Prejsť na navigáciu

zoznam 12.04.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0199/NL

B30

Príloha k dohode, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o podpore ekologických nákladných automobilov a environmentálnej zonácii [convenant tot aanvulling en wijziging van het Convenant Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering]

02.07.2012

201200874.SK 2012/0199/NL2

2012/0200/D

C90A

Tretí zákon k zmene zákona o ochrane zvierat

02.07.2012

201200876.SK 2012/0200/D 2

2012/0201/UK

B30

Návrh nariadení o poplatkoch za tašky na jedno použitie (Severné Írsko) 2012

03-04-2012F

201200884.SK 2012/0201/UK 2

2012/0202/CY

V10T

Rádiové rozhranie pre digitálne reléové zariadenia na rádiový prenos medzi dvoma bodmi v rámci pevných rádiových liniek v pásme 1,4 GHz.

03.07.2012

201200886.SK 2012/0202/CY 2

2012/0203/NL

S40E

Novela zákona o hnojivách (zavedenie zodpovedného systému likvidácie hnoja)

03.07.2012

201200888.SK 2012/0203/NL 2

2012/0204/F

B30

Návrh dekrétu týkajúceho sa spoločného označovania, ktoré informuje spotrebiteľa o recyklovateľných výrobkoch podliehajúcich ustanoveniu o rozšírenej zodpovednosti výrobcu, na ktoré sa vzťahuje pokyn na triedenie

03.07.2012

201200890.SK 2012/0204/F 2

2012/0209/DK

B20

Vyhláška o potápaní na otvorenom mori a vybavení na potápanie na otvorenom mori.

04.07.2012

201200906.SK 2012/0209/DK 2

2012/0210/D

T20T

Badensko-Württembergsko: Nariadenie ministerstva dopravy a infraštruktúry k zmene nariadenia o zavedení Plavebného poriadku pre Bodamské jazero;

Bavorsko: Siedme nariadenie k zmene nariadenia o zavedení nariadenia o lodnej doprave na Bodamskom jazere

05.07.2012

201200911.SK 2012/0210/D 2

2012/0211/DK

B20

Vyhláška o potápačskom vybavení

05.07.2012

201200913.SK 2012/0211/DK 2

2012/0212/LT

B10

Návrh nariadenia o zozname regulovaných stavebných výrobkov

05.07.2012

201200916.SK 2012/0212/LT 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 13.4.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora