Prejsť na navigáciu

zoznam 18.02.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0056/CZ

S30E

Návrh zákona o ochrane ovzdušia a o zmene niektorých ďalších zákonov (zákon o ochrane ovzdušia)

09.05.2011

201100275.SK 2011/0056/CZ2

2011/0057/E

T00T

NÁVRH KRÁĽOVSKÉHO DEKRÉTU O PRIAMOM POSKYTNUTÍ DOTÁCIÍ PRE OBSTARANIE ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL V ROKU 2011 AKO SÚČASŤ AKČNÉHO PLÁNU PRE OPBDOBIE 2010-2012 KOMPLEXNÉHO PLÁNU NA PODPORU ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL V ŠPANIELSKU V OBDOBÍ 2010-2014

08-02-2011*

201100277.SK 2011/0057/E 2

2011/0058/A

C00A

Nariadenie burgenlandskej krajinskej vlády týkajúce sa sejačiek (nariadenie o sejačkách)

09.05.2011

201100302.SK 2011/0058/A 2

2011/0059/P

X40M

Nový návrh nariadenia, ktorým sa schvaľuje model známky pre tabakové výrobky, a ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa splnenia formálnych náležitostí pre žiadanie, poskytovanie a kontrolu osobitných známok, a ktorým sa ruší vyhláška z 1. októbra č. 1295/2007.

08-02-2011*

201100307.SK 2011/0059/P 2

2011/0060/S

S50E

Nariadenie Švédskej energetickej agentúry (2011:1) o kritériách udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny.

09-02-2011*

201100313.SK 2011/0060/S 2

2011/0061/BG

B20

Nariadenie o pravidlách a normách požiarnej bezpečnosti pre prevádzku zariadení.

09.05.2011

201100318.SK 2011/0061/BG2

2011/0062/SI

T40T

TSC 03.341 Kruhové objazdy

10.05.2011

201100322.SK 2011/0062/SI 2

2011/0063/D

SERV60

Návrh zákona o novej úprave hazardných hier (zákon o hazardných hrách)

10.05.2011

201100324.SK 2011/0063/D 2

2011/0064/PL

X00M

Nariadenie Ministra národnej obrany o technických podmienkach technického dozoru nad určitými druhmi špeciálneho tlakového zariadenia

11.05.2011

201100328.SK 2011/0064/PL 2

2011/0065/CZ

X00M

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 353/2003 Zb., o spotrebných daniach, v znení neskorších predpisov a zákon č. 61/1997 Zb., o liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov a zákona Českej národnej rady č. 587/1992 Zb., o spotrebných daniach, v znení neskorších predpisov, (zákon o liehu), v znení neskorších predpisov.

11.05.2011

201100332.SK 2011/0065/CZ2

2011/0066/CZ

N40E

Novelizačný bod č. 8: § 4a (Registrácia distribútorov pohonných hmôt) a § 4b (Register distribútorov pohonných hmôt) a novelizačný bod č. 9: § 5 ods. 9 písm. c) (Prevádzkovateľ čerpacej stanice je povinný) návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2006 Zb., o pohonných hmotách a čerpacích staniciach pohonných hmôt a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o pohonných hmotách), v znení neskorších predpisov, a zákon č. 86/2002 Zb., o ochrane ovzdušia a o zmene niektorých ďalších zákonov (zákon o ochrane ovzdušia), v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy, podľa novelizačného bodu č. 29 (v § 11 sa súčasný text označuje ako odsek 1 a doplňuje sa odsek 2, ktorý znie: „(2) Ministerstvo financií vydá vyhlášku k vykonaniu § 4a ods. 1.“), k vykonaniu novelizačného bodu č. 8: § 4a (Registrácia distribútorov pohonných hmôt) vyššie uvedeného návrhu zákona - Návrh vyhlášky o stanovení vzorov oznámení o zahájení činnosti distribútora pohonných hmôt a vzorov potvrdení o registrácii distribútorov pohonných hmôt.

11.05.2011

201100337.SK 2011/0066/CZ2

2011/0067/P

X40M

Nový návrh nariadenia, ktorým sa schvaľuje model známky pre tabakové výrobky, a ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa splnenia formálnych náležitostí pre žiadanie, poskytovanie a kontrolu osobitných známok, a ktorým sa ruší vyhláška z 1. októbra č. 1295/2007.

12.05.2011

201100342.SK 2011/0067/P 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 21.2.2011

Publikované: 21.2.2011

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora