Prejsť na navigáciu

zoznam 27.01.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2010/0805/B

T00T

Kráľovská vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa kráľovská vyhláška, ktorou sa riadia určité metódy dohľadu a ochrany prevozu cenných papierov a o technických špecifikáciách vozidiel na prevoz cenných papierov zo 7. apríla 2003.

14-01-2011**

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0004/UK

T40T

Nariadenie o civilnom vymáhaní pokút za porušenie dopravných predpisov (schválené zariadenia) (Wales) z roku 2011

06.04.2011

201100035.SK 2011/0004/UK2

2011/0005/UK

T40T

Nariadenia a všeobecné smernice o dopravnom značení (zmena a doplnenie) (č. 2) z roku 2011

07.04.2011

201100042.SK 2011/0005/UK 2

2011/0006/F

C50A

Výnos týkajúci sa podmienok pre výrobu a uvádzanie na trh pôvodného surového mlieka od hovädzieho dobytka, malých prežúvavcov a domácich nepárnokopytníkov koncovému spotrebiteľovi.

08.04.2011

201100047.SK 2011/0006/F 2

2011/0007/PL

C00P

Zákon o zmene a doplnení zákona o drogovej prevencii

21-01-2011**

201100053.SK 2011/0007/PL 2

2011/0009/UK

B00

Predbežné oznámenie (IAN 131/xx): Ohyb strateného debnenia

14.04.2011

201100081.SK 2011/0009/UK 2

2011/0010/HU

X20M

Návrh vládnej vyhlášky o civilných pyrotechnických činnostiach

14.04.2011

201100089.SK 2011/0010/HU 2

2011/0011/CZ

I10

Návrh - Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schvaľovanie typu a na overovanie stanovených meradiel: procesné plynové chromatografy na stanovenie energetickej hodnoty zemného plynu

15.04.2011

201100101.SK 2011/0011/CZ2

2011/0012/CZ

I10

Návrh - Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schvaľovanie typu a na overovanie stanovených meradiel: meradlá používané na stanovenie terapeutických dávok pri lekárskom ožiarení

15.04.2011

201100104.SK 2011/0012/CZ 2

2011/0013/CZ

I10

Návrh - Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schvaľovanie typu a na overovanie stanovených meradiel: meradlá používané na stanovenie diagnostických dávok pri lekárskom ožiarení

15.04.2011

201100106.SK 2011/0013/CZ 2

2011/0014/CZ

B20

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 165/2002 Zb. o separátnom vetraní pri baníckej činnosti v plynujúcich baniach v znení vyhlášky č. 56/2007 Zb., vyhláška č. 22/1989 Zb., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a pri dobývaní nevyhradených nerastov v podzemí, v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 4/1994 Zb., ktorou sa stanovujú požiadavky na prevedenie a stavbu objektov a zariadení na rozvod a izoláciu vetrov a uzatváranie starých banských diel v znení vyhlášky č. 90/2003 Zb. a vyhláška č. 52/1997 Zb., ktorou sa stanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri likvidácii hlavných banských diel, v znení vyhlášky č. 32/2000 Zb. a vyhlášky č. 592/2004 Zb.

18.04.2011

201100113.SK 2011/0014/CZ 2

2011/0015/LV

S00E

Návrh zmeny a doplnenia zákona o dani z prírodných zdrojov

19.04.2011

201100117.SK 2011/0015/LV 2

2011/0016/GR

C40A

Vytvorenie vnútroštátneho zoznamu schválených safenerov a synergentov, vytvorenie vnútroštátneho zoznamu neschválených koformulantov a adjuvantov a udelenie oprávnenia na obchodovanie s baleniami výrobkov na ochranu rastlín, ktoré takéto látky obsahujú, ako i dvojitými baleniami a kombinovanými baleniami.

20.04.2011

201100126.SK 2011/0016/GR 2

2011/0017/P

N30E

Návrh nariadenia, ktorým sa schvaľuje nariadenie o podzemných zásobníkoch zemného plynu v prírodných soľných formáciách (ruší ministerské nariadenie č. 1025/98 z 12. decembra).

20.04.2011

201100129.SK 2011/0017/P 2

2011/0018/F

B20

Výnos týkajúci sa bezpečnostných predpisov proti rizikám požiaru a paniky v strediskách a priestoroch administratívneho zaisťovania a v čakacích zónach a stanovujúci podrobné pravidlá kontroly ich dodržiavania.

20.04.2011

201100132.SK 2011/0018/F 2

2011/0019/DK

C50A

Návrh zákona o dani na nasýtené tuky v konkrétnych potravinách (zákon o dani na tuky).

21-01-2011*

201100138.SK 2011/0019/DK 2

2011/0020/UK

B00

Nová príručka, ktorá sa „de facto“ považuje za technické predpisy podľa stavebného nariadenia (pre Škótsko) z roku 2004 (v znení neskorších predpisov).

21.04.2011

201100142.SK 2011/0020/UK 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)
** akceptovaná žiadosť o o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES) 

Aktualizované: 31.1.2011

Publikované: 31.1.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora