Prejsť na navigáciu

zoznam 25.11.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0700/F

I20

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos zo 4. marca 1996 upravujúci kodifikáciu pravidiel zhody plynových zariadení s príslušnými normami, ak sa tieto zariadenia nachádzajú vo vnútri obytných budov a k nim prislúchajúcich budov, ako aj v karavánoch, autokaravánoch a obytných dodávkach.

31.01.2011

201002682.SK 2010/0700/F 2

2010/0701/F

T40T

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 19. júla 1954 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel

31.01.2011

201002684.SK 2010/0701/F 2

2010/0702/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 09 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka zariadení určených na použitie v induktívnych aplikáciách

03.02.2011

201002686.SK 2010/0702/RO2

2010/0703/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 12 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka zdravotníckych aplikácií na rádiových médiách

03.02.2011

201002688.SK 2010/0703/RO 2

2010/0704/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR UWB-04 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka radarových systémov s krátkym dosahom (SRR) pre vozidlá pracujúcich vo frekvenčnom pásme 24 GHz

03.02.2011

201002690.SK 2010/0704/RO 2

2010/0705/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR UWB-05 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka radarových systémov s krátkym dosahom (SRR) pre vozidlá pracujúcich vo frekvenčnom pásme 79 GHz

03.02.2011

201002692.SK 2010/0705/RO 2

2010/0706/PL

T40T

Nariadenie ministra infraštruktúry, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o technickom stave vozidiel a povinnom vybavení vozidiel.

07.02.2011

201002707.SK 2010/0706/PL 2

2010/0707/UK

S10E

Nariadenia z roku 2010 o povinnostiach v rámci zodpovednosti výrobcu (odpad z obalov) (zmena a doplnenie) (Severné Írsko)

07.02.2011

201002710.SK 2010/0707/UK 2

2010/0708/L

V10T

Oznámenie rádiových rozhraní podľa článku 4.1 smernice 1999/5/ES

07.02.2011

201002712.SK 2010/0708/L 2

2010/0709/A

I20

Nariadenie spolkovej vlády o zriaďovaní, údržbe, prevádzke a

kontrole centrálne zásobovaných nízkotlakových plynových zariadení (Nariadenie o nízkotlakovom plyne)

07.02.2011

201002714.SK 2010/0709/A 2

2010/0710/F

SERV

Návrh zákona o cene digitálnej knihy

07.02.2011

201002722.SK 2010/0710/F 2

2010/0711/D

B20

Smernica DAfStb „Kvalita výstuže – Doplňujúce ustanovenia k ďalšiemu spracovaniu betonárskej ocele a k zabudovaniu výstuže“

07.02.2011

201002730.SK 2010/0711/D 2

2010/0712/FIN

B00

Požiadavky na kvalitu stĺpov a základov pouličného osvetlenia

09.02.2011

201002736.SK 2010/0712/FIN 2

2010/0713/FIN

B00

Požiadavky na kvalitu cestných zábran a výber typov zábran

09.02.2011

201002738.SK 2010/0713/FIN 2

2010/0714/UK

B00

Novelizujúce stavebné nariadenia (Škótsko) na rok 2011

09.02.2011

201002740.SK 2010/0714/UK 2

2010/0715/E

S10E

Návrh kráľovského dekrétu, ktorým sa stanovujú podmienky, ktoré musia spĺňať suroviny na báze polyméru, recyklované pre ďalšie použitie v materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

09.02.2011

201002743.SK 2010/0715/E 2

2010/0716/E

S10E

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa zriaďuje konkrétny zoznam látok povolených na výrobu polymérov, ktoré majú prísť do kontaktu s potravinami.

09.02.2011

201002748.SK 2010/0716/E 2

2010/0717/D

T40T

Nariadenie o zmene a doplnení pravidiel cestnej premávky a nariadenia o sadzobníku pokút

22.11.2010*

201002750.SK 2010/0717/D 2

2010/0718/A

H10

Krajinský zákon, ktorým sa vydáva krajinský zákon o inštalácii a prevádzkovaní

výherných hracích automatov, ako aj o poplatkoch za výherné hracie automaty (Hornorakúsky zákon o výherných hracích automatoch) a mení a dopĺňa hornorakúsky zákon o hracích automatoch a stávkovaní


11.11.2010**

201002752.SK 2010/0718/A 2

2010/0719/F

S10S

Výnos, ktorým sa ustanovujú podmienky vykonávania rýchlych orientačných testov na diagnostiku infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV 1 a 2)

22.11.2010*

201002754.SK 2010/0719/F 2

2010/0720/A

B00

Nariadenie krajinskej vlády o zmene a doplnení nariadenia o stavebnej technike

11.02.2011

201002756.SK 2010/0720/A 2

2010/0721/MT

I10

Merania podliehajúce predpisom o metrologickej kontrole, 2010

14.02.2011

201002764.SK 2010/0721/MT 2

2010/0722/D

B30

Prvé nariadenie k zmene nariadenia o depóniách z 27. apríla 2009 (Spolkový zákonník I str. 900)

14.02.2011

201002768.SK 2010/0722/D 2

2010/0723/EE

X00M

Zmena a doplnenie nariadenia ministerstva financií č. 25 z roku 2006 Vzhľad kolkov pre alkohol a tabakové výrobky, typy kolkov pre tabakové výrobky, postup vydávania, vracania a expedície kolkov pre tabakové výrobky, formát oznámenia o doručení kolkov a postup pri vypĺňaní oznámenia o doručení

13.11.2010**

201002785.SK 2010/0723/EE 2

2010/0724/S

B00

Nariadenia Švédskej národnej rady pre bytovú výstavbu, stavebníctvo a plánovanie o zmene a doplnení nariadení a všeobecných odporúčaní rady (2008:8) o uplatňovaní európskych stavebných noriem (tzv. eurokódov)

14.02.2011

201002787.SK 2010/0724/S 2

2010/0725/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A časti 1 až 3, zoznamu stavebných noriem B časť 1 a časť 2, ako aj zoznamu C pre vydanie 2011/1

16.02.2011

201002804.SK 2010/0725/D 2

2010/0726/P

N30E

Návrh nariadenia, ktorým sa prijímajú nariadenia týkajúce sa národného transportného systému zemného plynu (ktorým sa zrušuje nariadenie č. 390/94 z 17. júna)

16.02.2011

201002809.SK 2010/0726/P 2

2010/0727/P

N30E

Návrh nariadenia, ktorým sa prijímajú technické predpisypre návrh, výstavbu, prevádzkovanie, používanie a údržbu zariadení s potrubím vedeným horľavým plynom v budovách.

16.02.2011

201002811.SK 2010/0727/P 2

2010/0728/NL

SERV

Nariadenie vydané holandským ministerstvom hospodárstva, poľnohospodárstva a inovácie z ...,. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o všeobecnom poskytovaní služieb a záujmoch konečných užívateľov

17.02.2011

201002818.SK 2010/0728/NL 2

2010/0729/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR O5 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka telematických systémov v cestnej doprave a preprave (RTTT)

18.02.2011

201002836.SK 2010/0729/RO 2

2010/0730/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR UWB-03 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka radarových zobrazovacích systémov určených na snímanie zeme a stien pomocou technológie ultraširokého pásma (GPR/WPR)

18.02.2011

201002838.SK 2010/0730/RO 2

2010/0731/UK

B00

Zmena a doplnenie nariadenia o územnom plánovaní (Všeobecná povolená výstavba) (Mikrogenerácia v nebytových priestoroch) (Škótsko) z roku 2011

18.02.2011

201002844.SK 2010/0731/UK 2

2010/0732/A

B00

RVS 09.02.22 Tunel, vybavenie tunela, prevádzka a bezpečnosť, vybavenie tunela

18.02.2011

201002846.SK 2010/0732/A 2

2010/0733/UK

X00M

Nariadenia o predaji tabakových výrobkov (Zobrazovanie varovaní) z roku 2010.

21.02.2011

201002851.SK 2010/0733/UK 2

 

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov podľa ods. 7 čl. 9 smernice 98/34/ES

** fiškálne opatrenie

 

Aktualizované: 25.11.2010  

Publikované: 29.11.2010

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora