Prejsť na navigáciu

zoznam 10.01.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2010/0748/MT

T00T

Nariadenia o registrácii a udeľovaní licencií pre motorové vozidlá (zmena a doplnenie) z roku 2010

01.12.2010*

201002936.SK 2010/0748/MT2

2010/0771/CZ

C30P

Technické poznámky pre farmaceutické látky a prípravky predložené na verejné posúdenie (pripojené texty)

14.03.2011

201003043.SK 2010/0771/CZ 2

2010/0772/S

H30

Návrh článku 2 zákona o bezpečnosti hračiek

14.03.2011

201003045.SK 2010/0772/S 2

2010/0773/CZ

I10

Návrh - Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schvaľovanie typu a na overovanie stanovených meradiel: laboratórne cukromery s hodnotou dielika 0,1 %

14.03.2011

201003047.SK 2010/0773/CZ 2

2010/0774/CZ

I10

Návrh - Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schválenie typu a na overovanie stanovených meradiel: „laboratórne laktometre s hodnotou dielku menšou alebo rovnou 0,5 kg • m-3"

15.03.2011

201003049.SK 2010/0774/CZ 2

2010/0775/NL

N00E

Uplatňovanie nariadenia o Daňovej úľave pre investície v energetike 2001 a Energetickom zozname 2011

15-12-2010*

201003051.SK 2010/0775/NL 2

2010/0776/CZ

I10

Návrh – Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schválenie typu a na overovanie stanovených meradiel: „meradlá aktivity diagnostických a terapeutických preparátov aplikovaných pacientom in vivo“

15.03.2011

201003055.SK 2010/0776/CZ 2

2010/0777/NL

X00M

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vykonávacia vyhláška o nefajčiarskych pracovných miestach, podnikaniach v oblasti pohostinnosti a ďalších priestoroch (Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten)

15.03.2011

201003057.SK 2010/0777/NL 2

2010/0778/HU

X00M

Technické ustanovenie návrhu vyhlášky ministra národného hospodárstva o zmene a doplnení vyhlášky č. 8/2004. (III.10.) PM o implementácii určitých ustanovení zákona č. CXXVII z roku 2003 o spotrebnej dani a osobitných pravidlách o umiestňovaní výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani na trh

15-12-2010*

201003059.SK 2010/0778/HU 2

2010/0779/CZ

I10

Návrh – Opatrenie všeobecnej povahy, stanovujúce metrologické a technické požiadavky na uvedené meracie zariadenia vrátane metód testovania pre schválenie typu a overenie uvedených meracích zariadení: „laboratórne hustomery s hodnotou dielu menej ako 1 kg • m-3 s výnimkou hustomerov na meranie zrnitosti zemín (Casagrande)“.

15.03.2011

201003061.SK 2010/0779/CZ 2

2010/0780/CZ

I10

Návrh – Opatrenie všeobecnej povahy, stanovujúce metrologické a technické požiadavky na uvedené meracie zariadenia vrátane metód testovania pre schválenie typu a overenie uvedených meracích zariadení: „laboratórne hustomery Brix (na cukor) s hodnotou dielikov 0,2 kg • hl-1”

15.03.2011

201003066.SK 2010/0780/CZ 2

2010/0781/NL

B30

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o označovaní z roku 2009 o svojvoľnom poškodení a odpustení investičnej dane v prípade investícií do životného prostredia [Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen] (náhrada prílohy)

15-12-2010*

201003068.SK 2010/0781/NL 2

2010/0782/CZ

I10

Návrh - Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schválenie typu a na overovanie stanovených meradiel: „laboratórne alkoholmetre s hodnotou dielku menšou alebo rovnou 0,2 %

15.03.2011

201003070.SK 2010/0782/CZ 2

2010/0783/I

B10

Ministerská vyhláška týkajúca sa: „Používania a montáže diaľničných kontrolných zariadení“

15.03.2011

201003074.SK 2010/0783/I 2

2010/0784/UK

T00T

Nariadenia o vozidlách vo verejnej službe (zmena a doplnenie) (Severné Írsko) z roku 2011

16.03.2011

201003084.SK 2010/0784/UK 2

2010/0785/A

B00

RVS.15.04.51 Mosty, vybavenie mostov, prechodové konštrukcie, vykonávacie predpisy

17.03.2011

201003092.SK 2010/0785/A 2

2010/0786/A

B00

RVS.15.04.52 Mosty, vybavenie mostov, prechodové konštrukcie, akusticko-technické posúdenie mostných záverov

17.03.2011

201003094.SK 2010/0786/A 2

2010/0787/UK

H10

Nariadenia o kategóriách hracích automatov (zmena a doplnenie) z roku 2011

17.03.2011

201003103.SK 2010/0787/UK 2

2010/0788/DK

T00T

Vykonávacie nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie o energetických a environmentálnych požiadavkách pre vozidlá taxislužby

17.03.2011

201003109.SK 2010/0788/DK 2

2010/0789/F

B00

Návrh uznesenia Regionálnej rady Guadeloupe o tepelných vlastnostiach a energetickej hospodárnosti stavieb

17.03.2011

201003117.SK 2010/0789/F 2

2010/0790/F

B00

Návrh dekrétu o evakuácií pracovísk, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia hlavy I knihy II štvrtej časti zákonníka práce

18.03.2011

201003122.SK 2010/0790/F 2

2010/0791/F

C80A

Rozhodnutie z , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie z 19. októbra 2006 o využití technologických pomocných látok pri výrobe niektorých potravín.

18.03.2011

201003125.SK 2010/0791/F 2

2010/0792/P

N30E

Návrh predpisu, ktorým sa prijímajú technické nariadenia o návrhu, konštrukcii, prevádzke, používaní a údržbe potrubných plynových spaľovacích zariadení v budovách.

18.03.2011

201003127.SK 2010/0792/P 2

2010/0793/DK

C00A

Oznámenie o pridávaní niektorých látok iných ako vitamíny a minerálne látky do potravín (revízia 1).

18.03.2011

201003131.SK 2010/0793/DK 2

 

* fiškálne opatrenie

Aktualizované: 11.1.2011 

Publikované: 11.1.2011

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora