Prejsť na navigáciu

zoznam 27.04.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0205/GR

H10

Návrh technického predpisu pre „výherné hracie automaty“


201200896.SK 2012/0205/GR2

2012/0222/GR

B00

Oznámenie o návrhu technického nariadenia s názvom „Rozhodnutie ministra o kontrole technických špecifikácií plastových potrubí a ich častí, ktoré sa používajú na vedenie pitnej vody, odpadovú vodu a podlahové vykurovanie“.

10.07.2012

201200947.SK 2012/0222/GR 2

2012/0223/BG

S10S

Návrh nariadenia o zmene a doplnení nariadenia o podmienkach a postupoch pri poskytovaní a dozore nad poskytovaním doplňujúcich pomôcok, zariadení a vybavenia pre ľudí so zdravotným postihnutím a zdravotníckych zariadení uvedených v článku 35 ods. 1 zákona o integrácii osôb so zdravotným postihnutím.

10.07.2012

201200949.SK 2012/0223/BG 2

2012/0224/MT

C30A

Predpisy o výrobe a predaji syru Ġbejna a mliečnych výrobkov z roku 2012.

11.07.2012

201200952.SK 2012/0224/MT 2

2012/0225/A

C50A

Návrh nariadenia Spolkového ministerstva pre zdravie, ktorým sa mení prispôsobacie nariadenie pre hygienu potravín

11.07.2012

201200960.SK 2012/0225/A 2

2012/0226/RO

N40E

Mimoriadna vládna vyhláška, ktorou sa dopĺňa právna norma č. 571/2003 o fiškálnom zákone

12-04-2012F

201200967.SK 2012/0226/RO 2

2012/0227/UK

B00

Predbežné oznámenie č. 155/xx - Revízia usmernení SHW pre vzorovú prílohu č. 7/1

12.07.2012

201200971.SK 2012/0227/UK 2

2012/0228/UK

B00

Predbežné oznámenie č. 156/xx – Revízia požiadaviek na kamenivo pre vozovky

12.07.2012

201200973.SK 2012/0228/UK 2

2012/0229/F

S00S

Dekrét o povinnosti certifikácie pomocného softvéru na lekárske predpisovanie a pomocného softvéru na vydávanie uvedeného v článku L. 161-38 zákona o sociálnom zabezpečení

12.07.2012

201200976.SK 2012/0229/F 2

2012/0230/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 01 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka nešpecifických zariadení s krátkym dosahom (SRD).

13.07.2012

201200984.SK 2012/0230/RO 2

2012/0231/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR O5 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka telematických systémov v cestnej doprave a preprave (RTTT)

13.07.2012

201200986.SK 2012/0231/RO 2

2012/0232/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 09 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka zariadení určených na použitie v induktívnych aplikáciách

13.07.2012

201200988.SK 2012/0232/RO 2

2012/0233/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 11 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka zariadení na vysokofrekvenčnú identifikáciu (RFID)

13.07.2012

201200990.SK 2012/0233/RO 2

2012/0234/S

V10T

Nariadenia švédskej Poštovej a telekomunikačnej agentúry (PTS) o výnimke z licenčnej podmienky pre špecifické rádiové vysielače.

13.07.2012

201200993.SK 2012/0234/S 2

2012/0235/F

C00A

Výnos, ktorým sa rozširuje rozsah medziodvetvovej dohody uzavretej v rámci Medziodvetvového združenia pre čerstvé ovocie a zeleninu (INTERFEL), týkajúci sa kalibrovania šalotiek

13.07.2012

201200995.SK 2012/0235/F 2

2012/0236/F

C00A

Výnos, ktorým sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci Medziodvetvového združenia pre ovocie a zeleninu (INTERFEL), týkajúci sa zrelosti stolového hrozna – hospodársky rok 2012

13.07.2012

201200997.SK 2012/0236/F 2

2012/0237/HU

B00

O zmene a doplnení vládnej vyhlášky č. 253/1997. (XII. 20.) Korm o vnútroštátnych požiadavkách týkajúcich sa územného plánovania a výstavby

16.07.2012

201201000.SK 2012/0237/HU 2

2012/0238/I

H10

Vykonávacia vyhláška o „Stávkach: ponúkaných oprávnenými držiteľmi licencií personalizovaných programov dopĺňajúcich programy ponúkané Autonómnou správou štátnych monopolov (AAMS)“

16.07.2012

201201007.SK 2012/0238/I 2

 

 F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 

 


Publikované: 27.4.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora