Prejsť na navigáciu

zoznam 24.10.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0466/L

V10T

Oznámenie o rádiových rozhraniach podľa článku 4.1 smernice 1999/5/ES

14.12.2011

201102137.SK 2011/0466/L 2

2011/0467/D

S00S

Směrnice pro posuzování elastomerů ve styku s pitnou vodou z hlediska hygieny (směrnice o elastomerech)

14.12.2011

201102139.SK 2011/0467/D 2

2011/0470/F

B10

Výnos týkajúci sa podmienok uvádzania membránových filtračných modulov, ktoré sa používajú na čistenie vody určenej na ľudskú spotrebu, na trh a ich uvádzania do prevádzky prijatý na základe článku R. 1321-50-l zákona o verejnom zdraví.

15.12.2011

201102150.SK 2011/0470/F 2

2011/0471/FIN

C00C

Vládna vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vládna vyhláška o látkach, prípravkoch a rastlinách považovaných za omamné látky.

23.09.2011*

201102153.SK 2011/0471/FIN2

2011/0472/NL

B20

Nariadenie o vzorových diplomoch o strednom odbornom vzdelávaní (SOV)

20.12.2011

201102171.SK 2011/0472/NL 2

2011/0473/NL

B00

Stavebné nariadenia z roku 2012

21.12.2011

201102181.SK 2011/0473/NL 2

2011/0474/D

B30

Smernica o požiadavkách na záchytné nádrže z ocele s objemom do 1 000 litrov (StawaR – Nemec ká smernica o oceľových záchytných nádržiach) – návrh zo septembra 2011

22.12.2011

201102197.SK 2011/0474/D 2

2011/0476/CZ

B00

Návrh vyhlášky z ...... 2011, ktorou sa mení vyhláška č. 268/2009 Zb. o technických požiadavkách na stavby

27.12.2011

201102206.SK 2011/0476/CZ 2

2011/0477/E

C00A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa kráľovská vyhláška 1013/2009 z 19. júna 2009 o charakterizácii a registrácii poľnohospodárskych strojových zariadení

27.12.2011

201102208.SK 2011/0477/E 2

2011/0482/E

N00E

Nariadenie, ktorým sa definuje pojem triedy týkajúci sa solárnych systémov a stanovujú sa požiadavky na testovanie pre každý zo systémov patriaci do jednej a tej istej triedy v zmysle nariadenia itc/71/2007 z 22. Januára, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu z 28. Júla 1980, ktorým sa schvaľujú doplňujúce technické normy a pokyny na normalizáciu solárnych panelov.

27.12.2011

201102222.SK 2011/0482/E 2

2011/0483/S

T40T

Predpisy Švédskeho úradu pre dopravu týkajúce sa zmien a doplnení predpisov Švédskej národnej správy ciest (VVFS 2003:23) o motocykloch a prípojných vozidlách ťahaných motocyklami.

27.12.2011

201102224.SK 2011/0483/S 2

2011/0485/GR

C00A

Návrh technického nariadenia „Pre schválenie minimálnych požiadaviek pre nízkokapacitné bitúnky, ktoré sa nachádzajú v regiónoch podliehajúcim špeciálnym zemepisným obmedzeniam“.

28.12.2011

201102239.SK 2011/0485/GR 2

2011/0486/UK

V10T

IR 2087 – Požiadavka na rozhranie 2087 v Spojenom kráľovstve. Zariadenie LTE a WiMAX v pásmach 900 MHz a 1800 MHz.

29.12.2011

201102242.SK 2011/0486/UK 2

2011/0487/DK

SERV20

Vykonávacie nariadenie o podávaní stávok v kamenných stávkových kanceláriách

29.12.2011

201102252.SK 2011/0487/DK 2

2011/0488/DK

SERV20

Vykonávacie nariadenie o poskytovaní on-line stávok

29.12.2011

201102254.SK 2011/0488/DK 2

2011/0489/DK

SERV20

Vykonávacie nariadenie o on-line kasínach

29.12.2011

201102256.SK 2011/0489/DK 2

2011/0490/UK

B00

Nariadenia o reklame a propagácii tabakových výrobkov (vystavovanie) (Wales) 2011

30.12.2011

201102261.SK 2011/0490/UK 2

2011/0491/RO

T30T

„Železničné vozidlá. Vyhrievané čelné sklá. Technické požiadavky.“

30.12.2011

201102263.SK 2011/0491/RO 2

2011/0492/PL

H10

Návrh nariadenia ministra financií týkajúci sa kariet pre hru bingo s finančnými výhrami

30.12.2011

201102265.SK 2011/0492/PL 2

2011/0493/HU

SERV60

Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých daňových zákonov, ktorý prispieva k stabilite verejných financií

01.10.2011

201102267.SK 2011/0493/HU 2

2011/0494/B

C00A

Návrh ministerského výnosu, ktorým sa mení ministerský výnos z 20. septembra 2010 o vzore informácií o potravinovom reťazci

03.01.2012

201102274.SK 2011/0494/B 2

2011/0495/B

I10

Kráľovský výnos o prevádzkovom monitorovaní plynomerov, ktoré sa používajú v obytnej a obchodnej oblasti a v oblasti ľahkého priemyslu, uvedených v kráľovskom výnose z 13. júna 2006 o meracích prístrojoch.

03.01.2012

201102276.SK 2011/0495/B 2

2011/0496/PL

H10

Návrh nariadenia ministra financií o podrobných podmienkach na registráciu a prevádzku hracích automatov a zariadení

03.01.2012

201102279.SK 2011/0496/PL 2

2011/0497/NL

X00M

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o vozidlách vo vzťahu k niektorým opomenutiam týkajúcim sa mopedov, ktoré stanovil minister pre infraštruktúru a životné prostredie na základe článku 20b zákona o cestnej premávke z roku 1994.

04.01.2012

201102282.SK 2011/0497/NL 2

2011/0498/FIN

X40M

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti nového zákona o poskytovaní audiovizuálnych programov (zákon o audiovizuálnych programoch, 710/2011).

04.01.2012

201102284.SK 2011/0498/FIN2

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)


Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0500/F

B00

Dekrét týkajúci sa bezpečnosti, povoľovania a vyhlásenia o verejnej prospešnosti v súvislosti s potrubím určeným na prepravu plynu, uhľovodíkov a chemických produktov.

05.01.2012

201102298.SK 2011/0500/F 2

2011/0501/B

SERV10

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon z 9. júla 2001 o stanovení určitých pravidiel týkajúcich sa právneho rámca pre elektronické podpisy, elektronicky zaznamenané doručenia a certifikačné služby.

09.01.2012

201102304.SK 2011/0501/B 2

2011/0502/FIN

C50C

Zákaz používania fosforu v pracích detergentov a umývacích prostriedkov pre umývačky riadu

09.01.2012

201102308.SK 2011/0502/FIN 2

2011/0503/I

C50A

Medziministerská vyhláška, ktorou sa aktualizujú národné metódy na analýzu ovocných a zeleninových džúsov a podobných výrobkov.

09.01.2012

201102310.SK 2011/0503/I 2

2011/0504/IRL

C00C

Navrhované predpisy a nariadenia vyplývajúce zo zákona o zneužívaní liekov a slúžiace na reguláciu nových psychoaktívnych látok

18.10.2011*

201102317.SK 2011/0504/IRL 2

2011/0505/EE

X00M

Dodatok nariadenia ministra financií č. 25 z roku 2006 s názvom „Návrh kolkov na alkoholické a tabakové výrobky, druhy kolkov pre tabakové výrobky, postup vydávania a opustenia kolkov a odosielania kolkov na tabakové výrobky, formát dodacích listov pre kolky a postup vyplnenia dodacích listov“

11.10.2011**

201102318.SK 2011/0505/EE 2

2011/0506/A

B00

RVS 08.15.02 Technické zmluvné podmienky, zemná pláň spodnej stavby a neviazané nosné vry, neviazané nosné vrstvy s asfaltovým granulátom

16.01.2012

201102348.SK 2011/0506/A 2

2011/0507/A

B00

RVS 08.06.03 Technické zmluvné podmien ky Betonárske, železobetonárske a murárske prác e Debnenie a základová konštrukcia

16.01.2012

201102350.SK 2011/0507/A 2

2011/0508/A

B00

RVS 15.05.11 Mosty, protikorózna ochrana, oceľ, oceľové a hliníkové konštrukcie

16.01.2012

201102352.SK 2011/0508/A 2

2011/0509/A

B00

RVS 08.09.04 Technické zmluvné podmienky, povrchová ochrana a izolácia kovov, kritériá kvality pre podniky na vykonávanie prác protikoróznej ochrany pre povrchovú úpravu a izoláciu kovov na stavenisku

16.01.2012

201102354.SK 2011/0509/A 2

2011/0510/A

B00

RVS 08.09.02 Technické zmluvné podmienky, povrchová ochrana a izolácia kovov, povrchová ochrana ocele a hliníka

16.01.2012

201102356.SK 2011/0510/A 2

2011/0511/I

I10

Ministerská vyhláška o prijatí nariadení o kritériách na vykonávanie následných metrologických kontrol plynomerov a zariadení na prepočítavanie objemu, v súlade so zákonnou vyhláškou z 22. februára 2007, ktorou sa zavádza smernica 2004/22/ES (MID).

16.01.2012

201102360.SK 2011/0511/I 2

2011/0512/F

B00

Výnos, ktorým sa mení zmenený a doplnený výnos z 15. júla 1980, na základe ktorého sa stávajú záväznými technické špecifikácie na realizáciu a použitie plynových potru

16.01.2012

201102362.SK 2011/0512/F 2

2011/0513/F

I20

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa zmenený a doplnený výnos zo 4. marca 1996 upravujúci kodifikáciu pravidiel zhody plynových zariadení s príslušnými normami, ak sa tieto zariadenia nachádzajú vo vnútri obytných budov a ich prístavbách, ako aj v karavanoch, autokaravanoch a obytných dodávkach.

16.01.2012

201102364.SK 2011/0513/F 2

2011/0514/LT

I30

Pravidlá na používanie a údržbu mobilných visutých pracovných plošín

16.01.2012

201102367.SK 2011/0514/LT 2

2011/0515/HU

SERV60

Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých daňových zákonov a iných súvisiacich zákonov

15-10-2011**

201102369.SK 2011/0515/HU2

2011/0522/NL

T40T

Nariadenie, ktorým sa stanovujú dodatočné pravidlá pre bezpečnosť cestných tunelov [Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels]

16.01.2012

201102389.SK 2011/0522/NL 2

2011/0524/I

S10E

Návrh nariadenia o rozšírení vyhlášky ministra zdravotníctva z 21. marca 1973 o obaloch, nádobách a riadoch, ktoré majú prísť do kontaktu potravinami, alebo výrobkoch určených na osobné použitie, ktoré sa týka len recyklovaných polyetyléntereftalátových fliaš.

16.01.2012

201102399.SK 2011/0524/I 2

2011/0525/NL

S00E

Zmena a doplnenie niektorých daňových zákonov a niektorých iných zákonov (Daňový plán z roku 2012)

Zmena a doplnenie zákona o osobných vozidlách a motocykloch (zdanenie) [Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen] z roku 1992, zákona o cestnej dani [Wet op de motorrijtuigenbelasting] z roku 1994 a niektorých iných zákonov [zákon o zavedení obežníka o osobných vozidlách [Wet uitwerking autobrief]]

18-10-2011**

201102406.SK 2011/0525/NL 2

2011/0526/NL

S00E

Zmena a doplnenie určitých daňových zákonov a určitých ostatných záklonov [Zákon o zdanení (rôzne ustanovenia) (Fiscale verzamelwet) z roku 2011]

18-10-2011**

201102409.SK 2011/0526/NL 2

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

** fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 24.10.2011

Publikované: 24.10.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora