SSC>Pre verejnosť>Podania a sťažnosti>Pôsobnosť oddelenia vnútornej kontroly v rámci organizačného poriadku SSC
Prejsť na navigáciu

Pôsobnosť oddelenia vnútornej kontroly v rámci organizačného poriadku SSC

Oddelenie vnútornej kontroly

  • je organizačne začlenené do Úseku generálneho riaditeľa SSC,
  • je súčasťou vnútorného kontrolného systému SSC a zabezpečuje jeho vytváranie,
  • koordinuje, zabezpečuje a vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť v organizácii, ktorá je určená ustanoveniami:
- zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach SSC,
- vnútorných noriem SSC,

  • zostavuje plány vlastnej kontrolnej činnosti a koordinuje kontroly ostatných organizačných zložiek (Investičná výstavba a správa ciest v BA, BB, ZA, KE), vypracúva vyhodnotenia ich plnenia, vykonáva mimoriadne kontroly podľa požiadaviek generálneho riaditeľa,
  • prijíma, eviduje, prešetruje a vybavuje sťažnosti, týkajúce sa činnosti SSC a jej organizačných zložiek (Investičná výstavba a správa ciest v BA, BB, ZA, KE), ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu stavieb a správu a prevádzku ciest I. triedy v správe SSC,
  • vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

   

 

Aktualizované: 12.9.2022

Publikované: 4.6.2010

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora