Prejsť na navigáciu

zoznam 28.10.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0527/NL

B30

Nariadenie ministra infraštruktúry a životného prostredia, ktorým sa mení a dopĺňa plán dotácie zariadení na zníženie emisie vo vozidlách

19-10-2011*

201102422.SK 2011/0527/NL 2

2011/0528/D

B00

Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre inžinierske stavby (TL/TP-ING) časť 3, oddiel 2

- Technické dodacie podmienky pre anti-graffiti systémy (TL AGS-Betón) a

- Technické skúšobné predpisy pre anti-graffiti systémy (TL AGS-Betón)

19.01.2012

201102425.SK 2011/0528/D 2

2011/0529/F

C70A

Návrh zákona o zastavení výroby, dovozu, vývozu a uvádzania na trh všetkých potravinárskych obalov obsahujúcich bisfenol A.

20.01.2012

201102434.SK 2011/0529/F 2

2011/0530/S

T40T

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu o vozidlách na verejné práce

20.01.2012

201102436.SK 2011/0530/S 2

2011/0531/S

T40T

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu o terénnych motorových vozidlách

20.01.2012

201102438.SK 2011/0531/S 2

2011/0532/S

T40T

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu a všeobecné odporúčania pre traktory

20.01.2012

201102442.SK 2011/0532/S 2

2011/0534/HU

C20A

Dekrét ministra pre rozvoj vidieka o uznaní regionálnych odrôd ovocia štátom a o podmienkach výroby a predaja ich reprodukčného materiálu.

20.01.2012

201102446.SK 2011/0534/HU 2

2011/0535/LT


B20

Nariadenie o schválení nariadení o požiarnej bezpečnosti na parkoviskách, ktoré vydáva riaditeľ požiarneho a bezpečnostného úradu patriaceho pod ministerstvo vnútra

23.01.2012

201102452.SK 2011/0535/LT 2

2011/0536/E

B10

NÁVRH VYHLÁŠKY KTOROU SA UPRAVUJÚ PRODUKCIA A RIADENIE STAVEBNÉHO ODPADU A STAVEBNEJ SUTINY.

23.01.2012

201102458.SK 2011/0536/E 2

2011/0537/E

S10S

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa stanovujú technické charakteristiky, zdravotnícke vybavenie a personálne požiadavky pre zdravotnícke cestné prepravné vozidlá.

23.01.2012

201102460.SK 2011/0537/E 2

2011/0538/NL

C90A

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o psoch (identifikácia a registrácia) [Besluit identificatie en registratie van honden] vo vzťahu k zavedeniu povinnej identifikácie a registrácie psov.

23.01.2012

201102463.SK 2011/0538/NL 2

2011/0539/F

B10

Dekrét týkajúci sa tepelných vlastností a energetickej hospodárnosti stavieb budov iných ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 2 dekrétu z 26. októbra 2010 o tepelných vlastnostiach a energetickej hospodárnosti stavieb

23.01.2012

201102466.SK 2011/0539/F 2

2011/0540/F

B10

Výnos týkajúci sa tepelných vlastností a požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov a nových častí existujúcich budov iných ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 2 dekrétu z 26. októbra 2010 o tepelných vlastnostiach a energetickej hospodárnosti stavieb

23.01.2012

201102468.SK 2011/0540/F 2

2011/0541/F

T20T

Medzirezortný výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 9. januára 1990 o bezpečnostných opatreniach, ktoré sa uplatňujú na plávajúcich zariadeniach alebo stacionárnych plavidlách a na plavidlách kotviacich na vnútrozemských vodných cestách, ktoré sú prístupné pre verejnosť (VPZ typu EF).

23.01.2012

201102474.SK 2011/0541/F 2

2011/0542/UK

S20E

Kritériá týkajúce sa stavu, keď odpad prestáva byť odpadom, pre výrobu a použitie kvalitného kompostu z biologicky rozložiteľného odpadu triedeného v mieste jeho vzniku. (Dvojročná kontrola).

25.01.2012

201102481.SK 2011/0542/UK2

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 31.10.2011


Publikované: 31.10.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora