Prejsť na navigáciu

zoznam 27.01.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2010/0805/B

T00T

Kráľovská vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa kráľovská vyhláška, ktorou sa riadia určité metódy dohľadu a ochrany prevozu cenných papierov a o technických špecifikáciách vozidiel na prevoz cenných papierov zo 7. apríla 2003.

14-01-2011**

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0004/UK

T40T

Nariadenie o civilnom vymáhaní pokút za porušenie dopravných predpisov (schválené zariadenia) (Wales) z roku 2011

06.04.2011

201100035.SK 2011/0004/UK2

2011/0005/UK

T40T

Nariadenia a všeobecné smernice o dopravnom značení (zmena a doplnenie) (č. 2) z roku 2011

07.04.2011

201100042.SK 2011/0005/UK 2

2011/0006/F

C50A

Výnos týkajúci sa podmienok pre výrobu a uvádzanie na trh pôvodného surového mlieka od hovädzieho dobytka, malých prežúvavcov a domácich nepárnokopytníkov koncovému spotrebiteľovi.

08.04.2011

201100047.SK 2011/0006/F 2

2011/0007/PL

C00P

Zákon o zmene a doplnení zákona o drogovej prevencii

21-01-2011**

201100053.SK 2011/0007/PL 2

2011/0009/UK

B00

Predbežné oznámenie (IAN 131/xx): Ohyb strateného debnenia

14.04.2011

201100081.SK 2011/0009/UK 2

2011/0010/HU

X20M

Návrh vládnej vyhlášky o civilných pyrotechnických činnostiach

14.04.2011

201100089.SK 2011/0010/HU 2

2011/0011/CZ

I10

Návrh - Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schvaľovanie typu a na overovanie stanovených meradiel: procesné plynové chromatografy na stanovenie energetickej hodnoty zemného plynu

15.04.2011

201100101.SK 2011/0011/CZ2

2011/0012/CZ

I10

Návrh - Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schvaľovanie typu a na overovanie stanovených meradiel: meradlá používané na stanovenie terapeutických dávok pri lekárskom ožiarení

15.04.2011

201100104.SK 2011/0012/CZ 2

2011/0013/CZ

I10

Návrh - Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schvaľovanie typu a na overovanie stanovených meradiel: meradlá používané na stanovenie diagnostických dávok pri lekárskom ožiarení

15.04.2011

201100106.SK 2011/0013/CZ 2

2011/0014/CZ

B20

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 165/2002 Zb. o separátnom vetraní pri baníckej činnosti v plynujúcich baniach v znení vyhlášky č. 56/2007 Zb., vyhláška č. 22/1989 Zb., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a pri dobývaní nevyhradených nerastov v podzemí, v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 4/1994 Zb., ktorou sa stanovujú požiadavky na prevedenie a stavbu objektov a zariadení na rozvod a izoláciu vetrov a uzatváranie starých banských diel v znení vyhlášky č. 90/2003 Zb. a vyhláška č. 52/1997 Zb., ktorou sa stanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri likvidácii hlavných banských diel, v znení vyhlášky č. 32/2000 Zb. a vyhlášky č. 592/2004 Zb.

18.04.2011

201100113.SK 2011/0014/CZ 2

2011/0015/LV

S00E

Návrh zmeny a doplnenia zákona o dani z prírodných zdrojov

19.04.2011

201100117.SK 2011/0015/LV 2

2011/0016/GR

C40A

Vytvorenie vnútroštátneho zoznamu schválených safenerov a synergentov, vytvorenie vnútroštátneho zoznamu neschválených koformulantov a adjuvantov a udelenie oprávnenia na obchodovanie s baleniami výrobkov na ochranu rastlín, ktoré takéto látky obsahujú, ako i dvojitými baleniami a kombinovanými baleniami.

20.04.2011

201100126.SK 2011/0016/GR 2

2011/0017/P

N30E

Návrh nariadenia, ktorým sa schvaľuje nariadenie o podzemných zásobníkoch zemného plynu v prírodných soľných formáciách (ruší ministerské nariadenie č. 1025/98 z 12. decembra).

20.04.2011

201100129.SK 2011/0017/P 2

2011/0018/F

B20

Výnos týkajúci sa bezpečnostných predpisov proti rizikám požiaru a paniky v strediskách a priestoroch administratívneho zaisťovania a v čakacích zónach a stanovujúci podrobné pravidlá kontroly ich dodržiavania.

20.04.2011

201100132.SK 2011/0018/F 2

2011/0019/DK

C50A

Návrh zákona o dani na nasýtené tuky v konkrétnych potravinách (zákon o dani na tuky).

21-01-2011*

201100138.SK 2011/0019/DK 2

2011/0020/UK

B00

Nová príručka, ktorá sa „de facto“ považuje za technické predpisy podľa stavebného nariadenia (pre Škótsko) z roku 2004 (v znení neskorších predpisov).

21.04.2011

201100142.SK 2011/0020/UK 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)
** akceptovaná žiadosť o o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES) 

Aktualizované: 31.1.2011

Publikované: 31.1.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora