Prejsť na navigáciu

zoznam 01.07.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0328/A

V10T

Popisy rádiových rozhraní „Súkromné mobilné rádiové vysielanie“

Rozhranie č.: FSB-LS015, FSB-LS017, FSB-LS018, FSB-LS019, FSB-LS020, FSB-LS021, FSB-LS022, FSB-LS023, FSB-LS024, FSB-LS025, FSB-LS026, FSB-LS027, FSB-LS028, FSB-LS031, FSB-LS033, FSB-LS034, FSB-LS036, FSB-LS037, FSB-LS038

23.09.2013

201301612.SK 2013/0328/A 2

2013/0329/A

V10T

Popisy rádiových rozhraní „Prenos zvuku a obrazu“

Rozhranie č.: FSB-LT001, FSB-LT002, FSB-LT003, FSB-LT004, FSB-LT005, FSB-LT009, FSB-LT011, FSB-LT012, FSB-LT013, FSB-LT016, FSB-LT017, FSB-LT018

23.09.2013

201301614.SK 2013/0329/A 2

2013/0330/A

V10T

Popis rádiových rozhraní „Smerové vysielanie“

Rozhranie č.: FSB-RR030; FSB-RR042; FSB-RR064; FSB-RR067; FSB-RR078

23.09.2013

201301616.SK 2013/0330/A 2

2013/0331/PL

N30E

Nariadenie ministra hospodárstva, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre štruktúrovanie a výpočet taríf pre plynné palivá a zúčtovanie v rámci obchodovania s plynnými palivami.

22.06.2013

201301623.SK 2013/0331/PL 2

2013/0332/B

C50A

Návrh kráľovského výnosu o hygiene potravín

23.09.2013

201301626.SK 2013/0332/B 2

2013/0333/FIN

C00A

Vládny návrh zákona pre parlament týkajúci sa zákona o krmivách (zmena a doplnenie zákona o krmivách)

25.09.2013 201301633.SK 2013/0333/FIN 2

2013/0334/D

S10S

Nariadenie o poskytovaní zdravotníckych pomôcok a o zmene právnych predpisov týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok

25.09.2013 201301640.SK 2013/0334/D 2

2013/0335/A

B00

Zákon o uvádzaní stavebných výrobkov na trh, ich používaní a o dohľade nad trhom (viedenský zákon o stavebných výrobkoch 2013 – WBPG 2013)

25.09.2013 201301644.SK 2013/0335/A 2

2013/0336/D

B00

Údajový list o striekanej malte/striekanom betóne podľa normy ZTV-W LB 219, odsek 5 (MSM)

25.09.2013 201301648.SK 2013/0336/D 2

2013/0337/DK

S00E

Navrhovaný zákon na zmenu a doplnenie zákona o dani z elektrickej energie, zákona o nájme, zákona o nájme sociálnych bytov atď. a zákona o dodávke elektrickej energie (možnosť čistého účtovania pre nájomcov vrátane oslobodenia od dane za elektrickú energiu vyrobenú elektrárňami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie) (návrh zákona č. L221).

26-06-2013F

201301651.SK 2013/0337/DK 2

 

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 1.7.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora