Prejsť na navigáciu

zoznam 15.07.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0338/HU

C00P

Zmena a doplnenie prílohy 1 k vládnej vyhláške č. 66/2012 (IV. 2.) o činnostiach, ktoré sa môžu vykonávať v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami a novými psychoaktívnymi látkami, ako aj začlenení týchto látok do registrov a zmene a doplnení týchto

17.07.2013U

201301657.SK 2013/0338/HU2

2013/0350/E

C00C

Návrh kráľovského dekrétu, ktorý reguluje obchodovanie s určitými výrobkami na ochranu rastlín.

30.09.2013

201301691.SK 2013/0350/E 2

2013/0351/E

B00

VYHLÁŠKA FOM/XX/2013 upravujúca podmienky uvádzania štrukturálnych podsystémov, železničných tratí a železničných vozidiel do prevádzky.

30.09.2013

201301693.SK 2013/0351/E 2

2013/0352/E

N20E

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa schvaľuje nový doplnkový technický predpis (ITC) BT 52 „Špeciálne inštalácie. Infraštruktúry pre nabíjanie elektrických vozidiel“ elektrotechnického nariadenia o nízkom napätí schválený kráľovským dekrétom 842/2002 z 2. augusta, a ktorým sa menia a dopĺňajú ďalšie technické predpisy v tom istom texte.

30.09.2013

201301695.SK 2013/0352/E 2

2013/0353/E

T00T

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa upravuje preprava nebezpečného tovaru na cestách v Španielsku.

30.09.2013

201301697.SK 2013/0353/E 2

2013/0354/DK

B30

Technické predpisy týkajúce a pracovného prostredia na palube plavidiel, kapitola A III B ods. 1, oddiel B-1 Hluk

30.09.2013

201301699.SK 2013/0354/DK 2

2013/0355/RO

B00

Výnos podpredsedu vlády a ministra regionálneho rozvoja a verejnej správy, ktorým sa schvaľuje technické nariadenie „Technické predpisy pre spájanie kovových konštrukčných prvkov pomocou vysokopevnostných predpätých skrutiek, revízia C 133-1982. Zbierka zákonov C 133-2013“.

30.09.2013

201301701.SK 2013/0355/RO 2

2013/0356/S

T00T

Predpisy, ktorými sa menia a dopĺňajú predpisy a všeobecné usmernenia Švédskeho úradu pre dopravu (TSFS 2010:2) o automobiloch a prívesoch ťahaných automobilmi.

02.10.2013

201301712.SK 2013/0356/S 2

2013/0357/UK

B00

Príručka o zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby, zväzok 1

Špecifikácia diaľničných stavieb séria 000, úvod a súvisia príručka o zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby, zväzok 2 Poznámky k usmerneniam k špecifikáciám diaľničných stavieb, séria NG000, úvod

02.10.2013

201301714.SK 2013/0357/UK 2

2013/0358/S

T00T

Nariadenia, ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia Švédskeho úradu pre dopravu a všeobecné odporúčanie (TSFS 2010:2) o vozidlách a prívesných vozíkoch ťahaných vozidlami.

02.10.2013

201301716.SK 2013/0358/S 2

 

U (URGENCY) - akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 16.7.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora