Prejsť na navigáciu

zoznam 04.02.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0042/S

B00

Nariadenia a všeobecné odporúčania o lešeniach Švédskeho úradu pre pracovné prostredie (Arbetsmiljöverkets)

23.04.2013

201300247.SK 2013/0042/S 2

2013/0043/HU

X00M

Vyhláška Ministerstva národného hospodárstva .../2012. ( . ) NGM o technických požiadavkách na registračné pokladnice a taxametre, distribúciu, používanie a servis registračných pokladníc a taxametrov používaných na vydávanie blokov a podávanie správ daňovému úradu o údajoch zaznamenaných registračnými pokladnicami

23-01-2013 F

201300251.SK 2013/0043/HU2

2013/0044/BG

B00

Nariadenie o zmene a doplnení nariadenia č. Iз-2377 z roku 2011 o nariadeniach a normách o požiarnej bezpečnosti pri prevádzke miesta (SG, č. 81 z 2011)

24.04.2013

201300253.SK 2013/0044/BG 2

2013/0045/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a verejnej správy na schválenie technického nariadenia

„Normatívny dokument týkajúci sa seizmického návrhu, výstavby a hodnotenia vodohospodárskych konštrukcií používaných pri priehradných zariadeniach“, kód NP 076-2012 (revízia NP 076-2002)

25.04.2013

201300269.SK 2013/0045/RO 2

2013/0046/UK

N00E

Implementačný program inteligentného merania vo Veľkej Británii: návrh technických špecifikácií inteligentných meracích zariadení, verzia 2 (SMETS 2).

25.04.2013

201300271.SK 2013/0046/UK 2

2013/0047/DK

B20

Predpis o oznámeniach B Dánskeho námorného úradu (Søfartsstyrelsen) o stavbe a vybavení plavidiel

26.04.2013

201300277.SK 2013/0047/DK 2

2013/0048/B

C10C

Návrh kráľovskej vyhlášky o uvádzaní na trh a používaní biocídov

26.04.2013

201300279.SK 2013/0048/B 2

2013/0049/PL

I10

Nariadenie ministerstva hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o typoch meracích prístrojov podliehajúcich zákonom stanovenej metrologickej kontrole a rozsahu takejto kontroly


26.04.2013

201300281.SK 2013/0049/PL 2

2013/0050/NL

N00E

Nariadenie ministra hospodárskych záležitostí z , č. WJZ /13010648, ktoré určuje kategórie výrobných prevádzok na podporu výroby trvalo udržateľnej energie v roku 2013 (Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013 (Nariadenie určujúce kategórie výroby trvalo udržateľnej energie 2013)

29.01.2013 F

201300286.SK 2013/0050/NL 2

2013/0051/A

B00

RVS 06.02.41, Schémy výkonov, plánovanie - stav, mosty, opis cieľov a úloh

29.04.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0052/A

B00

RVS 06.02.42 Schémy výkonov, plánovanie - stav, mosty, odhad výdavkov a nákladov

29.04.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0053/NL

B00

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o stavebnej vyhláške z roku 2012 o energetickej hospodárnosti budov [Regeling Bouwbesluit 2012 betreffende de energieprestatie van gebouwen]

29.04.2013

201300293.SK 2013/0053/NL 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.
Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 4.2.2013

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora