Prejsť na navigáciu

zoznam 09.01.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0663/HU

C60A

Vyhláška ministra regionálneho rozvoja o používaní určitých dobrovoľných identifikačných označení na potravinách

26.03.2012

201103137.SK 2011/0663/HU2

2011/0664/D

B10

Smernica Nemeckého výboru pre železobetónové konštrukcie ( smernica DAfStb) „Výroba a použitie zalievacieho betónu a zalievacej malty viazaných cementom“, návrh z novembra 2011

26.03.2012

201103139.SK 2011/0664/D 2

2011/0665/CZ

S00S

Vyhláška o požiadavkách na vybavenie poskytovateľa zdravotníckej dopravnej služby, poskytovateľa zdravotníckej záchrannej služby a poskytovateľa prepravy pacientov neodkladnej starostlivosti dopravnými prostriedkami a o požiadavkách na tieto dopravné prostriedky

26.03.2012

201103141.SK 2011/0665/CZ 2

2011/0666/DK

C00A

Nariadenie o obchodných normách pre hydinové mäso

26.03.2012

201103148.SK 2011/0666/DK 2

2011/0667/HU

S10S

Predaj kontaktných šošoviek cez internet

26.03.2012

201103151.SK 2011/0667/HU 2

2011/0668/A

N00E

Nariadenie krajinskej vlády v Salzburgu, ktorým sa mení Vykonávacie nariadenie o podpore bytovej výstavby

24-12-2011*

201103167.SK 2011/0668/A 2

2011/0669/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu Normatívny dokument, ktorým sa stanovujú kulminačné prietoky a objemy na výpočet vodozádržných stavieb, kód NP 129-2011.

28.03.2012

201103179.SK 2011/0669/RO 2

2011/0670/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického nariadenia

„Normatívny dokument na hodnotenie bezpečnosti protipovodňových ochranných hrádzí“, kód NP 131-2011.

28.03.2012

201103181.SK 2011/0670/RO 2

2011/0671/CZ

B20

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 55/1996 Zb. o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri činnosti realizovanej banským spôsobom v podzemí, v znení zmien a doplnení

28.03.2012

201103187.SK 2011/0671/CZ 2

2011/0672/NL

C90A

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška o identifikácii a registrácii psov v súvislosti so zavedením povinnej identifikácie a registrácie psov.

30.03.2012

201103214.SK 2011/0672/NL 2

2011/0673/F

C00C

Výnos týkajúci sa obsahu a podmienok výročného predkladania vyhlásenia o látkach v stave nanočastíc prijatý na základe článkov R. 523-12 a R. 523-13 zákona o životnom prostredí

30.03.2012

201103226.SK 2011/0673/F 2

2011/0674/A

B00

Zmena Dolnorakúskeho nariadenia o stavebnej technike z roku 1997

30.03.2012

201103229.SK 2011/0674/A 2

2011/0675/PL

H10

Návrh nariadenia ministra financií o audiovizuálnych systémoch na kontrolu hrania v herných kasínach

30.03.2012

201103231.SK 2011/0675/PL 2

2011/0676/HU

S20E

Návrh zákona o odpadoch

30.03.2012

201103233.SK 2011/0676/HU 2

2011/0647/HU

X00M

Ustanovenie s technickým obsahom návrhu ministerskej vyhlášky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky ministra financií týkajúce sa zdanenia: a ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška ministra financií 14/1998 (30. apríl 1998) o podrobných pravidlách na požadovanie, nadobudnutie a používanie kolkov

17.12.2011*

201103048.SK 2011/0647/HU 2

2011/0648/F

I10

Výnos o elektromeroch

19.03.2012

201103051.SK 2011/0648/F 2

2011/0649/DK

C00A

Návrh zmien a doplnení zákona o zmene a doplnení zákona o spotrebnej dani na pohonné hmoty, zákona o rôznych spotrebných daniach, zákona o dani na vodu dodávanú cez vodovod a zákona o dani na motorové vozidlá, súvisiacej s ich hmotnosťou.

20-12-2011*

201103054.SK 2011/0649/DK 2

2011/0650/RO

B20

Nariadenie ministra vnútra a správy, ktorým sa schvaľuje metodika na osvedčovanie súladu pri umiestňovaní technických požiarnych zariadení na trh.

21.03.2012

201103067.SK 2011/0650/RO 2

2011/0652/S

I40

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu (Transportstyrelsen) o zmene a doplnení oznámenia Švédskej námornej správy (Sjöfartsverket) (SJÖFS 1982:14) o testovaní, kontrole, schvaľovaní, monitorovaní a samostatnom monitorovaní kontajnerov.

21.03.2012

201103086.SK 2011/0652/S 2

2011/0653/PL

B20

Nariadenie ministra hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o poplatkoch za činnosti vykonávané technickými kontrolnými orgánmi

21-12-2011*

201103088.SK 2011/0653/PL 2

2011/0655/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického nariadenia o usmernení k návrhu a konštrukcii zmiešaných drevobetónových stropov pre staré i nové budovy, sériové číslo GP 116-2011.

22.03.2012

201103102.SK 2011/0655/RO 2

2011/0656/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického nariadenia o norme pri stanovení zaťažení a skupín zaťažení pre hydrotechnické zadržiavacie stavby, sériové číslo NP 130- 2011.

22.03.2012

201103104.SK 2011/0656/RO 2

2011/0657/D

T00T

Zákon o lanových dráhach krajiny Sasko-Anhaltsko (Seilbahngesetz (SeilbG))

22.03.2012

201103112.SK 2011/0657/D 2

2011/0658/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického nariadenia

„Norma o analýze a hodnotení rizika súvisiaceho s priehradami“, sériové číslo NP 132-2011.

23.03.2012

201103127.SK 2011/0658/RO 2

2011/0659/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického nariadenia

„Technické špecifikácie týkajúce sa oceľových výrobkov používaných ako pažnice: požiadavky a kritériá výkonnosti“, sériové číslo ST 009 - 2011.

23.03.2012

201103129.SK 2011/0659/RO 2

2011/0660/FIN

B00

Požiadavky na kvalitu osvetlenia ciest

23.03.2012

201103131.SK 2011/0660/FIN2

2011/0661/FIN

T20T

Elektrické zariadenia na plavidlách

23.03.2012

201103133.SK 2011/0661/FIN 2

2011/0662/IRL

I20

Nariadenia o bezpečnosti a zdraví pri práci a dobrých pracovných podmienok (všeobecné uplatnenie) (zmena a doplnenie) na rok 2011

23.03.2012

201103135.SK 2011/0662/IRL 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 10.1.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora