132013/0291/E

V10T

Rozhodnutie štátneho tajomníka pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, ktorým boli zverejnené technické požiadavky na regulované rádiové rozhrania IR-219 až IR-225 pre pozemné systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby.

02.09.20132013/0292/UK

I10

Nariadenie o hmotnostiach a mierach (stanovené množstvá) (nebalený chlieb a alkoholické nápoje) (Severné Írsko) z roku 2013

04.09.2013 

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov podľa č. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES

 

Publikované: 26.6.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

06.11.2019
Integrované mosty na cestách a diaľniciach
Rozborová úloha

Rozborová úloha

05.11.2019
Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora