Prejsť na navigáciu

zoznam 17.07.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0369/B

C00C

Kráľovský výnos o uvedení látok vyrobených v stave nanočastíc na trh

07.10.2013

201301751.SK 2013/0369/B 2

2013/0370/B

C00A

Kráľovský výnos, ktorým sa mení kráľovský výnos z 13. marca 2011 o povinnej kontrole rozprašovačov, ktorým sa mení kráľovský výnos z 10. novembra 2005 o odmenách podľa článku 5 zákona z 9. decembra 2004 o financovaní Fed0erálnej agentúry pre bezpečnosť potravinového reťazca

07.10.2013

201301759.SK 2013/0370/B 2

2013/0371/HU

C50A

Návrh vyhlášky Ministerstva ľudských zdrojov (Emberi Erőforrások Minisztériuma – EMMI) o najvyšších povolených množstvách transmastných kyselín v potravinárskych výrobkoch, o podmienkach a kontrolách distribúcie potravinárskych výrobkov obsahujúcich transmastné kyseliny správnymi orgánmi a o pravidlách sledovania konzumácie transmastných kyselín obyvateľstva.

07.10.2013

201301761.SK 2013/0371/HU 2

2013/0372/A

B10

Dolnorakúsky zákon o stavebných výrobkoch a o dohľade nad trhom z roku 2013

09.10.2013

201301763.SK 2013/0372/A 2

2013/0373/A

B00

Zmena dolnorakúskeho nariadenia o energetickej hospodárnosti budov z roku 2008

09.10.2013

201301765.SK 2013/0373/A 2

2013/0374/A

B00

Zmena dolnorakúskeho nariadenia o stavebnej technike z roku 1997

09.10.2013

201301767.SK 2013/0374/A 2

2013/0375/DK

C00P

Výnos o tetovacích farbách

09.10.2013

201301772.SK 2013/0375/DK2

2013/0376/LT

B20

Nariadenie týkajúce sa schválenia pravidiel požiarnej bezpečnosti pre vykurovacie systémy na pevné palivo, ktoré vydal riaditeľ požiarneho a záchranného odboru ministerstva vnútra

09.10.2013

201301779.SK 2013/0376/LT 2

2013/0377/F

C00A

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 19. októbra 2006 týkajúci sa použitia pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín.

09.10.2013

201301786.SK 2013/0377/F 2

2013/0378/NL

B00

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o výrobkoch na ochranu rastlín a o pesticídoch (aktualizujúce požiadavky na odbornú spôsobilosť)

10.10.2013

201301797.SK 2013/0378/NL2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Publikované: 18.7.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora