SSC>Pre verejnosť>Kontrola, sťažnosti a petície>Postup pri vybavovaní sťažností
Prejsť na navigáciu

Postup pri vybavovaní sťažností

Podávanie, prijímanie a vybavovanie sťažností v podmienkach SSC

I. VŠEOBECNE

SSC pri vybavovaní sťažnosti (t. zn. prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti) postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). Vybavením sťažnosti je vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.

1. Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým:

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. 

2. Podanie sa posudzuje podľa obsahu. 

3. Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré: 

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,
e) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, alebo
f) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

4. Sťažnosťou nie je ani podanie:

a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

5. Podanie, ktoré nie je sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 písm. a) b), d), e) a f) zákona o sťažnostiach , označené ako sťažnosť oddelenie vnútornej kontroly SSC odloží, o čom toho, kto ho podal písomne upovedomí do 15 pracovných dní od jeho doručenia s uvedením dôvodu. Ak je SSC príslušné podanie vybaviť podľa osobitného predpisu, oddelenie vnútornej kontroly SSC takéto podanie neodloží a postúpi ho príslušnému organizačnému útvaru SSC na priame vybavenie.

6. Podanie, podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona o sťažnostiach SSC vybaví podľa osobitného predpisu; ak na jeho vybavenie nie je príslušné, postúpi ho oddelenie vnútornej kontroly SSC najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy, ktorý je na jeho vybavenie príslušný podľa osobitného predpisu a súčasne to oznámi tomu, kto podanie podal.

7. Podanie, z ktorého je zrejmé, že smeruje proti neprávoplatnému rozhodnutiu orgánu verejnej správy, vybaví podľa osobitného predpisu. Ak na jeho vybavenie SSC nie je príslušné, oddelenie vnútornej kontroly SSC postúpi takéto podanie do piatich pracovných dní od jeho doručenia orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o čom upovedomí toho, kto podanie podal.

 

II. Podávanie a prijímanie sťažností

Tento postup je už uvedený v sekcii „Ako podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť“

 

III. Lehota na vybavenie sťažnosti

1. SSC je povinná sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.

2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže generálny riaditeľ SSC alebo ním splnomocnený zástupca lehotu na vybavenie sťažnosti predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený zástupca, ktorý sťažnosť prešetruje.

3. Súhlas na predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti musí byť vyžiadaný najneskôr 5 pracovných dní pred uplynutím zákonnej lehoty na jej vybavenie.

4. Predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením dôvodu, oddelenie vnútornej kontroly SSC bezodkladne, písomne oznámi sťažovateľovi.

5. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia SSC.

6. V prípade sporu o príslušnosť lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o spore podľa § 11 ods. 4 zákona o sťažnostiach.

7. Lehota na vybavenie sťažnosti neplynie v prípadoch:

a) požiadania o spoluprácu sťažovateľa v čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia,
b) požiadania o súčinnosť iný orgán verejnej správy v čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia,
c) požiadania súčinnosti od iných osôb s ich súhlasom v čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia.

 

IV. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

  • Opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.
  • Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušné oddelenie vnútornej kontroly SSC, ak to nie je v rozpore s § 12 zákona o sťažnostiach. Sťažnosť proti vybaveniu alebo odloženiu sťažnosti vybavuje generálny riaditeľ SSC, alebo ním splnomocnený zástupca, ak to nie je v rozpore s § 12 zákona (podmienky vylúčenia z prešetrovania sťažnosti).
  • Ak sťažnosť vybavil generálny riaditeľ SSC, alebo ním splnomocnený zástupca, na vybavenie sťažnosti podľa bodu je príslušný nadriadený orgán, teda Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
  • Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorá už bola vybavená, sa neprešetruje. Výsledok prešetrenia takejto sťažnosti oddelenie vnútornej kontroly SSC oznámi sťažovateľovi.
  • Na vybavenie opakovanej sťažnosti sa vzťahujú lehoty podľa § 13 zákona o sťažnostiach.
  • Ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa podaná po opakovanej sťažnosti v tej istej veci, ak v nej sťažovateľ neuvádza nové skutočnosti. Správnosť vybavenia opakovanej sťažnosti SSC opätovne neprekontroluje a ďalšiu opakovanú sťažnosť oddelenie vnútornej kontroly SSC odloží podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o sťažnostiach, o čom sťažovateľa neupovedomí.

V. Odloženie sťažnosti

1. Oddelenie vnútornej kontroly SSC sťažnosť odloží, v prípadoch uvedených v § 6 ods. 1 zákona o sťažnostiach.

2. Ak sťažnosť nie je v súlade s § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, oddelenie vnútornej kontroly SSC písomne vyzve sťažovateľa na jej doplnenie v lehote podľa § 16 ods. 2 zákona o sťažnostiach (lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi), s poučením, že inak sťažnosť odloží.

3. Oddelenie vnútornej kontroly SSC odloží sťažnosť podľa § 6 ods. 3 zákona o sťažnostiach, ktorú pred jej vybavením sťažovateľ písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne SSC pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.

4. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa § 6 ods. 1 písm. b), c), d), f) a g) zákona o sťažnostiach oddelenie vnútornej kontroly SSC písomne upovedomí sťažovateľa v lehote do 60 pracovných dní.

 

VI. Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

1. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním svojej predchádzajúcej sťažnosti na úrovni SSC, je novou sťažnosťou proti postupu SSC pri vybavovaní sťažnosti.

2. Sťažnosť proti postupu SSC pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti.

3. Na vybavenie sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti sa vzťahujú lehoty podľa § 13 zákona o sťažnostiach.

4. SSC pri vybavení sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti postupuje v zmysle § 22 zákona o sťažnostiach.

 

Aktualizované: 27.7.2018


 

Publikované: 4.6.2010

Aktuálne

WORKSHOP 2020 - ZRUŠENÉ

WORKSHOP 2020 - ZRUŠENÉ

10.03.2020
Odborný garant Slovenská správa ciest a Pobočka Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) pri SSC, oznamuje, že z dôvodu preventívnych opatrení, odporúčaní a rozhodnutí kompetentných orgánov pre túto oblasť, medzi ktoré patrí aj zákaz organizovania hromadných podujatí, resp. zváženie účasti v oblastiach s vysokou koncentráciou ľudí sa pripravované podujatie Workshop pre správcov cestných komunikácií 2020 v uvedenom termíne ruší pre všetky štyri turnusy.


Bezpečnosť cestnej premávky 2020

Bezpečnosť cestnej premávky 2020

05.03.2020
V dňoch 09. - 11. septembra 2020 sa v hoteli Máj*** v Liptovskom Jáne pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR bude konať konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky - „BECEP 2020“.
Workshop 2020

Workshop 2020

26.02.2020
Slovenská správa ciest, úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami  a mostami organizuje v dňoch 30.03.2020 – 03.04.2020 v Dudinciach ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora