SSC>Pre verejnosť>Podania a sťažnosti>Postup pri vybavovaní sťažností
Prejsť na navigáciu

Postup pri vybavovaní sťažností

Podávanie, prijímanie a vybavovanie sťažností v podmienkach SSC

I. VŠEOBECNE

SSC pri vybavovaní sťažnosti (tzn. prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti) postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). Vybavením sťažnosti je vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.

1. Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým:

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

2. Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

3. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

 

II. Podávanie a prijímanie sťažností

Tento postup je uvedený v sekcii „Ako podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť“

 

III. Lehota na vybavenie sťažnosti

1. SSC je povinná sťažnosť vybaviť v lehote 60 pracovných dní, ktorá začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia SSC.

2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže generálny riaditeľ SSC alebo ním splnomocnený zástupca lehotu na vybavenie sťažnosti predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený zástupca, ktorý sťažnosť prešetruje.

3. Lehota na vybavenie sťažnosti neplynie v prípadoch:

a) požiadania o spoluprácu sťažovateľa v čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia,

b) požiadania o súčinnosť iný orgán verejnej správy v čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia,

c) požiadania súčinnosti od iných osôb s ich súhlasom v čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia.

 


Aktualizované: 12.9.2020

Publikované: 4.6.2010

Aktuálne

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

27.09.2022

V dňoch 12.09.2022 – 14.09.2022 sa už po šestnásty krát konala, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy a výstavby (MDV) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2022“.

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

25.07.2022
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2022 k TKP 26
Dodatok č. 1/2022 ku KLAZ 1/2019
Účinnosť od: 20.07.2022
Schválené TP 039

Schválené TP 039

01.07.2022
MDV SR schválilo:
TP 039 Používanie posypových materiálov na zimnú údržbu pozemných komunikácií
Účinnosť od: 01.07.2022

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora