Prejsť na navigáciu

zoznam 26.01.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0023/FIN

B00

Vstrekovacie a tesniace zmesi pre škáry v betóne – testy SILKO 2011

16.04.2012

201200050.SK 2012/0023/FIN2

2012/0024/FIN

B00

Vytvrdzovacie činidlá pre betón tvoriace tekutú membránu – Testy SILKO 2011

16.04.2012

201200052.SK 2012/0024/FIN 2

2012/0025/EE

V00T

Zmena nariadenia č. 118 ministerstva hospodárstva a komunikácií z 1. decembra 2009 „Technické požiadavky pre rádiové zariadenia používané na základe oprávnenia na frekvenciu“

16.04.2012

201200054.SK 2012/0025/EE 2

2012/0026/CZ

N40E

Návrh nariadenia z ……….2011, ktorým sa mení nariadenie č. 61/2007 Zb., ktorým sa stanovia podrobnosti označovania a farbenia vybraných minerálnych olejov a označovania niektorých ďalších minerálnych olejov

16.04.2012

201200065.SK 2012/0026/CZ 2

2012/0027/PL

B20

Nariadenie rady ministrov o pravidelnom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení

16.04.2012

201200068.SK 2012/0027/PL 2

2012/0028/I

C50A

Vyhláška, ktorou sa schvaľuje metóda analýzy na úradnú kontrolu obsahu vitamínu D3 v krmivách pre zvieratá

17.04.2012

201200079.SK 2012/0028/I 2

2012/0029/I

SERV60

Vykonávacia vyhláška, ktorá stanovuje pravidlá týkajúce sa „Stávkovania na diaľku, ktoré zahŕňa priamu interakciu medzi jednotlivými hráčmi".

17.04.2012

201200081.SK 2012/0029/I 2

2012/0030/I

SERV60

Vykonávacia vyhláška zavádzajúca pravidlá súvisiace so „Stávkovaním na simulované udalosti poskytované prostredníctvom fyzických sietí držiteľov licencií oprávnených preberať stávky na športové podujatia a konské dostihy alebo na diaľku držiteľmi licencií oprávnených na základe článku 24.13 zákona č. 88/2009“

17.04.2012

201200083.SK 2012/0030/I 2

2012/0035/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky – Vodné stavby (ZTV-W) pre katodickú ochranu oceľových konštrukcií vodných stavieb proti korózii (oblasť výkonov 220)

18.04.2012

201200105.SK 2012/0035/D 2

2012/0036/HU

SERV60

Zákon č. CXCIII z roku 2011 o správcoch investičných fondov a systémoch kolektívneho investovania

19-01-2012*

201200108.SK 2012/0036/HU2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 26.1.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora