Prejsť na navigáciu

I/72 Rimavské Brezovo – most ev. č. 72-009

I/72 Rimavské Brezovo – most ev. č. 72-009
Termín začatia stavby:
2017
Termín ukončenia stavby:
2017
Stavebné náklady [€]: 245 730,44
Zhotoviteľ stavby:
Inžinierske stavby, a. s., Košice

Popis rekonštrukcie mosta:

Most sa nachádza na pozemnej komunikácii I/72 a premosťuje občasný vodný tok. Dĺžka premostenia je 2,4 m. Šírka mosta je 9,5 m. Stavebno – technický stav mosta bol ohodnotený stupňom VI., čo je stav veľmi zlý. Na základe tohto stavu sa pri rekonštrukcii most riešil ako nový. Okolo mosta bola vybudovaná obchádzková trasa v celkovej dĺžke 52,0 m, ktorá sa po realizácií mosta odstránila. Po vybudovaní obchádzkovej trasy došlo k odstráneniu pôvodného mosta. Most tvorí presýpaná rámová mostná konštrukcia s rozpätím poľa 2,70 m. Nosnú konštrukciu tvorí mostovková doska hrúbky 300-350 mm, tuho votknutá do opôr, ktoré v tomto prípade predstavujú železobetónové steny hrúbky 300 mm. Založenie mosta je na základových pásoch šírky 1,30 m. Na železobetónové steny nadväzujú krídla, ktoré sú od stien oddilatované. Súčasťou úpravy prechodovej oblasti bolo zriadenie protimrazového štrkového klina odseparovaného od spätného zásypu opory HDPE-fóliou s ochrannou geotextíliou (sklon 10%) a pozdĺžnej drenáže. Hydroizoláciu tvoria asfaltové pásy hrúbky 5 mm. Zrážková voda je z vozovky odvádzaná jej priečnym sklonom k zvýšeným obrubám ríms a následne popri nich na koniec mosta sklzmi z kamennej dlažby do potoka. Hrúbka novej vozovky je 620 mm. Na moste boli použité zábradelné zvodidlá z úrovňou zachytenia H2 a cestné zvodidlá s úrovňou zachytenia H1. Súčasťou mosta bola aj úprava potoka, ktorá spočívala stabilizácii dna a brehov koryta ťažkou kamennou dlažbou ukladanou do betónu hrúbky 30 cm v rozsahu 5,0 m pred a 5,0 m za mostom. V priľahlých úsekoch na dĺžke 30,0 m pred a za mostom je bola výmena obrusnej vrstvy v hrúbke 50 mm.

 

Aktualizované: 26.6.2018

 

 

 

Publikované: 26.6.2018

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora