Prejsť na navigáciu

zoznam 16.07.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0359/UK

B00

Príručka súťažných podkladov pre stavebné práce týkajúce sa štátnych ciest, zväzok 1, Špecifikácia stavebných prác týkajúcich sa štátnych ciest, séria 100 – Predbežné kroky

Dodatok A - Systémy riadenia kvality

Dodatok B - Systémy osvedčovania produktov

Dodatok C - Osvedčovanie pre patentované produkty

Dodatok D - Zákonné typové schvaľovanie

Dodatok E - Typové schvaľovanie/Registrácia

a súvisiaca

Príručka súťažných podkladov pre stavebné práce týkajúce sa štátnych ciest, zväzok 2, Usmernenia k Špecifikácii stavebných prác týkajúcich sa štátnych ciest, séria NG 100 - Predbežné kroky

03.10.2013

201301721.SK 2013/0359/UK2

2013/0360/B

C50A

Kráľovský dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa kráľovský dekrét z 22. decembra , ktorým sa ustanovujú ďalšie opatrenia na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.

03.10.2013

201301726.SK 2013/0360/B 2

2013/0361/SI

S40E

Výnos o spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu a použití kompostu alebo digestátu

03.10.2013

201301729.SK 2013/0361/SI 2

2013/0362/D

V10T

SSB LA-NOE 015 - Popis rozhraní pre rádiové zariadenia pre aplikácie verejných železníc

04.10.2013

201301736.SK 2013/0362/D 2

2013/0363/D

V10T

SSB LA-NOE 019 - Popis rozhraní pre rádiové zariadenia pre bezdrôtové audio aplikácie

04.10.2013

201301738.SK 2013/0363/D 2

2013/0364/D

V10T

SSB LA-NOE 021 - Opis rozhrania pre rádiokomunikačné zariadenia pre krátky dosah pre bližšie nešpecifikované aplikácie

04.10.2013

201301740.SK 2013/0364/D 2

2013/0365/S

X00M

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o radiačnej ochrane (1988:293)

04.10.2013

201301742.SK 2013/0365/S 2

2013/0366/B

S70E

Kráľovské nariadenie, ktorým sa mení kráľovské nariadenie z 3. marca 2010 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.

07.10.2013

201301744.SK 2013/0366/B 2

2013/0367/NL

B00

Vyhláška, ktorou sa mení stavebná vyhláška z roku 2012 o vykonávaní nariadenia o stavebných výrobkoch

07.10.2013

201301746.SK 2013/0367/NL 2

2013/0368/I

C00A

Návrh ministerskej vyhlášky o: „Zdravotných opatreniach na ochranu proti prenosným spongiformným encefalopatiám“

07.10.2013

201301749.SK 2013/0368/I 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Poznámka: Predmet e-mailu s oznamami 2 odoslaného včera (15/7/2013) má byť správne „98_34_ES Oznam 2 (2013-33)“ namiesto „... Oznam 2 (2013-32)“.

Publikované: 16.7.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora