Prejsť na navigáciu

zoznam 31.05.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0237/NL

N00E

Nariadenie ministra hospodárskych záležitostí, poľnohospodárstva a inovácií zo dňa , č. WJZ /, o označení kategórií výrobných zariadení s cieľom podporiť výrobu trvalo udržateľnej energie v roku 2011 (nariadenie o výrobe trvalo udržateľnej energie (označenie kategórií) z roku 2011 [Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011])

21-05-2011*

201101199.SK 2011/0237/NL2

2011/0238/I

C00C

Vyhláška, ktorou sa schvaľujú oficiálne metódy analýzy hnojív.

22.08.2011

201101202.SK 2011/0238/I 2

2011/0239/I

B30

Provinčná vyhláška č. 9 z 15. februára 2011 o zmene a doplnení vykonávacích predpisov zákona o plánovaní provinčných miest z hľadiska úspory energie.

22.08.2011

201101204.SK 2011/0239/I 2

2011/0240/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY Č. ………/2011, Z …………………, KTOROU SA MENÍ S DOPĹŇA VYHLÁŠKA Č. 17/2003 ZO 6. FEBRUÁRA, KTOROU SA VYTVÁRA A UPRAVUJE REGISTRÁCIA MODELOV A SPOLOČNOSTÍ VYUŽÍVAJÚCICH REKREAČNÉ AUTOMATY A HRACIE AUTOMATY V OBLASTI KASTÍLIE A LEÓNU, VYHLÁŠKA Č. 12/2005 Z 3. FEBRUÁRA A ŇOU SCHVÁLENÝ REGULAČNÝ PREDPIS O HRACÍCH AUTOMATOCH A PRIESTOROCH NA REKREAČNÉ A HRACIE ÚČELY V OBLASTI KASTÍLIE A LEÓNU.

22.08.2011

201101206.SK 2011/0240/E 2

2011/0241/E

B00

Návrh nariadenia, ktorým sa schvaľujú usmernenia k zaťaženiam, ktoré je potrebné zohľadniť v projektoch cestných mostov (IAP-11)

22.08.2011

201101208.SK 2011/0241/E 2

2011/0242/E

C00A

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa stanovuje norma kvality pre výrobu a predaj octu.

22.08.2011

201101210.SK 2011/0242/E 2

2011/0244/D

C00A

Štyridsiate druhé nariadenie k zmene nariadenia o krmivách

22.08.2011

201101213.SK 2011/0244/D 2

2011/0245/E

I30

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa schvaľuje doplnkový technický predpis AEM 1 „Výťahy“ nariadenia o zdvíhacích a manipulačných zariadeniach, schváleného kráľovským výnosom č. 2291/1985 z 8. novembra.

24.08.2011

201101217.SK 2011/0245/E 2

2011/0246/NL

I10

Nariadenie vydané holandským ministrom pre hospodárske záležitosti, poľnohospodárstvo a inovácie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o používaní a inštalácii meracích prístrojov EÚ

24.08.2011

201101219.SK 2011/0246/NL 2

2011/0247/HU

C00A

Vyhláška ministra regionálneho rozvoja o zbere, spracovaní a predaji divorastúcich húb, ktoré sa umiestňujú na trh na kulinárske použitie

24.08.2011

201101222.SK 2011/0247/HU 2

2011/0248/GR

N20E

Rozhodnutie úradu RAE č. 545/2001 Špecifikácie pre meracie zariadenia a merania premenných, ktoré je reakciou na požiadavku na „zavedenie systému záruk pôvodu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kogenerácie a mechanizmov jeho zabezpečenia“ uvedenú v rozhodnutí ministra č. Δ6/Φ1/Οικ.8786/6-5-2010.

24.08.2011

201101226.SK 2011/0248/GR2

2011/0249/F

C00A

Vyhláška o environmentálnom osvedčovaní a označení kvality s názvom „pochádzajúci z podniku s vysokou environmentálnou hodnotou”.

25.08.2011

201101233.SK 2011/0249/F 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 1.6.2011

Publikované: 1.6.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora