Prejsť na navigáciu

zoznam 18.03.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0137/S

C00P

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (1992:1554) o kontrole narkotík

10.06.2013

201300716.SK 2013/0137/S 2

2013/0138/GR

C00C

Oznámenie návrhu rozhodnutia č. 349/2012 Najvyššej štátnej rady pre chemikálie o „Špecifikáciách pre chladiace kvapaliny do spaľovacích motorov (ICE) v hotovej zriedenej a koncentrovanej forme – požiadavky a testovacie metódy“

10.06.2013

201300719.SK 2013/0138/GR 2

2013/0139/GR

C00C

Oznámenie návrhu rozhodnutia č. 350/2012 Najvyššej štátnej rady pre chemikálie o „špecifikáciách, požiadavkách, podmienkach predaja a spôsoboch kontroly v prípade lubrikantov pre dvojtaktné motory“

10.06.2013

201300721.SK 2013/0139/GR 2

2013/0140/GR

C00C

Oznámenie návrhu rozhodnutia č. 430/2012 Najvyššej štátnej rady pre chemikálie o „Špecifikáciách pre brzdovú kvapalinu v brzdových systémoch vozidiel – požiadavky a testovacie metódy“

10.06.2013

201300723.SK 2013/0140/GR 2

2013/0141/F

X00M

Výnos týkajúci sa podmienok, ktorým podliehajú elektrické zdroje oplotenia

10.06.2013

201300729.SK 2013/0141/F 2

2013/0143/UK

I10

Stanovenie prijateľného tepla a dotácií pri použití meracích prístrojov a iných metód v rámci systému na podporu zavádzania výroby tepla z obnoviteľných zdrojov (RHI) v nebytových priestoroch

10.06.2013

201300735.SK 2013/0143/UK 2

2013/0144/S

B00

Nariadenia Národnej rady pre bytovú výstavbu, stavebníctvo a plánovanie o zmene a doplnení jej nariadení a všeobecných odporúčaní (2011:10) na uplatňovanie európskych stavebných noriem (Eurocodes)

10.06.2013

201300737.SK 2013/0144/S 2

2013/0145/F

SERV

Výnos, ktorým sa mení výnos z 18. januára 2012 o referencovaní bezpečnostných produktov alebo ponúk poskytovateľov dôverných služieb

10.06.2013

201300742.SK 2013/0145/F 2

2013/0146/DK

S00E

Nariadenie zakazujúce dovoz, predaj, vývoz a používanie ortuti a zmesí a produktov obsahujúcich ortuť

12.06.2013

201300747.SK 2013/0146/DK 2

2013/0147/IRL

B00

1. Návrh nariadení Európskej únie (Stavebné výrobky) z roku 2013

2. Analýza regulačného dopadu – Stavebné výrobky

12.06.2013

201300760.SK 2013/0147/IRL2

Publikované: 18.3.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora