Prejsť na navigáciu

zoznam 10.01.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2010/0748/MT

T00T

Nariadenia o registrácii a udeľovaní licencií pre motorové vozidlá (zmena a doplnenie) z roku 2010

01.12.2010*

201002936.SK 2010/0748/MT2

2010/0771/CZ

C30P

Technické poznámky pre farmaceutické látky a prípravky predložené na verejné posúdenie (pripojené texty)

14.03.2011

201003043.SK 2010/0771/CZ 2

2010/0772/S

H30

Návrh článku 2 zákona o bezpečnosti hračiek

14.03.2011

201003045.SK 2010/0772/S 2

2010/0773/CZ

I10

Návrh - Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schvaľovanie typu a na overovanie stanovených meradiel: laboratórne cukromery s hodnotou dielika 0,1 %

14.03.2011

201003047.SK 2010/0773/CZ 2

2010/0774/CZ

I10

Návrh - Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schválenie typu a na overovanie stanovených meradiel: „laboratórne laktometre s hodnotou dielku menšou alebo rovnou 0,5 kg • m-3"

15.03.2011

201003049.SK 2010/0774/CZ 2

2010/0775/NL

N00E

Uplatňovanie nariadenia o Daňovej úľave pre investície v energetike 2001 a Energetickom zozname 2011

15-12-2010*

201003051.SK 2010/0775/NL 2

2010/0776/CZ

I10

Návrh – Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schválenie typu a na overovanie stanovených meradiel: „meradlá aktivity diagnostických a terapeutických preparátov aplikovaných pacientom in vivo“

15.03.2011

201003055.SK 2010/0776/CZ 2

2010/0777/NL

X00M

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vykonávacia vyhláška o nefajčiarskych pracovných miestach, podnikaniach v oblasti pohostinnosti a ďalších priestoroch (Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten)

15.03.2011

201003057.SK 2010/0777/NL 2

2010/0778/HU

X00M

Technické ustanovenie návrhu vyhlášky ministra národného hospodárstva o zmene a doplnení vyhlášky č. 8/2004. (III.10.) PM o implementácii určitých ustanovení zákona č. CXXVII z roku 2003 o spotrebnej dani a osobitných pravidlách o umiestňovaní výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani na trh

15-12-2010*

201003059.SK 2010/0778/HU 2

2010/0779/CZ

I10

Návrh – Opatrenie všeobecnej povahy, stanovujúce metrologické a technické požiadavky na uvedené meracie zariadenia vrátane metód testovania pre schválenie typu a overenie uvedených meracích zariadení: „laboratórne hustomery s hodnotou dielu menej ako 1 kg • m-3 s výnimkou hustomerov na meranie zrnitosti zemín (Casagrande)“.

15.03.2011

201003061.SK 2010/0779/CZ 2

2010/0780/CZ

I10

Návrh – Opatrenie všeobecnej povahy, stanovujúce metrologické a technické požiadavky na uvedené meracie zariadenia vrátane metód testovania pre schválenie typu a overenie uvedených meracích zariadení: „laboratórne hustomery Brix (na cukor) s hodnotou dielikov 0,2 kg • hl-1”

15.03.2011

201003066.SK 2010/0780/CZ 2

2010/0781/NL

B30

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o označovaní z roku 2009 o svojvoľnom poškodení a odpustení investičnej dane v prípade investícií do životného prostredia [Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen] (náhrada prílohy)

15-12-2010*

201003068.SK 2010/0781/NL 2

2010/0782/CZ

I10

Návrh - Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schválenie typu a na overovanie stanovených meradiel: „laboratórne alkoholmetre s hodnotou dielku menšou alebo rovnou 0,2 %

15.03.2011

201003070.SK 2010/0782/CZ 2

2010/0783/I

B10

Ministerská vyhláška týkajúca sa: „Používania a montáže diaľničných kontrolných zariadení“

15.03.2011

201003074.SK 2010/0783/I 2

2010/0784/UK

T00T

Nariadenia o vozidlách vo verejnej službe (zmena a doplnenie) (Severné Írsko) z roku 2011

16.03.2011

201003084.SK 2010/0784/UK 2

2010/0785/A

B00

RVS.15.04.51 Mosty, vybavenie mostov, prechodové konštrukcie, vykonávacie predpisy

17.03.2011

201003092.SK 2010/0785/A 2

2010/0786/A

B00

RVS.15.04.52 Mosty, vybavenie mostov, prechodové konštrukcie, akusticko-technické posúdenie mostných záverov

17.03.2011

201003094.SK 2010/0786/A 2

2010/0787/UK

H10

Nariadenia o kategóriách hracích automatov (zmena a doplnenie) z roku 2011

17.03.2011

201003103.SK 2010/0787/UK 2

2010/0788/DK

T00T

Vykonávacie nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie o energetických a environmentálnych požiadavkách pre vozidlá taxislužby

17.03.2011

201003109.SK 2010/0788/DK 2

2010/0789/F

B00

Návrh uznesenia Regionálnej rady Guadeloupe o tepelných vlastnostiach a energetickej hospodárnosti stavieb

17.03.2011

201003117.SK 2010/0789/F 2

2010/0790/F

B00

Návrh dekrétu o evakuácií pracovísk, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia hlavy I knihy II štvrtej časti zákonníka práce

18.03.2011

201003122.SK 2010/0790/F 2

2010/0791/F

C80A

Rozhodnutie z , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie z 19. októbra 2006 o využití technologických pomocných látok pri výrobe niektorých potravín.

18.03.2011

201003125.SK 2010/0791/F 2

2010/0792/P

N30E

Návrh predpisu, ktorým sa prijímajú technické nariadenia o návrhu, konštrukcii, prevádzke, používaní a údržbe potrubných plynových spaľovacích zariadení v budovách.

18.03.2011

201003127.SK 2010/0792/P 2

2010/0793/DK

C00A

Oznámenie o pridávaní niektorých látok iných ako vitamíny a minerálne látky do potravín (revízia 1).

18.03.2011

201003131.SK 2010/0793/DK 2

 

* fiškálne opatrenie

Aktualizované: 11.1.2011 

Publikované: 11.1.2011

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora