Prejsť na navigáciu

zoznam 24.10.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0466/L

V10T

Oznámenie o rádiových rozhraniach podľa článku 4.1 smernice 1999/5/ES

14.12.2011

201102137.SK 2011/0466/L 2

2011/0467/D

S00S

Směrnice pro posuzování elastomerů ve styku s pitnou vodou z hlediska hygieny (směrnice o elastomerech)

14.12.2011

201102139.SK 2011/0467/D 2

2011/0470/F

B10

Výnos týkajúci sa podmienok uvádzania membránových filtračných modulov, ktoré sa používajú na čistenie vody určenej na ľudskú spotrebu, na trh a ich uvádzania do prevádzky prijatý na základe článku R. 1321-50-l zákona o verejnom zdraví.

15.12.2011

201102150.SK 2011/0470/F 2

2011/0471/FIN

C00C

Vládna vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vládna vyhláška o látkach, prípravkoch a rastlinách považovaných za omamné látky.

23.09.2011*

201102153.SK 2011/0471/FIN2

2011/0472/NL

B20

Nariadenie o vzorových diplomoch o strednom odbornom vzdelávaní (SOV)

20.12.2011

201102171.SK 2011/0472/NL 2

2011/0473/NL

B00

Stavebné nariadenia z roku 2012

21.12.2011

201102181.SK 2011/0473/NL 2

2011/0474/D

B30

Smernica o požiadavkách na záchytné nádrže z ocele s objemom do 1 000 litrov (StawaR – Nemec ká smernica o oceľových záchytných nádržiach) – návrh zo septembra 2011

22.12.2011

201102197.SK 2011/0474/D 2

2011/0476/CZ

B00

Návrh vyhlášky z ...... 2011, ktorou sa mení vyhláška č. 268/2009 Zb. o technických požiadavkách na stavby

27.12.2011

201102206.SK 2011/0476/CZ 2

2011/0477/E

C00A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa kráľovská vyhláška 1013/2009 z 19. júna 2009 o charakterizácii a registrácii poľnohospodárskych strojových zariadení

27.12.2011

201102208.SK 2011/0477/E 2

2011/0482/E

N00E

Nariadenie, ktorým sa definuje pojem triedy týkajúci sa solárnych systémov a stanovujú sa požiadavky na testovanie pre každý zo systémov patriaci do jednej a tej istej triedy v zmysle nariadenia itc/71/2007 z 22. Januára, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu z 28. Júla 1980, ktorým sa schvaľujú doplňujúce technické normy a pokyny na normalizáciu solárnych panelov.

27.12.2011

201102222.SK 2011/0482/E 2

2011/0483/S

T40T

Predpisy Švédskeho úradu pre dopravu týkajúce sa zmien a doplnení predpisov Švédskej národnej správy ciest (VVFS 2003:23) o motocykloch a prípojných vozidlách ťahaných motocyklami.

27.12.2011

201102224.SK 2011/0483/S 2

2011/0485/GR

C00A

Návrh technického nariadenia „Pre schválenie minimálnych požiadaviek pre nízkokapacitné bitúnky, ktoré sa nachádzajú v regiónoch podliehajúcim špeciálnym zemepisným obmedzeniam“.

28.12.2011

201102239.SK 2011/0485/GR 2

2011/0486/UK

V10T

IR 2087 – Požiadavka na rozhranie 2087 v Spojenom kráľovstve. Zariadenie LTE a WiMAX v pásmach 900 MHz a 1800 MHz.

29.12.2011

201102242.SK 2011/0486/UK 2

2011/0487/DK

SERV20

Vykonávacie nariadenie o podávaní stávok v kamenných stávkových kanceláriách

29.12.2011

201102252.SK 2011/0487/DK 2

2011/0488/DK

SERV20

Vykonávacie nariadenie o poskytovaní on-line stávok

29.12.2011

201102254.SK 2011/0488/DK 2

2011/0489/DK

SERV20

Vykonávacie nariadenie o on-line kasínach

29.12.2011

201102256.SK 2011/0489/DK 2

2011/0490/UK

B00

Nariadenia o reklame a propagácii tabakových výrobkov (vystavovanie) (Wales) 2011

30.12.2011

201102261.SK 2011/0490/UK 2

2011/0491/RO

T30T

„Železničné vozidlá. Vyhrievané čelné sklá. Technické požiadavky.“

30.12.2011

201102263.SK 2011/0491/RO 2

2011/0492/PL

H10

Návrh nariadenia ministra financií týkajúci sa kariet pre hru bingo s finančnými výhrami

30.12.2011

201102265.SK 2011/0492/PL 2

2011/0493/HU

SERV60

Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých daňových zákonov, ktorý prispieva k stabilite verejných financií

01.10.2011

201102267.SK 2011/0493/HU 2

2011/0494/B

C00A

Návrh ministerského výnosu, ktorým sa mení ministerský výnos z 20. septembra 2010 o vzore informácií o potravinovom reťazci

03.01.2012

201102274.SK 2011/0494/B 2

2011/0495/B

I10

Kráľovský výnos o prevádzkovom monitorovaní plynomerov, ktoré sa používajú v obytnej a obchodnej oblasti a v oblasti ľahkého priemyslu, uvedených v kráľovskom výnose z 13. júna 2006 o meracích prístrojoch.

03.01.2012

201102276.SK 2011/0495/B 2

2011/0496/PL

H10

Návrh nariadenia ministra financií o podrobných podmienkach na registráciu a prevádzku hracích automatov a zariadení

03.01.2012

201102279.SK 2011/0496/PL 2

2011/0497/NL

X00M

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o vozidlách vo vzťahu k niektorým opomenutiam týkajúcim sa mopedov, ktoré stanovil minister pre infraštruktúru a životné prostredie na základe článku 20b zákona o cestnej premávke z roku 1994.

04.01.2012

201102282.SK 2011/0497/NL 2

2011/0498/FIN

X40M

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti nového zákona o poskytovaní audiovizuálnych programov (zákon o audiovizuálnych programoch, 710/2011).

04.01.2012

201102284.SK 2011/0498/FIN2

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)


Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0500/F

B00

Dekrét týkajúci sa bezpečnosti, povoľovania a vyhlásenia o verejnej prospešnosti v súvislosti s potrubím určeným na prepravu plynu, uhľovodíkov a chemických produktov.

05.01.2012

201102298.SK 2011/0500/F 2

2011/0501/B

SERV10

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon z 9. júla 2001 o stanovení určitých pravidiel týkajúcich sa právneho rámca pre elektronické podpisy, elektronicky zaznamenané doručenia a certifikačné služby.

09.01.2012

201102304.SK 2011/0501/B 2

2011/0502/FIN

C50C

Zákaz používania fosforu v pracích detergentov a umývacích prostriedkov pre umývačky riadu

09.01.2012

201102308.SK 2011/0502/FIN 2

2011/0503/I

C50A

Medziministerská vyhláška, ktorou sa aktualizujú národné metódy na analýzu ovocných a zeleninových džúsov a podobných výrobkov.

09.01.2012

201102310.SK 2011/0503/I 2

2011/0504/IRL

C00C

Navrhované predpisy a nariadenia vyplývajúce zo zákona o zneužívaní liekov a slúžiace na reguláciu nových psychoaktívnych látok

18.10.2011*

201102317.SK 2011/0504/IRL 2

2011/0505/EE

X00M

Dodatok nariadenia ministra financií č. 25 z roku 2006 s názvom „Návrh kolkov na alkoholické a tabakové výrobky, druhy kolkov pre tabakové výrobky, postup vydávania a opustenia kolkov a odosielania kolkov na tabakové výrobky, formát dodacích listov pre kolky a postup vyplnenia dodacích listov“

11.10.2011**

201102318.SK 2011/0505/EE 2

2011/0506/A

B00

RVS 08.15.02 Technické zmluvné podmienky, zemná pláň spodnej stavby a neviazané nosné vry, neviazané nosné vrstvy s asfaltovým granulátom

16.01.2012

201102348.SK 2011/0506/A 2

2011/0507/A

B00

RVS 08.06.03 Technické zmluvné podmien ky Betonárske, železobetonárske a murárske prác e Debnenie a základová konštrukcia

16.01.2012

201102350.SK 2011/0507/A 2

2011/0508/A

B00

RVS 15.05.11 Mosty, protikorózna ochrana, oceľ, oceľové a hliníkové konštrukcie

16.01.2012

201102352.SK 2011/0508/A 2

2011/0509/A

B00

RVS 08.09.04 Technické zmluvné podmienky, povrchová ochrana a izolácia kovov, kritériá kvality pre podniky na vykonávanie prác protikoróznej ochrany pre povrchovú úpravu a izoláciu kovov na stavenisku

16.01.2012

201102354.SK 2011/0509/A 2

2011/0510/A

B00

RVS 08.09.02 Technické zmluvné podmienky, povrchová ochrana a izolácia kovov, povrchová ochrana ocele a hliníka

16.01.2012

201102356.SK 2011/0510/A 2

2011/0511/I

I10

Ministerská vyhláška o prijatí nariadení o kritériách na vykonávanie následných metrologických kontrol plynomerov a zariadení na prepočítavanie objemu, v súlade so zákonnou vyhláškou z 22. februára 2007, ktorou sa zavádza smernica 2004/22/ES (MID).

16.01.2012

201102360.SK 2011/0511/I 2

2011/0512/F

B00

Výnos, ktorým sa mení zmenený a doplnený výnos z 15. júla 1980, na základe ktorého sa stávajú záväznými technické špecifikácie na realizáciu a použitie plynových potru

16.01.2012

201102362.SK 2011/0512/F 2

2011/0513/F

I20

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa zmenený a doplnený výnos zo 4. marca 1996 upravujúci kodifikáciu pravidiel zhody plynových zariadení s príslušnými normami, ak sa tieto zariadenia nachádzajú vo vnútri obytných budov a ich prístavbách, ako aj v karavanoch, autokaravanoch a obytných dodávkach.

16.01.2012

201102364.SK 2011/0513/F 2

2011/0514/LT

I30

Pravidlá na používanie a údržbu mobilných visutých pracovných plošín

16.01.2012

201102367.SK 2011/0514/LT 2

2011/0515/HU

SERV60

Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých daňových zákonov a iných súvisiacich zákonov

15-10-2011**

201102369.SK 2011/0515/HU2

2011/0522/NL

T40T

Nariadenie, ktorým sa stanovujú dodatočné pravidlá pre bezpečnosť cestných tunelov [Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels]

16.01.2012

201102389.SK 2011/0522/NL 2

2011/0524/I

S10E

Návrh nariadenia o rozšírení vyhlášky ministra zdravotníctva z 21. marca 1973 o obaloch, nádobách a riadoch, ktoré majú prísť do kontaktu potravinami, alebo výrobkoch určených na osobné použitie, ktoré sa týka len recyklovaných polyetyléntereftalátových fliaš.

16.01.2012

201102399.SK 2011/0524/I 2

2011/0525/NL

S00E

Zmena a doplnenie niektorých daňových zákonov a niektorých iných zákonov (Daňový plán z roku 2012)

Zmena a doplnenie zákona o osobných vozidlách a motocykloch (zdanenie) [Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen] z roku 1992, zákona o cestnej dani [Wet op de motorrijtuigenbelasting] z roku 1994 a niektorých iných zákonov [zákon o zavedení obežníka o osobných vozidlách [Wet uitwerking autobrief]]

18-10-2011**

201102406.SK 2011/0525/NL 2

2011/0526/NL

S00E

Zmena a doplnenie určitých daňových zákonov a určitých ostatných záklonov [Zákon o zdanení (rôzne ustanovenia) (Fiscale verzamelwet) z roku 2011]

18-10-2011**

201102409.SK 2011/0526/NL 2

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

** fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 24.10.2011

Publikované: 24.10.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora