Prejsť na navigáciu

zoznam 24.09.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0521/CZ

I10

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania pre overovanie stanovených meradiel: „meradlá a meracie sústavy pretečeného množstva skvapalnených plynov“

16.12.2013

201302360.SK 2013/0521/CZ 2

2013/0522/CZ

I10

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meracie prístroje vrátane metód skúšania na overovanie stanovených meracích prístrojov: „meracie prístroje a systémy pretečeného množstva kvapalín iných ako voda alebo skvapalnené plyny – výdajné stojany na pohonné hmoty“

16.12.2013

201302363.SK 2013/0522/CZ 2

2013/0523/CZ

C50A

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa ustanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meracie prístroje vrátane metód skúšania na overovanie stanovených meracích prístrojov: „odmerné banky, byrety a pipety používané na kontrolu objemu“

16.12.2013

201302366.SK 2013/0523/CZ 2

2013/0524/D

C50A

Piate nariadenie k zmene nariadenia o minerálnych a stolových vodách

16.12.2013

201302368.SK 2013/0524/D 2

2013/0526/PL

N10E

Návrh nariadenia ministra hospodárstva o špecifických požiadavkách týkajúcich sa riadenia činností pri ťažbe nerastov vŕtaním.

17.12.2013

201302379.SK 2013/0526/PL 2

2013/0527/NL

S00E

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o činnostiach (Environmentálne riadenie), vyhláška o zákone o životnom prostredí a niektoré iné vyhlášky (nové činnosti a oprava chýb, ktoré sa podriaďujú z právno-technického a hmotného hľadiska)

18.12.2013

201302382.SK 2013/0527/NL 2

2013/0530/GR

H10

Oznámenie návrhu rozhodnutia s názvom „Rozhodnutie regulujúce otázky týkajúce sa prevádzky a riadenia stávkovania“

17.09.2013

201302392.SK 2013/0530/GR 2

2013/0531/I

C00A

Návrh technických špecifikácií v súlade s regionálnym zákonom 21 z 13. augusta 2002 a nariadením, ktoré upravuje používanie kolektívnej ochrannej známky, schváleným vyhláškou generálneho riaditeľstva ERSA č. 138 z 27. septembra 2012. Výrobky z čerstvého kravského mlieka a odvodené výrobky.

18.12.2013

201302394.SK 2013/0531/I 2

2013/0532/UK

B00

Príručka k súťažným podkladom pre diaľničné stavby, zväzok 1, Špecifikácia diaľničných stavieb, séria 1900 – Ochrana oceľových konštrukcií pred koróziou

Príručka k súťažným podkladom pre diaľničné stavby, zväzok 2, Poznámky týkajúce sa usmernenia k špecifikácii diaľničných stavieb, séria NG 1900 – Ochrana oceľových konštrukcií pred koróziou

Príručka k súťažným podkladom pre diaľničné stavby, zväzok 2, Poznámky týkajúce sa usmernenia k špecifikácii diaľničných stavieb, séria NG 100 tabuľka NG 1/1 (časť príslušná pre Špecifikácie diaľničných stavieb, séria 1900)

18.12.2013

201302398.SK 2013/0532/UK 2

2013/0533/UK

B00

Príručka o súťažných podkladoch pre diaľničné stavby, zväzok 1, Špecifikácia diaľničných stavieb, séria 1800 – Oceľové konštrukcie

Príručka o súťažných podkladoch pre diaľničné stavby, zväzok 2, Poznámky týkajúce sa usmernenia k špecifikácii diaľničných stavieb, séria NG 1800 – Oceľové konštrukcie

Príručka o súťažných podkladoch pre diaľničné stavby, zväzok 2, Poznámky týkajúce sa usmernenia k špecifikácii diaľničných stavieb, séria NG 100 tabuľka NG 1/1 (časť príslušná pre Špecifikácie diaľničných stavieb, séria 1800)

18.12.2013

201302400.SK 2013/0533/UK2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 24.9.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora