Prejsť na navigáciu

zoznam 03.08.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0368/I

C60A

Návrh technických noriem týkajúcich sa čitateľnosti informácií o pôvode potravinových výrobkov.

17.10.2011

201101692.SK 2011/0368/I 2

2011/0369/S

C00C

Návrh vyhlášky o zmene nariadenia (1992:1554) o kontrole narkotík

21-07-2011*

201101695.SK 2011/0369/S 2

2011/0370/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-202, IR-203 a IR-204 PRE MOBILNÉ RÁDIOVÉ SYSTÉMY

17.10.2011

201101699.SK 2011/0370/E 2

2011/0371/E

T40T

NÁVRH NARIADENIA O TYPOVOM SCHVÁLENÍ EVIDENČNÝCH ČÍSEL PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ A PRÍVESNÉ VOZIDLÁ.

17.10.2011

201101701.SK 2011/0371/E 2

2011/0372/E

V10T

OBMEDZENÉ RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-191, IR192 A IR-193 PRE LOKALIZAČNÉ A SLEDOVACIE SYSTÉMY VO FREKVENČNOM PÁSME 169 MHz.

17.10.2011

201101705.SK 2011/0372/E 2

2011/0373/A

H10

Zákon o zmene zákona o stávkovaní

17.10.2011

201101707.SK 2011/0373/A 2

2011/0374/F

B20

Výnos, ktorým sa schvaľujú rôzne doplňujúce a pozmeňujúce ustanovenia k bezpečnostnému predpisu proti rizikám požiaru a paniky vo verejne prístupných zariadeniach (malé hotely).

20.10.2011

201101731.SK 2011/0374/F 2

2011/0375/UK

B00

Stavebný poriadok (Severné Írsko) 2011.

20.10.2011

201101733.SK 2011/0375/UK 2

2011/0378/NL

T00T

Návrh ministerského nariadenia týkajúci sa ďalších predpisov o dostupnosti verejnej dopravy

21.10.2011

201101740.SK 2011/0378/NL 2

2011/0379/I

C00A

Návrh predpisu, ktorým sa aktualizuje vyhláška ministra č. 151 z 5. apríla 1988 o kontrole „gumového základu“ používaného na výrobu žuvačiek.

24.10.2011

201101754.SK 2011/0379/I 2

2011/0380/IRL

V00T

Návrh nariadení na reguláciu komunikácie (udeľovanie licencií na služby s prirážkou) z roku 2011.

24.10.2011

201101759.SK 2011/0380/IRL 2

2011/0381/IRL

V00T

Návrh kódexu postupov pre služby s prirážkou z roku 2011.

24.10.2011

201101761.SK 2011/0381/IRL 2

2011/0382/I

SERV60

Návrh vyhlášky ministerstva pre verejnú správu a inovácie, ktorým sa stanovuje prijatie vnútroštátneho geodetického systému.

24.10.2011

201101763.SK 2011/0382/I 2

2011/0383/B

T30T

Ministerská vyhláška na presadenie technických noriem pre bezpečnostné systémy na železničných priecestiach.

26.10.2011

201101765.SK 2011/0383/B 2

2011/0384/F

SERV

Dekrét prijatý na základe článkov 1 a 2 zákona č. 2011-590 z 26. mája 2011 o cene digitálnej knihy.

26.10.2011

201101767.SK 2011/0384/F 2

2011/0385/BG

S00E

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 16 z 12. augusta 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín pri skladovaní, nakladení, vykladaní a preprave benzínu (uverejnená v štátnom vestníku č. 75 z 24. augusta 1999, zmenená a doplnená v štátnom vestníku č. 9 z 29. januára 2008)

26.10.2011

201101770.SK 2011/0385/BG 2

2011/0386/BG

C10C

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú podmienky na obmedzenie výroby, umiestnenia na trh a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov a výrobkoch uvedených v prílohe XVII nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH).

26.10.2011

201101772.SK 2011/0386/BG 2

2011/0387/UK

C20A

Nariadenia o schválení pružinových pascí (Škótsko) z roku 2011

26.10.2011

201101775.SK 2011/0387/UK2

2011/0388/B

S00E

Kráľovský výnos, ktorým sa ustanovujú normy výrobkov používané ako biopalivá

26.10.2011

201101777.SK 2011/0388/B 2

2011/0389/D T20T

Nariadenie o zavedení poriadku pre vodné cesty vnútrozemskej lodnej dopravy

26.10.2011

201101779.SK 2011/0389/D 2

 

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 15.8.2011

Publikované: 15.8.2011

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora