Prejsť na navigáciu

zoznam 09.07.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0388/A

B00

RVS 13.03.31

Zabezpečenie kvality pri stavebnej údržbe, dozore, kontrole a skúške umelých stavieb, Cestné tunely – Stavebné konštrukčné diely

20.09.2012

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0389/B

C50A

´Vyhláška ministerstva uvoľňujúca príslušné opatrenia na samokontrolu a sledovateľnosť určitých prevádzok v potravinovom reťazci

20.09.2012

201201637.SK 2012/0389/B 2

2012/0390/HU

B00

Vyhláška ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 28/2011. (IX.6.) BM ministerstva vnútra o vnútroštátnych predpisoch požiarnej bezpečnosti.

20.09.2012

201201645.SK 2012/0390/HU 2

2012/0391/HU

C50A

O novele zákona CXVII z roku 1995 o dani z príjmov fyzických osôb a zákona CLXXIV z roku 2005 o pomoci mladým ľuďom pri vstupe do života, v kontexte implementácie úloh zahrnutých do programu zjednodušenia programu rozvoja verejnej správy Zoltána Magyaryho.

20-06-2012F

201201648.SK 2012/0391/HU 2

2012/0392/FIN

C00C

Návrh nového zákona o chemických látkach.

21.09.2012

201201650.SK 2012/0392/FIN 2

2012/0393/D

S50E

Smernica na podporu dodatočného zabudovania systémov na znižovanie obsahu častíc u osobných automobilov a ľahkých úžitkových automobilov so vznetovým motorom (nafta)

21-06-2012F

201201655.SK 2012/0393/D 2

2012/0394/UK

C00A

Nariadenie o alkohole (minimálna cena za jednotku) (Škótsko) z roku 2013

26.09.2012

201201683.SK 2012/0394/UK 2

2012/0395/A

I30

Nariadenie krajinského hajtmana Štajerska zo dňa ..... o znížení znečistenia vzduchu prevádzkou fúkačov lístia, vysávačov lístia a kombinovaných zariadení vysávačov/fúkačov lístia podľa zákona o ochrane pred imisiami - vzduch

(štajerské nariadenie o fúkačoch lístia z roku 2012)

26.09.2012

201201685.SK 2012/0395/A 2

2012/0396/CZ

B20

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 49/2008 Zb. o požiadavkách na zaistenie bezpečného stavu podzemných objektov a vyhláška č. 51/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov, v znení vyhlášky č. 395/2011 Zb.

26.09.2012

201201689.SK 2012/0396/CZ 2

2012/0397/D

C00A

Dostihové kone ako hospodárske produkty

28-06-2012F

201201712.SK 2012/0397/D 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 9.7.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora