Prejsť na navigáciu

zoznam 26.08.2010

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do

Oznam
003

005*


013**

2010/0535/IRL

B00

1. Návrh stavebných nariadení (zmena a doplnenie časti L) z roku 2010 a

2. návrh technických usmernení, časť L – Uchovávanie paliva a energie – Obytné jednotky (2010)

04.11.2010


201001993.SK

2010/0535/IRL 2

2010/0536/F

C00A

Dekrét týkajúci sa slávností a trhov podľa článku L. 3322-9 zákona o verejnom zdraví

05.11.2010


201002004.SK

2010/0536/F 2

2010/0537/F

SERV30

Návrh uznesenia o ochrane mladých divákov, o deontológii a o prístupe k programom v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie

05.11.2010

201002006.SK

2010/0537/F 2

2010/0538/I

SERV60

Návrh vyhlášky prezidenta republiky, ktorou sa ustanovujú: „Technické pravidlá pre vytváranie dokumentácie a zmenu mierky digitálnych ortofotografií na nominálnu mierku 1:10 000“

05.11.2010

201002008.SK

2010/0538/I 2

2010/0539/F

C50A

Výnos, ktorým sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) (Medziodvetvové združenie pre ovocie a zeleninu) a týkajúca sa uvádzania na trh broskýň a nektáriniek kalibra D

05.11.2010

201002010.SK

2010/0539/F 2

2010/0540/F

C30P

Technické poznámky Pro Pharmacopoea predložené k verejnému šetreniu

(priložené texty)

Č. 1223: Chionanthus virginicus PPH/ Chionanthus virginiana PPH (10. revízia)

Č. 1224: Krovinár tichý PPH/ Lachesis mutus PPH

Č. 1225: Kvetové vody a aromatické rastlinné vody (10. revízia)

Č. 1226: Glycerínová vosková masť

Č. 1227: Kapsule amiodaron-hydrochloridu (10mg až 200 mg)

05.11.2010

201002012.SK

2010/0540/F 2

2010/0541/I

X20M

Legislatívny dekrét, ktorým sa prijíma smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES z 21. mája 2008, ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 91/477/EHS o kontrole nadobúdania a držby zbraní.

05.11.2010

201002014.SK

2010/0541/I 2

2010/0542/I

C00C

Návrh technického predpisu, ktorým sa stanovuje: „zákaz výroby, dovozu, uvedenia na trh a používania alifatických alkyldusitanov, cyklických alebo heterocyklických, a ich izomérov, ako takých alebo ako komponentov zmesí alebo tovarov (tzv. poppers)“

05.11.2010

201002016.SK

2010/0542/I 2

2010/0543/HU

X00M

Návrh vyhlášky ministra národného hospodárstva o zmene a doplnení niektorých vyhlášok Ministerstva financií o zdaňovaní


06.08.2010

201002018.SK

2010/0543/HU 2

2010/0544/A

I20

Dohoda podľa článku 15a B-VG o uvedení do obehu malých kúrenísk a preskúšaní vykurovacích zariadení a blokových kotolní

08.11.2010


201002021.SK

2010/0544/A 2

2010/0546/F

B10

Vyhláška o inštalácii detektorov dymu do všetkých obytných priestorov

08.11.2010

201002028.SK

2010/0546/F 2

2010/0547/CY

X00M

Technické špecifikácie elektronických registračných pokladní, systémov elektronického predaja (EPoS) a zariadení elektronického podpisovania.

08.11.2010

201002030.SK

2010/0547/CY 2

2010/0548/F

SERV

Návrh vyhlášky o zaradení komunikačných služieb pre verejnosť elektronickou cestou medzi povinné kópie.

08.11.2010

201002034.SK

2010/0548/F 2

2010/0549/F

SERV

Návrh vyhlášky o postupe hodnotenia a označovaní zabezpečovacích prostriedkov určených na prevenciu proti neoprávnenému prístupu k online komunikačnej službe pre verejnosť, vykonávaných Najvyšším orgánom pre šírenie obsahu a ochranu práv na internete.

08.11.2010

201002036.SK

2010/0549/F 2

2010/0550/A

C00C

Nariadenie Spolkového ministerstva pre zdravie, s ktorým sa mení Zákon o omamných látkach


 
19.08.2010

201002042.SK

2010/0550/A 2

2010/0551/I

X00M

Návrh nariadenia v súlade s článkom 3.32 zákona 94 z 15. júla 2009 [ustanovenia v oblasti verejnej bezpečnosti]

08.11.2010

201002045.SK

2010/0551/I 2

2010/0552/CZ

X00M

Návrh - vyhláška z ... 2010, ktorou sa mení vyhláška č. 335/2004 Zb., ktorou sa realizujú niektoré ustanovenia zákona o overovaní strelných zbraní, streliva a pyrotechnických predmetov

08.11.2010

201002052.SK

2010/0552/CZ 2

2010/0553/NL

B20

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o rádioaktívnom odpade (Detekcia) [Besluit detectie radioactief besmet schroot], vyhláška o jadrových zariadeniach, jadrových palivách a rudách [Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen], vyhláška o radiačnej ochrane [Besluit stralingsbescherming], vyhláška o jadrových palivách, rudách a rádioaktívnych látkach (Preprava) [Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen], a vyhláška o výnimkách zo zákona o jadrovej energii (Obrana) [Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet], v súvislosti so zákonom z 19. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o jadrovej energii [Kernenergiewet] v súvislosti so zjednodušením kompetentného orgánu, zavedením povinnosti poskytnúť finančné zabezpečenie a niekoľkými ďalšími zmenami a doplneniami (Úradný vestník [Staatsblad] 2010, 18) (ďalej len návrh vyhlášky).

08.11.2010

201002054.SK

2010/0553/NL 2

2010/0554/D

B20

Príručka pre trvalú výstavbu

10.11.2010


201002059.SK

2010/0554/D 2

2010/0555/F

C80A

Výnos z dňa , ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 19. októbra 2006 týkajúci sa využívania pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín.

10.11.2010


201002061.SK

2010/0555/F 2

2010/0556/UK

B10

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE Č. 127/10

POUŽITIE PENOVÉHO BETÓNU

11.11.2010


201002069.SK

2010/0556/UK 2

 

Aktualizované: 26.8.2010

Publikované: 26.8.2010

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora