Prejsť na navigáciu

zoznam 09.01.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0663/HU

C60A

Vyhláška ministra regionálneho rozvoja o používaní určitých dobrovoľných identifikačných označení na potravinách

26.03.2012

201103137.SK 2011/0663/HU2

2011/0664/D

B10

Smernica Nemeckého výboru pre železobetónové konštrukcie ( smernica DAfStb) „Výroba a použitie zalievacieho betónu a zalievacej malty viazaných cementom“, návrh z novembra 2011

26.03.2012

201103139.SK 2011/0664/D 2

2011/0665/CZ

S00S

Vyhláška o požiadavkách na vybavenie poskytovateľa zdravotníckej dopravnej služby, poskytovateľa zdravotníckej záchrannej služby a poskytovateľa prepravy pacientov neodkladnej starostlivosti dopravnými prostriedkami a o požiadavkách na tieto dopravné prostriedky

26.03.2012

201103141.SK 2011/0665/CZ 2

2011/0666/DK

C00A

Nariadenie o obchodných normách pre hydinové mäso

26.03.2012

201103148.SK 2011/0666/DK 2

2011/0667/HU

S10S

Predaj kontaktných šošoviek cez internet

26.03.2012

201103151.SK 2011/0667/HU 2

2011/0668/A

N00E

Nariadenie krajinskej vlády v Salzburgu, ktorým sa mení Vykonávacie nariadenie o podpore bytovej výstavby

24-12-2011*

201103167.SK 2011/0668/A 2

2011/0669/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu Normatívny dokument, ktorým sa stanovujú kulminačné prietoky a objemy na výpočet vodozádržných stavieb, kód NP 129-2011.

28.03.2012

201103179.SK 2011/0669/RO 2

2011/0670/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického nariadenia

„Normatívny dokument na hodnotenie bezpečnosti protipovodňových ochranných hrádzí“, kód NP 131-2011.

28.03.2012

201103181.SK 2011/0670/RO 2

2011/0671/CZ

B20

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 55/1996 Zb. o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri činnosti realizovanej banským spôsobom v podzemí, v znení zmien a doplnení

28.03.2012

201103187.SK 2011/0671/CZ 2

2011/0672/NL

C90A

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška o identifikácii a registrácii psov v súvislosti so zavedením povinnej identifikácie a registrácie psov.

30.03.2012

201103214.SK 2011/0672/NL 2

2011/0673/F

C00C

Výnos týkajúci sa obsahu a podmienok výročného predkladania vyhlásenia o látkach v stave nanočastíc prijatý na základe článkov R. 523-12 a R. 523-13 zákona o životnom prostredí

30.03.2012

201103226.SK 2011/0673/F 2

2011/0674/A

B00

Zmena Dolnorakúskeho nariadenia o stavebnej technike z roku 1997

30.03.2012

201103229.SK 2011/0674/A 2

2011/0675/PL

H10

Návrh nariadenia ministra financií o audiovizuálnych systémoch na kontrolu hrania v herných kasínach

30.03.2012

201103231.SK 2011/0675/PL 2

2011/0676/HU

S20E

Návrh zákona o odpadoch

30.03.2012

201103233.SK 2011/0676/HU 2

2011/0647/HU

X00M

Ustanovenie s technickým obsahom návrhu ministerskej vyhlášky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky ministra financií týkajúce sa zdanenia: a ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška ministra financií 14/1998 (30. apríl 1998) o podrobných pravidlách na požadovanie, nadobudnutie a používanie kolkov

17.12.2011*

201103048.SK 2011/0647/HU 2

2011/0648/F

I10

Výnos o elektromeroch

19.03.2012

201103051.SK 2011/0648/F 2

2011/0649/DK

C00A

Návrh zmien a doplnení zákona o zmene a doplnení zákona o spotrebnej dani na pohonné hmoty, zákona o rôznych spotrebných daniach, zákona o dani na vodu dodávanú cez vodovod a zákona o dani na motorové vozidlá, súvisiacej s ich hmotnosťou.

20-12-2011*

201103054.SK 2011/0649/DK 2

2011/0650/RO

B20

Nariadenie ministra vnútra a správy, ktorým sa schvaľuje metodika na osvedčovanie súladu pri umiestňovaní technických požiarnych zariadení na trh.

21.03.2012

201103067.SK 2011/0650/RO 2

2011/0652/S

I40

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu (Transportstyrelsen) o zmene a doplnení oznámenia Švédskej námornej správy (Sjöfartsverket) (SJÖFS 1982:14) o testovaní, kontrole, schvaľovaní, monitorovaní a samostatnom monitorovaní kontajnerov.

21.03.2012

201103086.SK 2011/0652/S 2

2011/0653/PL

B20

Nariadenie ministra hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o poplatkoch za činnosti vykonávané technickými kontrolnými orgánmi

21-12-2011*

201103088.SK 2011/0653/PL 2

2011/0655/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického nariadenia o usmernení k návrhu a konštrukcii zmiešaných drevobetónových stropov pre staré i nové budovy, sériové číslo GP 116-2011.

22.03.2012

201103102.SK 2011/0655/RO 2

2011/0656/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického nariadenia o norme pri stanovení zaťažení a skupín zaťažení pre hydrotechnické zadržiavacie stavby, sériové číslo NP 130- 2011.

22.03.2012

201103104.SK 2011/0656/RO 2

2011/0657/D

T00T

Zákon o lanových dráhach krajiny Sasko-Anhaltsko (Seilbahngesetz (SeilbG))

22.03.2012

201103112.SK 2011/0657/D 2

2011/0658/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického nariadenia

„Norma o analýze a hodnotení rizika súvisiaceho s priehradami“, sériové číslo NP 132-2011.

23.03.2012

201103127.SK 2011/0658/RO 2

2011/0659/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického nariadenia

„Technické špecifikácie týkajúce sa oceľových výrobkov používaných ako pažnice: požiadavky a kritériá výkonnosti“, sériové číslo ST 009 - 2011.

23.03.2012

201103129.SK 2011/0659/RO 2

2011/0660/FIN

B00

Požiadavky na kvalitu osvetlenia ciest

23.03.2012

201103131.SK 2011/0660/FIN2

2011/0661/FIN

T20T

Elektrické zariadenia na plavidlách

23.03.2012

201103133.SK 2011/0661/FIN 2

2011/0662/IRL

I20

Nariadenia o bezpečnosti a zdraví pri práci a dobrých pracovných podmienok (všeobecné uplatnenie) (zmena a doplnenie) na rok 2011

23.03.2012

201103135.SK 2011/0662/IRL 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 10.1.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora