Prejsť na navigáciu

zoznam 09.07.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0388/A

B00

RVS 13.03.31

Zabezpečenie kvality pri stavebnej údržbe, dozore, kontrole a skúške umelých stavieb, Cestné tunely – Stavebné konštrukčné diely

20.09.2012

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0389/B

C50A

´Vyhláška ministerstva uvoľňujúca príslušné opatrenia na samokontrolu a sledovateľnosť určitých prevádzok v potravinovom reťazci

20.09.2012

201201637.SK 2012/0389/B 2

2012/0390/HU

B00

Vyhláška ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 28/2011. (IX.6.) BM ministerstva vnútra o vnútroštátnych predpisoch požiarnej bezpečnosti.

20.09.2012

201201645.SK 2012/0390/HU 2

2012/0391/HU

C50A

O novele zákona CXVII z roku 1995 o dani z príjmov fyzických osôb a zákona CLXXIV z roku 2005 o pomoci mladým ľuďom pri vstupe do života, v kontexte implementácie úloh zahrnutých do programu zjednodušenia programu rozvoja verejnej správy Zoltána Magyaryho.

20-06-2012F

201201648.SK 2012/0391/HU 2

2012/0392/FIN

C00C

Návrh nového zákona o chemických látkach.

21.09.2012

201201650.SK 2012/0392/FIN 2

2012/0393/D

S50E

Smernica na podporu dodatočného zabudovania systémov na znižovanie obsahu častíc u osobných automobilov a ľahkých úžitkových automobilov so vznetovým motorom (nafta)

21-06-2012F

201201655.SK 2012/0393/D 2

2012/0394/UK

C00A

Nariadenie o alkohole (minimálna cena za jednotku) (Škótsko) z roku 2013

26.09.2012

201201683.SK 2012/0394/UK 2

2012/0395/A

I30

Nariadenie krajinského hajtmana Štajerska zo dňa ..... o znížení znečistenia vzduchu prevádzkou fúkačov lístia, vysávačov lístia a kombinovaných zariadení vysávačov/fúkačov lístia podľa zákona o ochrane pred imisiami - vzduch

(štajerské nariadenie o fúkačoch lístia z roku 2012)

26.09.2012

201201685.SK 2012/0395/A 2

2012/0396/CZ

B20

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 49/2008 Zb. o požiadavkách na zaistenie bezpečného stavu podzemných objektov a vyhláška č. 51/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov, v znení vyhlášky č. 395/2011 Zb.

26.09.2012

201201689.SK 2012/0396/CZ 2

2012/0397/D

C00A

Dostihové kone ako hospodárske produkty

28-06-2012F

201201712.SK 2012/0397/D 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 9.7.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora