Prejsť na navigáciu

zoznam 08.06.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0339/UK

B20

Predbežné oznámenie č. 115/08 revízia 01 z utorka 27. marca 2012.

Požiadavky a usmernenia pre práce na pevnej krajnici a okrajoch vozoviek na vysokorýchlostných dvojprúdových komunikáciách.

29.08.2012

201201407.SK 2012/0339/UK2

2012/0340/PL

C00C

Nariadenie ministra hospodárstva o obmedzeniach výroby, uvádzaní na trh alebo používaní nebezpečných látok a zmesí alebo predstavujúcich nebezpečenstvo a uvádzaní na trh alebo používaní výrobkov, ktoré obsahujú takéto látky alebo zmesi.

29.08.2012

201201409.SK 2012/0340/PL 2

2012/0341/DK

S20E

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zálohovaní a zbere kontajnerov na určité nápoje (zmena a doplnenie prílohy 2 o vzhľade štítku zálohovania)

30.08.2012

201201417.SK 2012/0341/DK2

2012/0342/NL

C00A

Nariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti, poľnohospodárstvo a inovácie zo dňa [DÁTUM], ktorým sa menia a dopĺňajú viaceré nariadenia týkajúce sa označovania ošípaných za určitých podmienok.

30.08.2012

201201419.SK 2012/0342/NL 2

2012/0343/BG

C00A

Výnos č. 4 z 19. februára 2008 o špeciálnych požiadavkách na výrobu, skladovanie a prepravu surového mlieka a požiadavkách na predaj a ponúkanie mlieka a mliečnych výrobkov na trh (zverejnenie v ÚV č. 43 z 29. apríla 2008, zmeny a doplnenia v ÚV č. 9 z 3. februára 2009, zmeny a doplnenia v ÚV č. 27 z 9. apríla 2010, zmeny a doplnenia v ÚV č. 23 z 22. marca 2011, posledná zmena a doplnenie v ÚV č. 16 z 24. februára 2012).

31.08.2012

201201424.SK 2012/0343/BG 2

2012/0344/DK

B10

Administratívne nariadenie týkajúce sa schvaľovania stavebných produktov v kontakte s pitnou vodou

31.08.2012

201201426.SK 2012/0344/DK 2

2012/0345/DK

B10

Administratívne nariadenie o spracovaní žiadostí o schválenie stavebných produktov v kontakte s pitnou vodou.

31.08.2012

201201428.SK 2012/0345/DK 2

2012/0346/B

C50A

Kráľovský výnos, ktorým sa mení kráľovský výnos z 11. mája 1992, ktorý sa týka materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

31.08.2012

201201431.SK 2012/0346/B 2

2012/0347/BG

C00A

Výnos týkajúci sa špecifických požiadaviek na mliečne výrobky.

31.08.2012

201201433.SK 2012/0347/BG 2

2012/0348/F

V10T

Rozhodnutie č. 2012-xxxx francúzskeho Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a pôšt zo dňa xxxxxx 2010, ktorým sa stanovujú podmienky využívania frekvencií amatérskymi rádiovými stanicami alebo amatérskymi satelitnými stanicami

03.09.2012

201201439.SK 2012/0348/F 2

Publikované: 11.6.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora