Prejsť na navigáciu

zoznam 12.07.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

Dôvernosť

/naliehavosť

2013/0338/HU

C00P

Zmena a doplnenie prílohy 1 k vládnej vyhláške č. 66/2012 (IV. 2.) o činnostiach, ktoré sa môžu vykonávať v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami a novými psychoaktívnymi látkami, ako aj začlenení týchto látok do registrov a zmene a doplnení týchto registrov


201301657.SK 2013/0338/HU2

žiadosť o naliehavosť

2013/0339/DK

I40

Nariadenie o povoleniach týkajúcich sa odpadových vôd atď., v súlade s kapitolami 3 a 4 dánskeho zákona o ochrane životného prostredia

27.09.2013

201301659.SK 2013/0339/DK2


2013/0340/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky - Vodné stavby (ZTV-W) pre ochranu a údržbu betónových konštrukčných dielov vodných stavieb (rozsah výkonov 219)

27.09.2013

201301666.SK 2013/0340/D 2


2013/0341/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky - Vodné stavby (ZTV-W) pre elektrické vybavenie oceľových konštrukcií vodných stavieb (rozsah výkonov 216-2)

27.09.2013

201301668.SK 2013/0341/D 2


2013/0342/B

T10T

Kráľovská vyhláška, ktorou sa stanovujú špeciálne požiadavky zavedené na schvaľovanie motorových padákových klzákov pre leteckú dopravu.

27.09.2013

201301671.SK 2013/0342/B 2


2013/0343/A

B00

RVS 08.22.01 Technické zmluvné podmienky, vŕtacie, kotviace a injekčné práce, injektované kotvy, a predpäté kotvy, ťahom namáhané injektované pilóty a klince

30.09.2013

201301673.SK 2013/0343/A 2


2013/0344/DK

T20T

Nariadenie k oznámeniu F Dánskeho námorného úradu (technické nariadenie o stavbe, vybavení atď. malých komerčných plavidiel)

30.09.2013

201301677.SK 2013/0344/DK2


2013/0346/HU

CA0A

Zákon (...) z roku 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon LII z roku 2003 o oficiálnom uznávaní rastlinných druhov a o výrobe a obchodovaní s množiteľským materiálom

30.09.2013

201301682.SK 2013/0346/HU2


2013/0347/A

B00

RVS 11.06.74, zabezpečenie kvality stavby, testovanie, technické požiadavky pri meraní drsnosti

30.09.2013

201301685.SK 2013/0347/A 2

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0348/EE

C20C

Návrh nariadenia Ministerstva životného prostredia „Povolené limity únikov pre výrobky, zariadenia a systémy obsahujúce fluórované skleníkové plyny“

30.09.2013

201301687.SK 2013/0348/EE2


2013/0349/FIN

C00P

Technické požiadavky na operácie zavedenia tkaniva - administratívne nariadenie Fínskej liekovej agentúry

30.09.2013

201301689.SK 2013/0349/FIN2


 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 12.7.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora