Prejsť na navigáciu

zoznam 18.09.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0454/CZ

C60A

Návrh vyhlášky o uplatnení niektorých ustanovení zákona o povinnom označovaní liehovín

12.09.2013U

201302077.SK 2013/0454/CZ2

2013/0499/D

V10T

SSB OR 014 – Popis rozhrania pre radarové zariadenia na monitorovanie počasia; vydanie z júna 2013

04.12.2013

201302242.SK 2013/0499/D 2

2013/0500/PL

X00M

Návrh nariadenia ministra hospodárstva o požiadavkách na zariadenia na meranie rýchlosti cestných vozidiel a o podrobnom rozsahu skúšok a kontrol, ktoré majú byť realizované v rámci zákonom stanovenej metrologickej kontroly týchto meracích zariadení.

04.12.2013

201302244.SK 2013/0500/PL 2

2013/0501/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A časť 1 a zoznamu stavebných noriem B časť 1, vždy pre vydanie z roku 2014/1

04.12.2013

201302252.SK 2013/0501/D 2

2013/0502/A

T00T

Nariadenie Spolkového ministerstva pre dopravu, inovácie a technológie, ktorým sa mení Nariadenie Spolkového ministerstva pre dopravu, inovácie a technológie o stavbe a prevádzke železníc (Nariadenie o výstavbe a prevádzke železníc - EisbBBV), Spolk. zák. II č. 398/2008

04.12.2013

201302254.SK 2013/0502/A 2

2013/0506/CZ

X00M

Návrh vyhlášky o vojenskej leteckej technike, vojenských leteckých službách a vojenských letiskách

05.12.2013

201302273.SK 2013/0506/CZ 2

2013/0507/S

SERV

Nariadenia Švédskeho úradu pre hazardné hry o požiadavkách na zariadenia využívajúce elektromagnetické vlny, ktoré používajú prevádzkovatelia lotérií

09.12.2013

201302293.SK 2013/0507/S 2

2013/0508/NL

C60A

Vyhláška ustanovujúca pravidlá vykonávania smernice 76/211/EHS o spotrebiteľských baleniach, ktoré môžu niesť označenie „℮“ [Vyhláška (Komoditný zákon) o baleniach s označením „℮“]

11.12.2013

201302312.SK 2013/0508/NL 2

2013/0509/PL

C00A

Zmena a doplnenie Zákona o bezpečnosti potravín a výživy

11.12.2013

201302315.SK 2013/0509/PL 2

2013/0510/UK

H00

Zákon o hazardných hrách (udeľovanie licencií a reklama)

11.12.2013

201302317.SK 2013/0510/UK 2

 

U (URGENCY) - akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 18.9.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora