SSC>Pre verejnosť>Podania a sťažnosti>Ako podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť
Prejsť na navigáciu

Ako podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť

Pre podanie žiadosti, návrhu alebo podnetu je možné použiť jeden zo spôsobov nižšie uvedených pre podanie sťažnosti, prípadne emailovou formou na adresu: info@ssc.sk

Sťažnosť musí spĺňať zákonom č. 9/2010 Z. z. definované náležitosti a podáva sa nasledovne:

  • písomne v listinnej podobe zasielať na adresu:

   Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava

  • osobne v listinnej podobe do podateľne SSC v úradných hodinách:

   pondelok – štvrtok    8:00 – 15:00 hod.

piatok                          8:00 – 14:00 hod.

 

Ak sa sťažovateľ dostaví osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec SSC sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil.

  

Aktualizované: 12.9.2022

Publikované: 4.6.2010

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora