Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL

I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL preložka
Termín začatia stavby:
2012
Termín ukončenia stavby:
2017
Stavebné náklady [€]: 43 719 684,08
Zhotoviteľ stavby:
Doprastav a.s. Bratislava, Závod Prešov

Popis projektu:

Cesta I/68 prechádzala v provizórnej trase centrálnou časťou mesta Prešova, ktorá nevyhovuje svojimi parametrami intenzite dopravy a negatívne vplýva na životné prostredie v centre mesta. Cieľom stavby je odklonenie dopravy mimo centrálnu časť mesta, čím dôjde k odľahčeniu jestvujúcej komunikačnej siete, zlepšeniu plynulosti dopravy a životného prostredia v okolí jestvujúcej komunikácie a zvýšenie kapacity jestvujúceho komunikačného systému v meste Prešov.

Táto komunikácia po dokončení zabezpečuje pohyb tranzitnej dopravy z Košíc smerom do Popradu do doby uvedenia diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh do prevádzky. Po uvedení tohto úseku diaľnice D1 do prevádzky bude navrhovaná preložka cesty I/68 –trasa „A“ tvoriť aj náhradnú trasu pre dopravu v prípade uzatvorenia tunela Prešov.

Začiatok úpravy je v križovatke Pod Kamennou baňou a nadväzuje na zrealizovaný úsek preložky cesty I/68 Prešov /Nábrežná komunikácia /, pokračuje za obytnou zástavbou na ul. Pod Kamennou Baňou, križuje rieku Torysu a ďalej je súbežne vedená na jej ľavom brehu (okrajom priemyselnej zóny). Križuje rieku Sekčov, železničnú trať Kysak –Plaveč a napája sa do navrhovanej okružnej križovatky pri ZVL – trasa „A“.

Šírkové usporiadanie je v kategórií MZ 20 /60 ako štvorpruhová komunikácia so stredným deliacim pásom. Pozdĺž navrhovanej komunikácie je vľavo chodník šírky 1,50 m oddelený deliacim pásom šírky 1,50 m, resp. bez deliaceho pásu šírky 2,0 m.

Na trase „A“ sú obojstranné tri krátke núdzové pruhy dĺžky 30,0 m. Dĺžka navrhovanej úpravy –trasy „A“ je 2,192 km.

Mostné objekty na trase „A“:

–    pri križovaní s riekou Torysou je trojpoľový mostný objekt –spriahnutá oceľovo betónová konštrukcia s dĺžkou premostenia 160,0 m – objekt 201-00.

–    pri križovaní s riekou Sekčov je trojpoľový mostný objekt – z tyčových prefabrikátov s dĺžkou premostenia 59,0 m – objekt 202-00.

–    pri križovaní so železničnou traťou Kysak-Plaveč a navrhovanou preložkou cesty I/68-Trasa „C“ je rámová monolitická konštrukcia s podchodnou výškou 4,8 m+0,15 m. Rieši objekt 203-01 203-02.

    

Pre napojenie ulice Pod Wilec hôrkou bola zrealizovaná oprava jestvujúceho mosta cez Torysu (objekt 208-00) a pre peších je vedľa mosta zrealizovaná samostatná lávka – rieši ju objekt 207-00.

Križovatky na trase „A“:

-    pri napojení na začiatku úpravy je križovatka doplnená o cestnú svetelnú signalizáciu

-    priesečná križovatka v km 1,004 pri napojení ulice Pod Wilec hôrkou a ulice Budovateľskej, je riešená aj cestnou svetelnou signalizáciou

-    veľká okružná križovatka na KÚ s dvoma jazdnými pruhmi na okruhu s vonkajším ø90,0 m. Z veľkej okružnej križovatky sú vetvami napojené smery z/do: centra, cesta I/68 smerom na Hanisku, cesta III/06810 smerom na diaľnicu D1 do Košíc a ulica Švábska.

Pre zmenšenie trvalých záberov a minimalizáciu demolácií objektov boli vybudované oporné múry. Na úseku pred a a za navrhovaným cestným podjazdom /pod železnicou/ je ochranná železobetónová konštrukcia (železobetónová vaňa) - objekt 241-00.

Odvodnenie komunikácie je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustí, ktoré sú napojené do novovybudovanej cestnej kanalizácie, s vyústením do rieky Torysy a Sekčov resp. do jestvujúcej kanalizácie. Pred vyústením cestnej kanalizácie do recipienta je zrážková voda prečistená v odlučovači ropných látok.

Na základe výsledkov hlukovej štúdie sú navrhnuté protihlukové steny.

Súčasťou stavby je aj :

-    úprava ulice Košickej (I/68) od jestvujúceho mosta cez rieku Sekčov a úprava ulice Petrovianskej (III/06810) - trasa „B“ v dĺžke cca 1100 m, s odklonom trasy mimo jestvujúcu cestu smerom k železnici. Šírkové usporiadanie je v kategórií MZ 15,5/70 , ako štvorpruhová komunikácia bez stredného deliaceho pásu. Výškové vedenie je v úrovni cca pôvodnej nivelety cesty a v mieste kríženia s navrhovanou veľkou okružnou križovatkou, je smer centrum-Košice D1 vedený mimoúrovňovo ponad okružnú križovatku 9-poľovým mostným objektom.

-    úprava cesty I/68 smerom na Hanisku – trasa „C“ v dĺžke 340 m

-    úprava ulice Švábskej v dĺžke cca 70 m

-    úprava Švábskeho potoka v dĺžke cca 270 m a mostné objekty rámovej konštrukcie na okružnej križovatke pri križovaní s potokom na prietok Q100

odvodnenie komunikácií je navrhnuté do navrhovanej resp. jestvujúcej kanalizácie, ktorá bude zaústená do kanalizácie v správe VVS a.s Prešov


 

 Aktualizované: 9.7.2018

 

Publikované: 9.7.2018

Aktuálne

BECEP 2024

BECEP 2024

07.11.2023
V dňoch 19.09.2024 – 20.09.2024 v priestoroch Hotela Patria****, Štrbské Pleso už po osemnásty krát uskutoční, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2024“.
Všetkých účastníkov na túto konferenciu s medzinárodnou účasťou srdečne pozývame.
Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora