Prejsť na navigáciu

zoznam 07.09.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

003

pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0527/A

B00

RVS 11.03.21 Asfalt a asfaltové vrstvy, skúška a výpočet, príklady výpočtu

29.10.2010

201001951.SK 2010/0527/A 2

2010/0528/B

C50C

Návrh sektorovej dohody, ktorej cieľom je zvýšenie ponuky detergentov šetrnejších k životnému prostrediu

01.10.2010

201001959.SK 2010/0528/B 2

2010/0529/E

H10

Vyhláška, ktorou sa schvaľuje nariadenie o športovom a súťažnom stávkovaní a iných typoch stávkovania

03.11.2010

201001966.SK 2010/0529/E 2

2010/0530/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-175 A IR-176 TÝKAJÚCE SA RÁDIOLOKAČNÝCH ZARIADENÍ S KRÁTKYM DOSAHOM VO FREKVENČNÝCH PÁSMACH 20,025 - 24,25 GHz A 17,1 - 17,3 GHz.

03.11.2010

201001968.SK 2010/0530/E 2

2010/0531/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-177 PRE ŠIROKOPÁSMOVÉ SYSTÉMY NA PRENOS ÚDAJOV VO FREKVENČNÝCH PÁSMACH 57 AŽ 66 GHz

03.11.2010

201001970.SK 2010/0531/E 2

2010/0532/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-178 PRE RÁDIOVÉ LINKY PEVNÝCH SLUŽIEB VO FREKVENČNÝCH PÁSMACH 71 - 76 A 81 – 86 GHz

03.11.2010

201001972.SK 2010/0532/E 2

2010/0533/E

H10

Predpis, ktorý vyvíja, upravuje a zriaďuje všeobecné a technické

03.11.2010

201001974.SK 2010/0533/E 2

2010/0534/UK

C10A

Vnútroštátne nariadenia o love úhorov (do sietí a pascí)

04.11.2010

201001991.SK 2010/0534/UK 2

2010/0559/PL

B20

Návrh nariadenia ministra kultúry a národného dedičstva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci počas filmovej výroby.

11.11.2010

201002078.SK 2010/0559/PL 2

2010/0582/PL

B00

Nariadenie ministra vnútra a správy z … o spôsobe záznamu masových akcií

22.11.2010

201002148.SK 2010/0582/PL 2

2010/0583/F

S20E

Vyhláška o nakladaní s vozidlami po dobe životnosti

22.11.2010

201002150.SK 2010/0583/F 2

2010/0584/IRL

S30E

Návrh ZÁKONA O ZNEČISTENÍ OVZDUŠIA, 1987 (Národná špecifikácia a označovanie síry) NARIADENIA, 2010

24.11.2010

201002153.SK 2010/0584/IRL 2

2010/0585/NL

B20

Nariadenie vydané holandským ministrom verejnej bytovej výstavby, mestského a krajského plánovania a správy životného prostredia a ministrom sociálnych vecí a práce, ktorým sa stanovujú pravidlá odstavenia a vyradenia jadrových zariadení a podmienky žiadosti o finančné zabezpečenie, ktorým by sa mali pokryť náklady na odstavenie a vyradenie jadrových zariadení, v ktorých mohlo alebo môže dôjsť k úniku jadrovej energie (Nariadenie o odstavení jadrových zariadení) (ďalej len „návrh nariadenia“)

25.11.2010

201002157.SK 2010/0585/NL 2

2010/0586/LV

CA0A

Zákon o manipulácii s geneticky modifikovanými organizmami

25.11.2010

201002159.SK 2010/0586/LV 2

2010/0587/F

C10C

DEKRÉT č. [ ] o toxikovigilancii z [ ]

25.11.2010

201002164.SK 2010/0587/F 2

2010/0588/PL

N40E

Nariadenia ministra hospodárstva o požiadavkách na kvalitu pre biokomponenty, metódach skúšania kvality biokomponentov a spôsobe odberu vzoriek biokomponentov

26.11.2010

201002167.SK 2010/0588/PL 2

2010/0589/FIN

S20E

Legislatívny návrh parlamentu týkajúci sa zákona o odpadoch a určitých zákonov, ktoré sa k nemu vzťahujú

29.11.2010

201002175.SK 2010/0589/FIN 2

2010/0590/A

B00

Zákon z……., s ktorým sa mení korutánsky zákon o výťahoch

01.12.2010

201002181.SK 2010/0590/A 2

2010/0591/A

B00

Z á k o n z …………….., s ktorým sa menia korutánske stavebné predpisy a korutánsky stavebný poriadok

01.12.2010

201002184.SK 2010/0591/A 2

2010/0592/MT

S00E

Právne predpisy o biopalivách (kritériá trvalej udržateľnosti), 2010

01.12.2010

201002186.SK 2010/0592/MT 2

2010/0593/MT

N40E

Nariadenia o rope pre vnútrozemský (veľkoobchodný) trh s palivami (zmena a doplnenie) (č. 2), 2010

01.12.2010

201002188.SK 2010/0593/MT 2

 

Aktualizované: 8.9.2010

Publikované: 8.9.2010

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora