Prejsť na navigáciu

zoznam 03.08.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0368/I

C60A

Návrh technických noriem týkajúcich sa čitateľnosti informácií o pôvode potravinových výrobkov.

17.10.2011

201101692.SK 2011/0368/I 2

2011/0369/S

C00C

Návrh vyhlášky o zmene nariadenia (1992:1554) o kontrole narkotík

21-07-2011*

201101695.SK 2011/0369/S 2

2011/0370/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-202, IR-203 a IR-204 PRE MOBILNÉ RÁDIOVÉ SYSTÉMY

17.10.2011

201101699.SK 2011/0370/E 2

2011/0371/E

T40T

NÁVRH NARIADENIA O TYPOVOM SCHVÁLENÍ EVIDENČNÝCH ČÍSEL PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ A PRÍVESNÉ VOZIDLÁ.

17.10.2011

201101701.SK 2011/0371/E 2

2011/0372/E

V10T

OBMEDZENÉ RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-191, IR192 A IR-193 PRE LOKALIZAČNÉ A SLEDOVACIE SYSTÉMY VO FREKVENČNOM PÁSME 169 MHz.

17.10.2011

201101705.SK 2011/0372/E 2

2011/0373/A

H10

Zákon o zmene zákona o stávkovaní

17.10.2011

201101707.SK 2011/0373/A 2

2011/0374/F

B20

Výnos, ktorým sa schvaľujú rôzne doplňujúce a pozmeňujúce ustanovenia k bezpečnostnému predpisu proti rizikám požiaru a paniky vo verejne prístupných zariadeniach (malé hotely).

20.10.2011

201101731.SK 2011/0374/F 2

2011/0375/UK

B00

Stavebný poriadok (Severné Írsko) 2011.

20.10.2011

201101733.SK 2011/0375/UK 2

2011/0378/NL

T00T

Návrh ministerského nariadenia týkajúci sa ďalších predpisov o dostupnosti verejnej dopravy

21.10.2011

201101740.SK 2011/0378/NL 2

2011/0379/I

C00A

Návrh predpisu, ktorým sa aktualizuje vyhláška ministra č. 151 z 5. apríla 1988 o kontrole „gumového základu“ používaného na výrobu žuvačiek.

24.10.2011

201101754.SK 2011/0379/I 2

2011/0380/IRL

V00T

Návrh nariadení na reguláciu komunikácie (udeľovanie licencií na služby s prirážkou) z roku 2011.

24.10.2011

201101759.SK 2011/0380/IRL 2

2011/0381/IRL

V00T

Návrh kódexu postupov pre služby s prirážkou z roku 2011.

24.10.2011

201101761.SK 2011/0381/IRL 2

2011/0382/I

SERV60

Návrh vyhlášky ministerstva pre verejnú správu a inovácie, ktorým sa stanovuje prijatie vnútroštátneho geodetického systému.

24.10.2011

201101763.SK 2011/0382/I 2

2011/0383/B

T30T

Ministerská vyhláška na presadenie technických noriem pre bezpečnostné systémy na železničných priecestiach.

26.10.2011

201101765.SK 2011/0383/B 2

2011/0384/F

SERV

Dekrét prijatý na základe článkov 1 a 2 zákona č. 2011-590 z 26. mája 2011 o cene digitálnej knihy.

26.10.2011

201101767.SK 2011/0384/F 2

2011/0385/BG

S00E

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 16 z 12. augusta 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín pri skladovaní, nakladení, vykladaní a preprave benzínu (uverejnená v štátnom vestníku č. 75 z 24. augusta 1999, zmenená a doplnená v štátnom vestníku č. 9 z 29. januára 2008)

26.10.2011

201101770.SK 2011/0385/BG 2

2011/0386/BG

C10C

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú podmienky na obmedzenie výroby, umiestnenia na trh a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov a výrobkoch uvedených v prílohe XVII nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH).

26.10.2011

201101772.SK 2011/0386/BG 2

2011/0387/UK

C20A

Nariadenia o schválení pružinových pascí (Škótsko) z roku 2011

26.10.2011

201101775.SK 2011/0387/UK2

2011/0388/B

S00E

Kráľovský výnos, ktorým sa ustanovujú normy výrobkov používané ako biopalivá

26.10.2011

201101777.SK 2011/0388/B 2

2011/0389/D T20T

Nariadenie o zavedení poriadku pre vodné cesty vnútrozemskej lodnej dopravy

26.10.2011

201101779.SK 2011/0389/D 2

 

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 15.8.2011

Publikované: 15.8.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora