Prejsť na navigáciu

zoznam 31.05.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0237/NL

N00E

Nariadenie ministra hospodárskych záležitostí, poľnohospodárstva a inovácií zo dňa , č. WJZ /, o označení kategórií výrobných zariadení s cieľom podporiť výrobu trvalo udržateľnej energie v roku 2011 (nariadenie o výrobe trvalo udržateľnej energie (označenie kategórií) z roku 2011 [Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011])

21-05-2011*

201101199.SK 2011/0237/NL2

2011/0238/I

C00C

Vyhláška, ktorou sa schvaľujú oficiálne metódy analýzy hnojív.

22.08.2011

201101202.SK 2011/0238/I 2

2011/0239/I

B30

Provinčná vyhláška č. 9 z 15. februára 2011 o zmene a doplnení vykonávacích predpisov zákona o plánovaní provinčných miest z hľadiska úspory energie.

22.08.2011

201101204.SK 2011/0239/I 2

2011/0240/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY Č. ………/2011, Z …………………, KTOROU SA MENÍ S DOPĹŇA VYHLÁŠKA Č. 17/2003 ZO 6. FEBRUÁRA, KTOROU SA VYTVÁRA A UPRAVUJE REGISTRÁCIA MODELOV A SPOLOČNOSTÍ VYUŽÍVAJÚCICH REKREAČNÉ AUTOMATY A HRACIE AUTOMATY V OBLASTI KASTÍLIE A LEÓNU, VYHLÁŠKA Č. 12/2005 Z 3. FEBRUÁRA A ŇOU SCHVÁLENÝ REGULAČNÝ PREDPIS O HRACÍCH AUTOMATOCH A PRIESTOROCH NA REKREAČNÉ A HRACIE ÚČELY V OBLASTI KASTÍLIE A LEÓNU.

22.08.2011

201101206.SK 2011/0240/E 2

2011/0241/E

B00

Návrh nariadenia, ktorým sa schvaľujú usmernenia k zaťaženiam, ktoré je potrebné zohľadniť v projektoch cestných mostov (IAP-11)

22.08.2011

201101208.SK 2011/0241/E 2

2011/0242/E

C00A

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa stanovuje norma kvality pre výrobu a predaj octu.

22.08.2011

201101210.SK 2011/0242/E 2

2011/0244/D

C00A

Štyridsiate druhé nariadenie k zmene nariadenia o krmivách

22.08.2011

201101213.SK 2011/0244/D 2

2011/0245/E

I30

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa schvaľuje doplnkový technický predpis AEM 1 „Výťahy“ nariadenia o zdvíhacích a manipulačných zariadeniach, schváleného kráľovským výnosom č. 2291/1985 z 8. novembra.

24.08.2011

201101217.SK 2011/0245/E 2

2011/0246/NL

I10

Nariadenie vydané holandským ministrom pre hospodárske záležitosti, poľnohospodárstvo a inovácie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o používaní a inštalácii meracích prístrojov EÚ

24.08.2011

201101219.SK 2011/0246/NL 2

2011/0247/HU

C00A

Vyhláška ministra regionálneho rozvoja o zbere, spracovaní a predaji divorastúcich húb, ktoré sa umiestňujú na trh na kulinárske použitie

24.08.2011

201101222.SK 2011/0247/HU 2

2011/0248/GR

N20E

Rozhodnutie úradu RAE č. 545/2001 Špecifikácie pre meracie zariadenia a merania premenných, ktoré je reakciou na požiadavku na „zavedenie systému záruk pôvodu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kogenerácie a mechanizmov jeho zabezpečenia“ uvedenú v rozhodnutí ministra č. Δ6/Φ1/Οικ.8786/6-5-2010.

24.08.2011

201101226.SK 2011/0248/GR2

2011/0249/F

C00A

Vyhláška o environmentálnom osvedčovaní a označení kvality s názvom „pochádzajúci z podniku s vysokou environmentálnou hodnotou”.

25.08.2011

201101233.SK 2011/0249/F 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 1.6.2011

Publikované: 1.6.2011

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora