Prejsť na navigáciu

zoznam 28.10.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0527/NL

B30

Nariadenie ministra infraštruktúry a životného prostredia, ktorým sa mení a dopĺňa plán dotácie zariadení na zníženie emisie vo vozidlách

19-10-2011*

201102422.SK 2011/0527/NL 2

2011/0528/D

B00

Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre inžinierske stavby (TL/TP-ING) časť 3, oddiel 2

- Technické dodacie podmienky pre anti-graffiti systémy (TL AGS-Betón) a

- Technické skúšobné predpisy pre anti-graffiti systémy (TL AGS-Betón)

19.01.2012

201102425.SK 2011/0528/D 2

2011/0529/F

C70A

Návrh zákona o zastavení výroby, dovozu, vývozu a uvádzania na trh všetkých potravinárskych obalov obsahujúcich bisfenol A.

20.01.2012

201102434.SK 2011/0529/F 2

2011/0530/S

T40T

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu o vozidlách na verejné práce

20.01.2012

201102436.SK 2011/0530/S 2

2011/0531/S

T40T

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu o terénnych motorových vozidlách

20.01.2012

201102438.SK 2011/0531/S 2

2011/0532/S

T40T

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu a všeobecné odporúčania pre traktory

20.01.2012

201102442.SK 2011/0532/S 2

2011/0534/HU

C20A

Dekrét ministra pre rozvoj vidieka o uznaní regionálnych odrôd ovocia štátom a o podmienkach výroby a predaja ich reprodukčného materiálu.

20.01.2012

201102446.SK 2011/0534/HU 2

2011/0535/LT


B20

Nariadenie o schválení nariadení o požiarnej bezpečnosti na parkoviskách, ktoré vydáva riaditeľ požiarneho a bezpečnostného úradu patriaceho pod ministerstvo vnútra

23.01.2012

201102452.SK 2011/0535/LT 2

2011/0536/E

B10

NÁVRH VYHLÁŠKY KTOROU SA UPRAVUJÚ PRODUKCIA A RIADENIE STAVEBNÉHO ODPADU A STAVEBNEJ SUTINY.

23.01.2012

201102458.SK 2011/0536/E 2

2011/0537/E

S10S

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa stanovujú technické charakteristiky, zdravotnícke vybavenie a personálne požiadavky pre zdravotnícke cestné prepravné vozidlá.

23.01.2012

201102460.SK 2011/0537/E 2

2011/0538/NL

C90A

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o psoch (identifikácia a registrácia) [Besluit identificatie en registratie van honden] vo vzťahu k zavedeniu povinnej identifikácie a registrácie psov.

23.01.2012

201102463.SK 2011/0538/NL 2

2011/0539/F

B10

Dekrét týkajúci sa tepelných vlastností a energetickej hospodárnosti stavieb budov iných ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 2 dekrétu z 26. októbra 2010 o tepelných vlastnostiach a energetickej hospodárnosti stavieb

23.01.2012

201102466.SK 2011/0539/F 2

2011/0540/F

B10

Výnos týkajúci sa tepelných vlastností a požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov a nových častí existujúcich budov iných ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 2 dekrétu z 26. októbra 2010 o tepelných vlastnostiach a energetickej hospodárnosti stavieb

23.01.2012

201102468.SK 2011/0540/F 2

2011/0541/F

T20T

Medzirezortný výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 9. januára 1990 o bezpečnostných opatreniach, ktoré sa uplatňujú na plávajúcich zariadeniach alebo stacionárnych plavidlách a na plavidlách kotviacich na vnútrozemských vodných cestách, ktoré sú prístupné pre verejnosť (VPZ typu EF).

23.01.2012

201102474.SK 2011/0541/F 2

2011/0542/UK

S20E

Kritériá týkajúce sa stavu, keď odpad prestáva byť odpadom, pre výrobu a použitie kvalitného kompostu z biologicky rozložiteľného odpadu triedeného v mieste jeho vzniku. (Dvojročná kontrola).

25.01.2012

201102481.SK 2011/0542/UK2

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 31.10.2011


Publikované: 31.10.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora