Prejsť na navigáciu

zoznam 07.03.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0106/BG

I10

Návrh zmien a doplnení nariadenia o meracích zariadeniach a systémoch, ktoré podliehajú metrologickej kontrole, prijatého vyhláškou Rady ministrov č. 239 z 24.10.2003 (vyhlásenou vo Vládnom vestníku č. 98 zo 7. novembra 2003, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č. 96 z 30. novembra 2005, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č. 40 zo 16. mája 2006, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č. 80 z 3. októbra 2006, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č. 37 z 8. mája 2007, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č. 46 z 12. júna 2007, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č. 37 z 8. mája 2007, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č 56 z 22. júla 2011)

21.05.2013

201300535.SK 2013/0106/BG2

2013/0107/UK

B10

Kritériá stanovujúce, kedy odpad prestáva byť odpadom, ktoré sa týkajú výroby agregátov z inertného odpadu (revízia verzie z roku 2005)

21.05.2013

201300538.SK 2013/0107/UK2

2013/0108/GR

B00

Návrh technických nariadení, ktorými sa stanovujú vnútroštátne požiadavky na semafory usmerňujúce pohyb vozidiel a chodcov.

21.05.2013

201300543.SK 2013/0108/GR2

2013/0109/A

T10T

Spolkový zákon, ktorým sa mení zákon o letectve

21.05.2013

201300545.SK 2013/0109/A 2

2013/0110/F

C50C

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 8. septembra 1999 prijatý na základe článku 11 zmeneného a doplneného dekrétu č. 73-138 z 12. februára 1973, ktorým sa uplatňuje zákon z 1. augusta 1905 o podvodoch a falzifikátoch v súvislosti s postupmi a prostriedkami, ktoré sa používajú na čistenie materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinárskymi výrobkami, tovarom a nápojmi určenými na ľudskú spotrebu alebo ako krmivo pre zvieratá.

21.05.2013

201300550.SK 2013/0110/F 2

2013/0111/P

N30E

Návrh nariadenia na prvý dodatok k ministerskému nariadeniu č. 137/2011 z 5. apríla, ktorým sa schvaľuje nariadenie o terminály na príjem, skladovanie a splyňovanie skvapalneného zemného plynu.

21.05.2013

201300552.SK 2013/0111/P 2

2013/0112/HU

X00M

Vyhláška ministerstva národného hospodárstva .../2013 ( . ) NGM o technických požiadavkách na registračné pokladnice a taxametre, distribúciu, používanie a servis registračných pokladníc a taxametrov používaných na vydávanie príjmových dokladov a podávanie správ daňovému úradu o údajoch zaznamenaných registračnými pokladnicami

22.05.2013

201300574.SK 2013/0112/HU2

2013/0113/F

H00

Výnos z [ ] týkajúci sa vykonávania článku L. 5232-1 zákonníka o verejnom zdraví v súvislosti s hudobnými prehrávačmi

23.05.2013

201300577.SK 2013/0113/F 2

2013/0114/E

B00

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú dodatočné pravidlá na používanie doplnkových prvkov pri stavbe cestných mostov.

23.05.2013

201300582.SK 2013/0114/E 2

2013/0115/E

B00

NÁVRH NARIADENIA MINISTERSTVA ROZVOJA, KTORÝM SA SCHVAĽUJÚ „POKYNY NA PLÁNOVANIE A VÝSTAVBU ŽELEZNIČNÉHO ENERGETICKÉHO SUBSYSTÉMU (IFE - 2013)“ –

23.05.2013

201300584.SK 2013/0115/E 2

Publikované: 8.3.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora