Prejsť na navigáciu

zoznam 25.11.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0700/F

I20

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos zo 4. marca 1996 upravujúci kodifikáciu pravidiel zhody plynových zariadení s príslušnými normami, ak sa tieto zariadenia nachádzajú vo vnútri obytných budov a k nim prislúchajúcich budov, ako aj v karavánoch, autokaravánoch a obytných dodávkach.

31.01.2011

201002682.SK 2010/0700/F 2

2010/0701/F

T40T

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 19. júla 1954 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel

31.01.2011

201002684.SK 2010/0701/F 2

2010/0702/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 09 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka zariadení určených na použitie v induktívnych aplikáciách

03.02.2011

201002686.SK 2010/0702/RO2

2010/0703/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 12 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka zdravotníckych aplikácií na rádiových médiách

03.02.2011

201002688.SK 2010/0703/RO 2

2010/0704/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR UWB-04 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka radarových systémov s krátkym dosahom (SRR) pre vozidlá pracujúcich vo frekvenčnom pásme 24 GHz

03.02.2011

201002690.SK 2010/0704/RO 2

2010/0705/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR UWB-05 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka radarových systémov s krátkym dosahom (SRR) pre vozidlá pracujúcich vo frekvenčnom pásme 79 GHz

03.02.2011

201002692.SK 2010/0705/RO 2

2010/0706/PL

T40T

Nariadenie ministra infraštruktúry, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o technickom stave vozidiel a povinnom vybavení vozidiel.

07.02.2011

201002707.SK 2010/0706/PL 2

2010/0707/UK

S10E

Nariadenia z roku 2010 o povinnostiach v rámci zodpovednosti výrobcu (odpad z obalov) (zmena a doplnenie) (Severné Írsko)

07.02.2011

201002710.SK 2010/0707/UK 2

2010/0708/L

V10T

Oznámenie rádiových rozhraní podľa článku 4.1 smernice 1999/5/ES

07.02.2011

201002712.SK 2010/0708/L 2

2010/0709/A

I20

Nariadenie spolkovej vlády o zriaďovaní, údržbe, prevádzke a

kontrole centrálne zásobovaných nízkotlakových plynových zariadení (Nariadenie o nízkotlakovom plyne)

07.02.2011

201002714.SK 2010/0709/A 2

2010/0710/F

SERV

Návrh zákona o cene digitálnej knihy

07.02.2011

201002722.SK 2010/0710/F 2

2010/0711/D

B20

Smernica DAfStb „Kvalita výstuže – Doplňujúce ustanovenia k ďalšiemu spracovaniu betonárskej ocele a k zabudovaniu výstuže“

07.02.2011

201002730.SK 2010/0711/D 2

2010/0712/FIN

B00

Požiadavky na kvalitu stĺpov a základov pouličného osvetlenia

09.02.2011

201002736.SK 2010/0712/FIN 2

2010/0713/FIN

B00

Požiadavky na kvalitu cestných zábran a výber typov zábran

09.02.2011

201002738.SK 2010/0713/FIN 2

2010/0714/UK

B00

Novelizujúce stavebné nariadenia (Škótsko) na rok 2011

09.02.2011

201002740.SK 2010/0714/UK 2

2010/0715/E

S10E

Návrh kráľovského dekrétu, ktorým sa stanovujú podmienky, ktoré musia spĺňať suroviny na báze polyméru, recyklované pre ďalšie použitie v materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

09.02.2011

201002743.SK 2010/0715/E 2

2010/0716/E

S10E

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa zriaďuje konkrétny zoznam látok povolených na výrobu polymérov, ktoré majú prísť do kontaktu s potravinami.

09.02.2011

201002748.SK 2010/0716/E 2

2010/0717/D

T40T

Nariadenie o zmene a doplnení pravidiel cestnej premávky a nariadenia o sadzobníku pokút

22.11.2010*

201002750.SK 2010/0717/D 2

2010/0718/A

H10

Krajinský zákon, ktorým sa vydáva krajinský zákon o inštalácii a prevádzkovaní

výherných hracích automatov, ako aj o poplatkoch za výherné hracie automaty (Hornorakúsky zákon o výherných hracích automatoch) a mení a dopĺňa hornorakúsky zákon o hracích automatoch a stávkovaní


11.11.2010**

201002752.SK 2010/0718/A 2

2010/0719/F

S10S

Výnos, ktorým sa ustanovujú podmienky vykonávania rýchlych orientačných testov na diagnostiku infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV 1 a 2)

22.11.2010*

201002754.SK 2010/0719/F 2

2010/0720/A

B00

Nariadenie krajinskej vlády o zmene a doplnení nariadenia o stavebnej technike

11.02.2011

201002756.SK 2010/0720/A 2

2010/0721/MT

I10

Merania podliehajúce predpisom o metrologickej kontrole, 2010

14.02.2011

201002764.SK 2010/0721/MT 2

2010/0722/D

B30

Prvé nariadenie k zmene nariadenia o depóniách z 27. apríla 2009 (Spolkový zákonník I str. 900)

14.02.2011

201002768.SK 2010/0722/D 2

2010/0723/EE

X00M

Zmena a doplnenie nariadenia ministerstva financií č. 25 z roku 2006 Vzhľad kolkov pre alkohol a tabakové výrobky, typy kolkov pre tabakové výrobky, postup vydávania, vracania a expedície kolkov pre tabakové výrobky, formát oznámenia o doručení kolkov a postup pri vypĺňaní oznámenia o doručení

13.11.2010**

201002785.SK 2010/0723/EE 2

2010/0724/S

B00

Nariadenia Švédskej národnej rady pre bytovú výstavbu, stavebníctvo a plánovanie o zmene a doplnení nariadení a všeobecných odporúčaní rady (2008:8) o uplatňovaní európskych stavebných noriem (tzv. eurokódov)

14.02.2011

201002787.SK 2010/0724/S 2

2010/0725/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A časti 1 až 3, zoznamu stavebných noriem B časť 1 a časť 2, ako aj zoznamu C pre vydanie 2011/1

16.02.2011

201002804.SK 2010/0725/D 2

2010/0726/P

N30E

Návrh nariadenia, ktorým sa prijímajú nariadenia týkajúce sa národného transportného systému zemného plynu (ktorým sa zrušuje nariadenie č. 390/94 z 17. júna)

16.02.2011

201002809.SK 2010/0726/P 2

2010/0727/P

N30E

Návrh nariadenia, ktorým sa prijímajú technické predpisypre návrh, výstavbu, prevádzkovanie, používanie a údržbu zariadení s potrubím vedeným horľavým plynom v budovách.

16.02.2011

201002811.SK 2010/0727/P 2

2010/0728/NL

SERV

Nariadenie vydané holandským ministerstvom hospodárstva, poľnohospodárstva a inovácie z ...,. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o všeobecnom poskytovaní služieb a záujmoch konečných užívateľov

17.02.2011

201002818.SK 2010/0728/NL 2

2010/0729/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR O5 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka telematických systémov v cestnej doprave a preprave (RTTT)

18.02.2011

201002836.SK 2010/0729/RO 2

2010/0730/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR UWB-03 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka radarových zobrazovacích systémov určených na snímanie zeme a stien pomocou technológie ultraširokého pásma (GPR/WPR)

18.02.2011

201002838.SK 2010/0730/RO 2

2010/0731/UK

B00

Zmena a doplnenie nariadenia o územnom plánovaní (Všeobecná povolená výstavba) (Mikrogenerácia v nebytových priestoroch) (Škótsko) z roku 2011

18.02.2011

201002844.SK 2010/0731/UK 2

2010/0732/A

B00

RVS 09.02.22 Tunel, vybavenie tunela, prevádzka a bezpečnosť, vybavenie tunela

18.02.2011

201002846.SK 2010/0732/A 2

2010/0733/UK

X00M

Nariadenia o predaji tabakových výrobkov (Zobrazovanie varovaní) z roku 2010.

21.02.2011

201002851.SK 2010/0733/UK 2

 

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov podľa ods. 7 čl. 9 smernice 98/34/ES

** fiškálne opatrenie

 

Aktualizované: 25.11.2010  

Publikované: 29.11.2010

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora