Prejsť na navigáciu

zoznam 18.02.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0056/CZ

S30E

Návrh zákona o ochrane ovzdušia a o zmene niektorých ďalších zákonov (zákon o ochrane ovzdušia)

09.05.2011

201100275.SK 2011/0056/CZ2

2011/0057/E

T00T

NÁVRH KRÁĽOVSKÉHO DEKRÉTU O PRIAMOM POSKYTNUTÍ DOTÁCIÍ PRE OBSTARANIE ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL V ROKU 2011 AKO SÚČASŤ AKČNÉHO PLÁNU PRE OPBDOBIE 2010-2012 KOMPLEXNÉHO PLÁNU NA PODPORU ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL V ŠPANIELSKU V OBDOBÍ 2010-2014

08-02-2011*

201100277.SK 2011/0057/E 2

2011/0058/A

C00A

Nariadenie burgenlandskej krajinskej vlády týkajúce sa sejačiek (nariadenie o sejačkách)

09.05.2011

201100302.SK 2011/0058/A 2

2011/0059/P

X40M

Nový návrh nariadenia, ktorým sa schvaľuje model známky pre tabakové výrobky, a ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa splnenia formálnych náležitostí pre žiadanie, poskytovanie a kontrolu osobitných známok, a ktorým sa ruší vyhláška z 1. októbra č. 1295/2007.

08-02-2011*

201100307.SK 2011/0059/P 2

2011/0060/S

S50E

Nariadenie Švédskej energetickej agentúry (2011:1) o kritériách udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny.

09-02-2011*

201100313.SK 2011/0060/S 2

2011/0061/BG

B20

Nariadenie o pravidlách a normách požiarnej bezpečnosti pre prevádzku zariadení.

09.05.2011

201100318.SK 2011/0061/BG2

2011/0062/SI

T40T

TSC 03.341 Kruhové objazdy

10.05.2011

201100322.SK 2011/0062/SI 2

2011/0063/D

SERV60

Návrh zákona o novej úprave hazardných hier (zákon o hazardných hrách)

10.05.2011

201100324.SK 2011/0063/D 2

2011/0064/PL

X00M

Nariadenie Ministra národnej obrany o technických podmienkach technického dozoru nad určitými druhmi špeciálneho tlakového zariadenia

11.05.2011

201100328.SK 2011/0064/PL 2

2011/0065/CZ

X00M

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 353/2003 Zb., o spotrebných daniach, v znení neskorších predpisov a zákon č. 61/1997 Zb., o liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov a zákona Českej národnej rady č. 587/1992 Zb., o spotrebných daniach, v znení neskorších predpisov, (zákon o liehu), v znení neskorších predpisov.

11.05.2011

201100332.SK 2011/0065/CZ2

2011/0066/CZ

N40E

Novelizačný bod č. 8: § 4a (Registrácia distribútorov pohonných hmôt) a § 4b (Register distribútorov pohonných hmôt) a novelizačný bod č. 9: § 5 ods. 9 písm. c) (Prevádzkovateľ čerpacej stanice je povinný) návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2006 Zb., o pohonných hmotách a čerpacích staniciach pohonných hmôt a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o pohonných hmotách), v znení neskorších predpisov, a zákon č. 86/2002 Zb., o ochrane ovzdušia a o zmene niektorých ďalších zákonov (zákon o ochrane ovzdušia), v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy, podľa novelizačného bodu č. 29 (v § 11 sa súčasný text označuje ako odsek 1 a doplňuje sa odsek 2, ktorý znie: „(2) Ministerstvo financií vydá vyhlášku k vykonaniu § 4a ods. 1.“), k vykonaniu novelizačného bodu č. 8: § 4a (Registrácia distribútorov pohonných hmôt) vyššie uvedeného návrhu zákona - Návrh vyhlášky o stanovení vzorov oznámení o zahájení činnosti distribútora pohonných hmôt a vzorov potvrdení o registrácii distribútorov pohonných hmôt.

11.05.2011

201100337.SK 2011/0066/CZ2

2011/0067/P

X40M

Nový návrh nariadenia, ktorým sa schvaľuje model známky pre tabakové výrobky, a ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa splnenia formálnych náležitostí pre žiadanie, poskytovanie a kontrolu osobitných známok, a ktorým sa ruší vyhláška z 1. októbra č. 1295/2007.

12.05.2011

201100342.SK 2011/0067/P 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 21.2.2011

Publikované: 21.2.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora