Prejsť na navigáciu

zoznam 24.09.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0521/CZ

I10

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania pre overovanie stanovených meradiel: „meradlá a meracie sústavy pretečeného množstva skvapalnených plynov“

16.12.2013

201302360.SK 2013/0521/CZ 2

2013/0522/CZ

I10

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meracie prístroje vrátane metód skúšania na overovanie stanovených meracích prístrojov: „meracie prístroje a systémy pretečeného množstva kvapalín iných ako voda alebo skvapalnené plyny – výdajné stojany na pohonné hmoty“

16.12.2013

201302363.SK 2013/0522/CZ 2

2013/0523/CZ

C50A

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa ustanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meracie prístroje vrátane metód skúšania na overovanie stanovených meracích prístrojov: „odmerné banky, byrety a pipety používané na kontrolu objemu“

16.12.2013

201302366.SK 2013/0523/CZ 2

2013/0524/D

C50A

Piate nariadenie k zmene nariadenia o minerálnych a stolových vodách

16.12.2013

201302368.SK 2013/0524/D 2

2013/0526/PL

N10E

Návrh nariadenia ministra hospodárstva o špecifických požiadavkách týkajúcich sa riadenia činností pri ťažbe nerastov vŕtaním.

17.12.2013

201302379.SK 2013/0526/PL 2

2013/0527/NL

S00E

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o činnostiach (Environmentálne riadenie), vyhláška o zákone o životnom prostredí a niektoré iné vyhlášky (nové činnosti a oprava chýb, ktoré sa podriaďujú z právno-technického a hmotného hľadiska)

18.12.2013

201302382.SK 2013/0527/NL 2

2013/0530/GR

H10

Oznámenie návrhu rozhodnutia s názvom „Rozhodnutie regulujúce otázky týkajúce sa prevádzky a riadenia stávkovania“

17.09.2013

201302392.SK 2013/0530/GR 2

2013/0531/I

C00A

Návrh technických špecifikácií v súlade s regionálnym zákonom 21 z 13. augusta 2002 a nariadením, ktoré upravuje používanie kolektívnej ochrannej známky, schváleným vyhláškou generálneho riaditeľstva ERSA č. 138 z 27. septembra 2012. Výrobky z čerstvého kravského mlieka a odvodené výrobky.

18.12.2013

201302394.SK 2013/0531/I 2

2013/0532/UK

B00

Príručka k súťažným podkladom pre diaľničné stavby, zväzok 1, Špecifikácia diaľničných stavieb, séria 1900 – Ochrana oceľových konštrukcií pred koróziou

Príručka k súťažným podkladom pre diaľničné stavby, zväzok 2, Poznámky týkajúce sa usmernenia k špecifikácii diaľničných stavieb, séria NG 1900 – Ochrana oceľových konštrukcií pred koróziou

Príručka k súťažným podkladom pre diaľničné stavby, zväzok 2, Poznámky týkajúce sa usmernenia k špecifikácii diaľničných stavieb, séria NG 100 tabuľka NG 1/1 (časť príslušná pre Špecifikácie diaľničných stavieb, séria 1900)

18.12.2013

201302398.SK 2013/0532/UK 2

2013/0533/UK

B00

Príručka o súťažných podkladoch pre diaľničné stavby, zväzok 1, Špecifikácia diaľničných stavieb, séria 1800 – Oceľové konštrukcie

Príručka o súťažných podkladoch pre diaľničné stavby, zväzok 2, Poznámky týkajúce sa usmernenia k špecifikácii diaľničných stavieb, séria NG 1800 – Oceľové konštrukcie

Príručka o súťažných podkladoch pre diaľničné stavby, zväzok 2, Poznámky týkajúce sa usmernenia k špecifikácii diaľničných stavieb, séria NG 100 tabuľka NG 1/1 (časť príslušná pre Špecifikácie diaľničných stavieb, séria 1800)

18.12.2013

201302400.SK 2013/0533/UK2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 24.9.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora