Prejsť na navigáciu

zoznam 26.08.2010

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do

Oznam
003

005*


013**

2010/0535/IRL

B00

1. Návrh stavebných nariadení (zmena a doplnenie časti L) z roku 2010 a

2. návrh technických usmernení, časť L – Uchovávanie paliva a energie – Obytné jednotky (2010)

04.11.2010


201001993.SK

2010/0535/IRL 2

2010/0536/F

C00A

Dekrét týkajúci sa slávností a trhov podľa článku L. 3322-9 zákona o verejnom zdraví

05.11.2010


201002004.SK

2010/0536/F 2

2010/0537/F

SERV30

Návrh uznesenia o ochrane mladých divákov, o deontológii a o prístupe k programom v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie

05.11.2010

201002006.SK

2010/0537/F 2

2010/0538/I

SERV60

Návrh vyhlášky prezidenta republiky, ktorou sa ustanovujú: „Technické pravidlá pre vytváranie dokumentácie a zmenu mierky digitálnych ortofotografií na nominálnu mierku 1:10 000“

05.11.2010

201002008.SK

2010/0538/I 2

2010/0539/F

C50A

Výnos, ktorým sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) (Medziodvetvové združenie pre ovocie a zeleninu) a týkajúca sa uvádzania na trh broskýň a nektáriniek kalibra D

05.11.2010

201002010.SK

2010/0539/F 2

2010/0540/F

C30P

Technické poznámky Pro Pharmacopoea predložené k verejnému šetreniu

(priložené texty)

Č. 1223: Chionanthus virginicus PPH/ Chionanthus virginiana PPH (10. revízia)

Č. 1224: Krovinár tichý PPH/ Lachesis mutus PPH

Č. 1225: Kvetové vody a aromatické rastlinné vody (10. revízia)

Č. 1226: Glycerínová vosková masť

Č. 1227: Kapsule amiodaron-hydrochloridu (10mg až 200 mg)

05.11.2010

201002012.SK

2010/0540/F 2

2010/0541/I

X20M

Legislatívny dekrét, ktorým sa prijíma smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES z 21. mája 2008, ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 91/477/EHS o kontrole nadobúdania a držby zbraní.

05.11.2010

201002014.SK

2010/0541/I 2

2010/0542/I

C00C

Návrh technického predpisu, ktorým sa stanovuje: „zákaz výroby, dovozu, uvedenia na trh a používania alifatických alkyldusitanov, cyklických alebo heterocyklických, a ich izomérov, ako takých alebo ako komponentov zmesí alebo tovarov (tzv. poppers)“

05.11.2010

201002016.SK

2010/0542/I 2

2010/0543/HU

X00M

Návrh vyhlášky ministra národného hospodárstva o zmene a doplnení niektorých vyhlášok Ministerstva financií o zdaňovaní


06.08.2010

201002018.SK

2010/0543/HU 2

2010/0544/A

I20

Dohoda podľa článku 15a B-VG o uvedení do obehu malých kúrenísk a preskúšaní vykurovacích zariadení a blokových kotolní

08.11.2010


201002021.SK

2010/0544/A 2

2010/0546/F

B10

Vyhláška o inštalácii detektorov dymu do všetkých obytných priestorov

08.11.2010

201002028.SK

2010/0546/F 2

2010/0547/CY

X00M

Technické špecifikácie elektronických registračných pokladní, systémov elektronického predaja (EPoS) a zariadení elektronického podpisovania.

08.11.2010

201002030.SK

2010/0547/CY 2

2010/0548/F

SERV

Návrh vyhlášky o zaradení komunikačných služieb pre verejnosť elektronickou cestou medzi povinné kópie.

08.11.2010

201002034.SK

2010/0548/F 2

2010/0549/F

SERV

Návrh vyhlášky o postupe hodnotenia a označovaní zabezpečovacích prostriedkov určených na prevenciu proti neoprávnenému prístupu k online komunikačnej službe pre verejnosť, vykonávaných Najvyšším orgánom pre šírenie obsahu a ochranu práv na internete.

08.11.2010

201002036.SK

2010/0549/F 2

2010/0550/A

C00C

Nariadenie Spolkového ministerstva pre zdravie, s ktorým sa mení Zákon o omamných látkach


 
19.08.2010

201002042.SK

2010/0550/A 2

2010/0551/I

X00M

Návrh nariadenia v súlade s článkom 3.32 zákona 94 z 15. júla 2009 [ustanovenia v oblasti verejnej bezpečnosti]

08.11.2010

201002045.SK

2010/0551/I 2

2010/0552/CZ

X00M

Návrh - vyhláška z ... 2010, ktorou sa mení vyhláška č. 335/2004 Zb., ktorou sa realizujú niektoré ustanovenia zákona o overovaní strelných zbraní, streliva a pyrotechnických predmetov

08.11.2010

201002052.SK

2010/0552/CZ 2

2010/0553/NL

B20

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o rádioaktívnom odpade (Detekcia) [Besluit detectie radioactief besmet schroot], vyhláška o jadrových zariadeniach, jadrových palivách a rudách [Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen], vyhláška o radiačnej ochrane [Besluit stralingsbescherming], vyhláška o jadrových palivách, rudách a rádioaktívnych látkach (Preprava) [Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen], a vyhláška o výnimkách zo zákona o jadrovej energii (Obrana) [Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet], v súvislosti so zákonom z 19. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o jadrovej energii [Kernenergiewet] v súvislosti so zjednodušením kompetentného orgánu, zavedením povinnosti poskytnúť finančné zabezpečenie a niekoľkými ďalšími zmenami a doplneniami (Úradný vestník [Staatsblad] 2010, 18) (ďalej len návrh vyhlášky).

08.11.2010

201002054.SK

2010/0553/NL 2

2010/0554/D

B20

Príručka pre trvalú výstavbu

10.11.2010


201002059.SK

2010/0554/D 2

2010/0555/F

C80A

Výnos z dňa , ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 19. októbra 2006 týkajúci sa využívania pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín.

10.11.2010


201002061.SK

2010/0555/F 2

2010/0556/UK

B10

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE Č. 127/10

POUŽITIE PENOVÉHO BETÓNU

11.11.2010


201002069.SK

2010/0556/UK 2

 

Aktualizované: 26.8.2010

Publikované: 26.8.2010

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora