Prejsť na navigáciu

zoznam 18.08.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0422/NL

C00A

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa návrh nariadenia o vitamínových prípravkoch (výnimka) v rámci zákona o komoditách [Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten].

09.11.2011

201101920.SK 2011/0422/NL2

2011/0423/F

S00E

návrh dekrétu o predchádzaní vzniku odpadov z nábytku a nakladaní s nimi

09.11.2011

201101922.SK 2011/0423/F 2

2011/0424/NL

V00T

Nariadenie ministra pre hospodárske záležitosti, poľnohospodárstvo a inovácie z ......... , č. AT-EL&I/6621235, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie z roku 2008 o využívaní frekvenčného priestoru bez licencie, v súvislosti s uplatňovaním dvoch rozhodnutí Komisie Európskych spoločenstiev a možnosťou využívať radar na sondovanie zeme a stien bez licencie.

09.11.2011

201101924.SK 2011/0424/NL 2

2011/0425/HU

C30P

Návrh nariadenia ministra vidieckeho rozvoja o liečivých rastlinách, ktoré sa môžu predávať ako potraviny alebo zložky potravín

10.11.2011

201101932.SK 2011/0425/HU2

2011/0427/UK

B00

Dočasné oznámenie xxx/11 o dočasných požiadavkách pre postupy technickej zhody cestných stavieb

10.11.2011

201101936.SK 2011/0427/UK 2

2011/0428/MT

B00

Nariadenia o registrácii poradcov z roku 2011

10.11.2011

201101939.SK 2011/0428/MT 2

2011/0429/PL

N40E

Nariadenie ministra hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o požiadavkách na kvalitu pre skvapalnený ropný plyn (LPG).

14.11.2011

201101942.SK 2011/0429/PL 2

2011/0430/PL

N40E

Nariadenie ministra hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o metódach skúšania kvality skvapalneného plynu (LPG).

14.11.2011

201101944.SK 2011/0430/PL 2

2011/0431/D

V10T

Technická smernica pre núdzové volania (TR Notruf), verzia 1.0, jún 2011

14.11.2011

201101949.SK 2011/0431/D 2

2011/0432/D

V10T

SSB FE-OE 031 – Popis rozhraní pre rádiové zariadenia smerového prenosu bod –multibod v pásme 3,5 GHz

14.11.2011

201101959.SK 2011/0432/D 2

 

Aktualizované: 19.08.2011

Publikované: 19.8.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora