Prejsť na navigáciu

zoznam 07.03.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0106/BG

I10

Návrh zmien a doplnení nariadenia o meracích zariadeniach a systémoch, ktoré podliehajú metrologickej kontrole, prijatého vyhláškou Rady ministrov č. 239 z 24.10.2003 (vyhlásenou vo Vládnom vestníku č. 98 zo 7. novembra 2003, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č. 96 z 30. novembra 2005, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č. 40 zo 16. mája 2006, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č. 80 z 3. októbra 2006, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č. 37 z 8. mája 2007, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č. 46 z 12. júna 2007, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č. 37 z 8. mája 2007, zmenenou a doplnenou Vládnym vestníkom č 56 z 22. júla 2011)

21.05.2013

201300535.SK 2013/0106/BG2

2013/0107/UK

B10

Kritériá stanovujúce, kedy odpad prestáva byť odpadom, ktoré sa týkajú výroby agregátov z inertného odpadu (revízia verzie z roku 2005)

21.05.2013

201300538.SK 2013/0107/UK2

2013/0108/GR

B00

Návrh technických nariadení, ktorými sa stanovujú vnútroštátne požiadavky na semafory usmerňujúce pohyb vozidiel a chodcov.

21.05.2013

201300543.SK 2013/0108/GR2

2013/0109/A

T10T

Spolkový zákon, ktorým sa mení zákon o letectve

21.05.2013

201300545.SK 2013/0109/A 2

2013/0110/F

C50C

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 8. septembra 1999 prijatý na základe článku 11 zmeneného a doplneného dekrétu č. 73-138 z 12. februára 1973, ktorým sa uplatňuje zákon z 1. augusta 1905 o podvodoch a falzifikátoch v súvislosti s postupmi a prostriedkami, ktoré sa používajú na čistenie materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinárskymi výrobkami, tovarom a nápojmi určenými na ľudskú spotrebu alebo ako krmivo pre zvieratá.

21.05.2013

201300550.SK 2013/0110/F 2

2013/0111/P

N30E

Návrh nariadenia na prvý dodatok k ministerskému nariadeniu č. 137/2011 z 5. apríla, ktorým sa schvaľuje nariadenie o terminály na príjem, skladovanie a splyňovanie skvapalneného zemného plynu.

21.05.2013

201300552.SK 2013/0111/P 2

2013/0112/HU

X00M

Vyhláška ministerstva národného hospodárstva .../2013 ( . ) NGM o technických požiadavkách na registračné pokladnice a taxametre, distribúciu, používanie a servis registračných pokladníc a taxametrov používaných na vydávanie príjmových dokladov a podávanie správ daňovému úradu o údajoch zaznamenaných registračnými pokladnicami

22.05.2013

201300574.SK 2013/0112/HU2

2013/0113/F

H00

Výnos z [ ] týkajúci sa vykonávania článku L. 5232-1 zákonníka o verejnom zdraví v súvislosti s hudobnými prehrávačmi

23.05.2013

201300577.SK 2013/0113/F 2

2013/0114/E

B00

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú dodatočné pravidlá na používanie doplnkových prvkov pri stavbe cestných mostov.

23.05.2013

201300582.SK 2013/0114/E 2

2013/0115/E

B00

NÁVRH NARIADENIA MINISTERSTVA ROZVOJA, KTORÝM SA SCHVAĽUJÚ „POKYNY NA PLÁNOVANIE A VÝSTAVBU ŽELEZNIČNÉHO ENERGETICKÉHO SUBSYSTÉMU (IFE - 2013)“ –

23.05.2013

201300584.SK 2013/0115/E 2

Publikované: 8.3.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora