Prejsť na navigáciu

zoznam 16.10.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0544/HU

C00C

Zmeny a doplnenia vládnej vyhlášky č. 66/2012 (z 2. apríla 2012) o licencovaných činnostiach v súvislosti s drogami a psychotropnými látkami ako aj novými psychoaktívnymi látkami a o evidovaní týchto látok a o zmenách a doplneniach v ich evidencii

10-10-2012U

201202477.SK 2012/0544/HU2

2012/0549/B

T40T

Kráľovský dekrét o používaní stlačeného zemného plynu (CNG) na pohon motorových vozidiel

27.12.2012

201202497.SK 2012/0549/B 2

2012/0550/B

T40T

Ministerský výnos, ktorým sa vykonáva článok 23 kráľovského výnosu o používaní stlačeného zemného plynu (CNG) na pohon motorových vozidiel

27.12.2012

201202499.SK 2012/0550/B 2

2012/0551/UK

B00

Nové a novelizované normy, ktoré sa považujú za de facto technické nariadenia v zmysle nariadení o stavebníctve (Škótsko) z roku 2004 (v znení zmien a doplnení).

27.12.2012

201202505.SK 2012/0551/UK 2

2012/0554/A

H00

Nariadenie spolkového ministra práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa o uvedení airsoftových zbraní a paintballových markerov na trh (Nariadenie o airsoftových zbraniach (Softairwaffenverordnung 2012 - SWV 2012))

28.12.2012

201202515.SK 2012/0554/A 2

2012/0555/CY

X10M

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon z roku 2009 o cyperskej organizácii pre puncovanie výrobkov z drahých kovov.

31.12.2012

201202525.SK 2012/0555/CY 2

2012/0556/E

B00

Nariadenie FOM/XXX/2012 z ......................, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré základné dokumenty technického stavebného zákona, schváleného Kráľovským dekrétom 314/2006 zo 17. marca.

31.12.2012

201202533.SK 2012/0556/E 2

2012/0557/EE

X00M

Zmena a doplnenie nariadenia ministra financií č. 25 z roku 2006 s názvom „Vzhľad kolkov pre alkohol a tabakové výrobky, typy kolkov pre tabakové výrobky, postup vydávania, vracania a expedície kolkov pre tabakové výrobky, formát dodacích listov pre kolky a postup pri ich vypĺňaní“

29-09-2012F

201202535.SK 2012/0557/EE 2

2012/0558/D

I10

Návrh zákona o uvádzaní meracích prístrojov na trh, ich použití a kalibrácii, ako aj o spotrebiteľskom balení

(Zákon o meraní a kalibrácii)

31.12.2012

201202537.SK 2012/0558/D 2

2012/0559/I

C00A

Naliehavé opatrenia na podporu rozvoja krajiny prostredníctvom vyššej úrovne ochrany zdravia: Článok 8, bod 16 legislatívnej vyhlášky 158 z roku 2012.

03.01.2013

201202557.SK 2012/0559/I 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

U (URGENCY) - akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)Publikované: 18.10.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora