Prejsť na navigáciu

zoznam 07.09.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

003

pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0527/A

B00

RVS 11.03.21 Asfalt a asfaltové vrstvy, skúška a výpočet, príklady výpočtu

29.10.2010

201001951.SK 2010/0527/A 2

2010/0528/B

C50C

Návrh sektorovej dohody, ktorej cieľom je zvýšenie ponuky detergentov šetrnejších k životnému prostrediu

01.10.2010

201001959.SK 2010/0528/B 2

2010/0529/E

H10

Vyhláška, ktorou sa schvaľuje nariadenie o športovom a súťažnom stávkovaní a iných typoch stávkovania

03.11.2010

201001966.SK 2010/0529/E 2

2010/0530/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-175 A IR-176 TÝKAJÚCE SA RÁDIOLOKAČNÝCH ZARIADENÍ S KRÁTKYM DOSAHOM VO FREKVENČNÝCH PÁSMACH 20,025 - 24,25 GHz A 17,1 - 17,3 GHz.

03.11.2010

201001968.SK 2010/0530/E 2

2010/0531/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-177 PRE ŠIROKOPÁSMOVÉ SYSTÉMY NA PRENOS ÚDAJOV VO FREKVENČNÝCH PÁSMACH 57 AŽ 66 GHz

03.11.2010

201001970.SK 2010/0531/E 2

2010/0532/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-178 PRE RÁDIOVÉ LINKY PEVNÝCH SLUŽIEB VO FREKVENČNÝCH PÁSMACH 71 - 76 A 81 – 86 GHz

03.11.2010

201001972.SK 2010/0532/E 2

2010/0533/E

H10

Predpis, ktorý vyvíja, upravuje a zriaďuje všeobecné a technické

03.11.2010

201001974.SK 2010/0533/E 2

2010/0534/UK

C10A

Vnútroštátne nariadenia o love úhorov (do sietí a pascí)

04.11.2010

201001991.SK 2010/0534/UK 2

2010/0559/PL

B20

Návrh nariadenia ministra kultúry a národného dedičstva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci počas filmovej výroby.

11.11.2010

201002078.SK 2010/0559/PL 2

2010/0582/PL

B00

Nariadenie ministra vnútra a správy z … o spôsobe záznamu masových akcií

22.11.2010

201002148.SK 2010/0582/PL 2

2010/0583/F

S20E

Vyhláška o nakladaní s vozidlami po dobe životnosti

22.11.2010

201002150.SK 2010/0583/F 2

2010/0584/IRL

S30E

Návrh ZÁKONA O ZNEČISTENÍ OVZDUŠIA, 1987 (Národná špecifikácia a označovanie síry) NARIADENIA, 2010

24.11.2010

201002153.SK 2010/0584/IRL 2

2010/0585/NL

B20

Nariadenie vydané holandským ministrom verejnej bytovej výstavby, mestského a krajského plánovania a správy životného prostredia a ministrom sociálnych vecí a práce, ktorým sa stanovujú pravidlá odstavenia a vyradenia jadrových zariadení a podmienky žiadosti o finančné zabezpečenie, ktorým by sa mali pokryť náklady na odstavenie a vyradenie jadrových zariadení, v ktorých mohlo alebo môže dôjsť k úniku jadrovej energie (Nariadenie o odstavení jadrových zariadení) (ďalej len „návrh nariadenia“)

25.11.2010

201002157.SK 2010/0585/NL 2

2010/0586/LV

CA0A

Zákon o manipulácii s geneticky modifikovanými organizmami

25.11.2010

201002159.SK 2010/0586/LV 2

2010/0587/F

C10C

DEKRÉT č. [ ] o toxikovigilancii z [ ]

25.11.2010

201002164.SK 2010/0587/F 2

2010/0588/PL

N40E

Nariadenia ministra hospodárstva o požiadavkách na kvalitu pre biokomponenty, metódach skúšania kvality biokomponentov a spôsobe odberu vzoriek biokomponentov

26.11.2010

201002167.SK 2010/0588/PL 2

2010/0589/FIN

S20E

Legislatívny návrh parlamentu týkajúci sa zákona o odpadoch a určitých zákonov, ktoré sa k nemu vzťahujú

29.11.2010

201002175.SK 2010/0589/FIN 2

2010/0590/A

B00

Zákon z……., s ktorým sa mení korutánsky zákon o výťahoch

01.12.2010

201002181.SK 2010/0590/A 2

2010/0591/A

B00

Z á k o n z …………….., s ktorým sa menia korutánske stavebné predpisy a korutánsky stavebný poriadok

01.12.2010

201002184.SK 2010/0591/A 2

2010/0592/MT

S00E

Právne predpisy o biopalivách (kritériá trvalej udržateľnosti), 2010

01.12.2010

201002186.SK 2010/0592/MT 2

2010/0593/MT

N40E

Nariadenia o rope pre vnútrozemský (veľkoobchodný) trh s palivami (zmena a doplnenie) (č. 2), 2010

01.12.2010

201002188.SK 2010/0593/MT 2

 

Aktualizované: 8.9.2010

Publikované: 8.9.2010

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora